Indeks 
Protokół
PDF 251kWORD 242k
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Rosji (złożone projekty rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Łączenie rodzin obywateli państw trzecich zamieszkujących w UE (debata)
 6.Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia *** - Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (debata)
 7.Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Systemy gwarancji depozytów ***I (głosowanie)
  
8.2.Wytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja (głosowanie)
  
8.3.Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego (głosowanie)
  
8.4.Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych (głosowanie)
  
8.5.Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja w Rosji (głosowanie)
  
8.7.Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (głosowanie)
  
8.8.Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa *** (głosowanie)
  
8.9.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  
8.10.19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (głosowanie)
  
8.11.Dostęp osób niewidomych do książek (głosowanie)
  
8.12.Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (głosowanie)
  
8.13.Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia *** (głosowanie)
  
8.14.Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
13.1.Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisłaua Kawalioua
  
13.2.Egipt - ostatnie wydarzenia
  
13.3.Kara śmierci w Japonii
 14.Głosowanie
  
14.1.Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisłaua Kawalioua (głosowanie)
  
14.2.Egipt - ostatnie wydarzenia (głosowanie)
  
14.3.Kara śmierci w Japonii (głosowanie)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech

Debata odbyła się dnia 18 stycznia 2012 r. (pkt 21 protokołu z dnia 18.1.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria i Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope i Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi i Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ostatnich wydarzeń politycznych na Węgrzech (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 16.2.2012.


3. Sytuacja w Rosji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Rosji

Debata odbyła się dnia 1 lutego 2012 r. (pkt 15 protokołu z dnia 1.2.2012).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin i Mitro Repo w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Rosji (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller i Vytautas Landsbergis w imieniu grupy PPE, w sprawie wyborów prezydenckich w Rosji zaplanowanych na dzień 4 marca 2012 r. oraz wyników wyborów do Dumy w dniu 4 grudnia 2011 r. (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle i Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Rosji (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff i Graham Watson w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów prezydenckich w Rosji zaplanowanych na dzień 4 marca 2012 r. oraz wyników wyborów do Dumy w dniu 4 grudnia 2011 r. (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Rosji (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 16.2.2012.


4. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ITRE, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego na potrzeby projektu ITER (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Sprawozdanie specjalne nr 16/2011 (Absolutorium 2011) - Pomoc finansowa Unii Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji: osiągnięcia i przyszłe wyzwania (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

2.1) projekt rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Juozas Imbrasas i Rolandas Paksas. Projekt rezolucji w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (B7-0096/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) projekt zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie negocjacji dotyczących traktatu ONZ o handlu bronią (B7-0094/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET


5. Łączenie rodzin obywateli państw trzecich zamieszkujących w UE (debata)

Pytanie ustne (O-000015/2012), które zadał Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zielona księga w sprawie prawa do łączenia rodzin obywateli państw trzecich zamieszkujących w UE (dyrektywa 2003/86/WE) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Véronique Mathieu w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Cecilię Wikström, Simon Busuttil, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Zofiję Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber i Andreas Mölzer.

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar (autor).

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.


6. Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia *** - Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Pytanie ustne (O-000024/2012), które zadali Emilio Menéndez del Valle i Vital Moreira w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle przedstawił sprawozdanie i wraz z Vitalem Moreirą (autorem) zadał pytanie ustne.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Ana Gomes (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, Jörg Leichtfried w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał João Ferreira.

Głos zabrali: Michel Barnier i Emilio Menéndez del Valle.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Emilio Menéndez del Valle i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 16.2.2012 i pkt 8.13 protokołu z dnia 16.2.2012.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący


7. Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (debata)

Pytanie ustne (O-000325/2011), które zadał Norbert Glante w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Przyszłość GMES (B7-0027/2012)

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrał Norbert Glante (autor).

Głos zabrali: Rachida Dati w imieniu grupy PPE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori i Damien Abad.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrał Michel Barnier.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Norbert Glante, w imieniu komisji ITRE, w sprawie przyszłości europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.14 protokołu z dnia 16.2.2012.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Systemy gwarancji depozytów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A7-0225/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0049)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0049)


8.2. Wytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [2012/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0050)


8.3. Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0064/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0051)


8.4. Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 i B7-0067/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0579/2011

(zastępujący B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 i B7-0067/2012):

złożony przez następujących posłów:

Maria do Céu Patrão Neves w imieniu grupy PPE,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann i Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE,

Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE,

Marek Józef Gróbarczyk i Struan Stevenson w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2012)0052)

(Projekt rezolucji B7-0581/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


8.5. Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 18 stycznia 2012 r. (pkt 21 protokołu z dnia 18.1.2012).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 16 lutego 2012 r. (pkt 2 protokołu z dnia 16.2.2012).

Projekty rezolucji B7-0050/2012, B7-0053/2012 i B7-0095/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0050/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0053/2012

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0095/2012

Przyjęto (P7_TA(2012)0053)

Wystąpienia

Gerard Batten, przed głosowaniem, w celu dokonania uściśleń dotyczących głosowania nad projektem rezolucji B7-0050/2012.


8.6. Sytuacja w Rosji (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 1 lutego 2012 r. (pkt 15 protokołu z dnia 1.2.2012).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 16 lutego 2012 r. (pkt 3 protokołu z dnia 16.2.2012).

Projekty rezolucji B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 i B7-0060/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0052/2012

(zastępujący B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 i B7-0060/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi i Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0054)

(Projekt rezolucji B7-0059/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


8.7. Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 i B7-0055/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0047/2012

(zastępujący B7-0047/2012 i B7-0055/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Bové, Yannick Jadot i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0047/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0048/2012

(zastępujący B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 i B7-0054/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary i Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin i Vital Moreira w imieniu grupy S&D,

Metin Kazak i George Lyon w imieniu grupy ALDE,

Robert Sturdy w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2012)0055)

(Projekt rezolucji B7-0055/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Cristiana Muscardini zgłosiła poprawkę ustną do ust. 6, która jednak nie została przyjęta, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.


8.8. Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Marokańskim z drugiej strony [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: José Bové (A7-0023/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0056)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

José Bové (sprawozdawca), przed głosowaniem, w celu dokonania uściśleń dotyczących głosowania, i po głosowaniu, z wnioskiem o skreślenie jego nazwiska z tego zalecenia ze względu na rezultat głosowania.


8.9. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 i B7-0074/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0068/2012

(zastępujący B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 i B7-0074/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin i Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou i Frieda Brepoels w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0057)

(Projekt rezolucji B7-0073/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


8.10. 19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0071/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0058)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda zgłosił poprawkę ustna do ust. 29, która jednak nie została przyjęta, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.


8.11. Dostęp osób niewidomych do książek (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0062/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0059)


8.12. Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0061/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0060)


8.13. Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0061)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie konwencji.


8.14. Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0063/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0062)


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Petera Simona - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell i Julie Girling

Sprawozdanie Dereka Vaughana - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt i Martin Kastler

Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling i Seán Kelly

Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne i James Nicholson

Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan i Bernd Posselt

Sytuacja w Rosji - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan i Bernd Posselt

Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo i James Nicholson

Zalecenie José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki i Bernd Posselt

Sytuacja w Syrii - RC-B7-0068/2012 i 19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Sytuacja w Syrii - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan i Bernd Posselt

19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell i Bernd Posselt

Dostęp osób niewidomych do książek - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson i Seán Kelly

Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE i S&D Parlament zatwierdził następujące nominacje.

komisja LIBE: Edit Bauer

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Emer Costello.


13. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 14.2.2012)


13.1. Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisłaua Kawalioua

Projekty rezolucji B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 i B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka i Gerben-Jan Gerbrandy przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Peter Šťastný w imieniu grupy PPE, Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Franz Obermayr niezrzeszony, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan i Adam Bielan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 16.2.2012.


13.2. Egipt - ostatnie wydarzenia

Projekty rezolucji B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 i B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr niezrzeszony, Eija-Riitta Korhola i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Cristian Silviu Buşoi.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2 protokołu z dnia 16.2.2012.


13.3. Kara śmierci w Japonii

Projekty rezolucji B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 i B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy i Kristiina Ojuland przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrały: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE i Joanna Senyszyn w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 16.2.2012.


14. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


14.1. Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisłaua Kawalioua (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 i B7-0083/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0075/2012

(zastępujący B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 i B7-0083/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0063)


14.2. Egipt - ostatnie wydarzenia (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 i B7-0087/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0079/2012

(zastępujący B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 i B7-0087/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

Bastiaan Belder i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0064)

(Projekt rezolucji B7-0086/2012 stał się bezprzedmiotowy.)


14.3. Kara śmierci w Japonii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 i B7-0093/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0088/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0089/2012

(zastępujący B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 i B7-0093/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0065)

Wystąpienia

Giles Chichester, przed głosowaniem, w sprawie procedury głosowania.


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje

komisja ITRE

- Roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Przekształcenie) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(opinia: JURI)
Zaangażowane komisje ITRE, IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.02.2012)

Przydzielenie komisjom

komisja DEVE

- Projekt sprawozdania zawierający wniosek w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego do Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (2011/2245(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE

komisja FEMM

- Ustanowienie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

komisja JURI

- ERASMUS DLA WSZYSTKICH - program UE na rzecz edukacji, kształcenia, młodzieży i sportu (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: CULT
opinia: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Propozycje zmian w Regulaminie (art. 212 ust. 1 Regulaminu)

komisja AFCO

- Wykładnia art. 48 ust. 2 i art. 50 oraz zmiana art. 20 i 27 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (2012/2012(REG))

- Zmiana art. 123 Regulaminu dotyczącego oświadczeń pisemnych (2011/2058(REG))


17. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Liczba podpisów zebranych pod oświadczeniami pisemnymi wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 do 15 marca 2012 r.


20. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności