Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 248k
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Evoluţiile politice recente din Ungaria (propuneri de rezoluţie depuse)
 3.Situaţia din Rusia (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care trăiesc în UE (dezbatere)
 6.Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene *** - Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (dezbatere)
 7.Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Sistemele de garantare a depozitelor ***I (vot)
  
8.2.Orientări pentru bugetul 2013 - alte secţiuni decât Comisia (vot)
  
8.3.Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic (vot)
  
8.4.Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (vot)
  
8.5.Evoluţiile politice recente din Ungaria (vot)
  
8.6.Situaţia din Rusia (vot)
  
8.7.Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (vot)
  
8.8.Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești *** (vot)
  
8.9.Situaţia din Siria (vot)
  
8.10.Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)
  
8.11.Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare (vot)
  
8.12.Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (vot)
  
8.13.Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene *** (vot)
  
8.14.Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 13.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
13.1.Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou
  
13.2.Evoluţiile recente din Egipt
  
13.3.Pedeapsa cu moartea în Japonia
 14.Votare
  
14.1.Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (vot)
  
14.2.Evoluţiile recente din Egipt (vot)
  
14.3.Pedeapsa cu moartea în Japonia (vot)
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Evoluţiile politice recente din Ungaria (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Evoluţiile politice recente din Ungaria

Dezbaterea a avut loc la 18 ianuarie 2012 (punctul 21 al PV din 18.1.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria şi Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Ungaria (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope şi Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Ungaria (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi şi Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland şi Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la recentele evoluții politice din Ungaria (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Vot: punctul 8.5 al PV din 16.2.2012.


3. Situaţia din Rusia (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Rusia

Dezbaterea a avut loc la 1 februarie 2012 (punctul 15 al PV din 1.2.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, referitoare la situația politică din Rusia (2012/2505(RSP)) (B7-0052/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Nadezhda Neynsky, Arnaud Danjean, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller şi Vytautas Landsbergis, în numele Grupului PPE, referitoare la apropiatele alegeri prezidențiale din Rusia, convocate la 4 martie 2012, și la rezultatul alegerilor pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0056/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle şi Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Rusia (2012/2505(RSP)) (B7-0057/2012);

- Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la apropiatele alegeri prezidențiale din Rusia, convocate la 4 martie 2012, și la rezultatul alegerilor pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011 (2012/2505(RSP)) (B7-0058/2012);

- Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Rusia (2012/2505(RSP)) (B7-0059/2012);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la viitoarele alegeri prezidenţiale din Rusia (2012/2505(RSP)) (B7-0060/2012).

Vot: punctul 8.6 al PV din 16.2.2012.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date (COM(2012)0010 - C7-0024/2012 - 2012/0010(COD))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) (COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ITRE, ECON, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene (COM(2012)0041 - C7-0030/2012 - 2012/0019(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind adoptarea unui program suplimentar de cercetare pentru proiectul ITER (2014-2018) (COM(2011)0931 - C7-0032/2012 - 2011/0460(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește farmacovigilența (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Raportul special nr. 16/2011 ( Descărcare 2011) - „Ajutorul financiar acordat de Uniunea Europeană pentru scoaterea din funcțiune a unor centrale nucleare din Bulgaria, Lituania şi Slovacia:rezultate și provocări viitoare” (N7-0041/2012 - C7-0040/2012 - 2012/2017(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Propunere de virament de credite DEC 04/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 02/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0043/2012 - C7-0043/2012 - 2012/2022(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputaţi:

2.1) propunere de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Juozas Imbrasas Rolandas Paksas. Propunere de rezoluţie referitoare la Acordul comercial de combatere a contrafacerii (B7-0096/2012)
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, ITRE, JURI, LIBE

2.2) propunere de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE şi Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE. Propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la negocierile pentru Tratatul ONU privind comerțul cu arme (TCA) (B7-0094/2012)
retrimis fond: AFET


5. Reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care trăiesc în UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-000015/2012) adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Carte verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care trăiesc în Uniunea Europeană (Directiva 2003/86/CE) (B7-0031/2012)

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Véronique Mathieu, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cecilia Wikström, Simon Busuttil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Zofija Mazej Kukovič, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Cornelis de Jong, Mario Borghezio, Auke Zijlstra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Judith Sargentini, Monika Hohlmeier, Monika Flašíková Beňová, Hubert Pirker, Emine Bozkurt şi Salvatore Iacolino.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papanikolaou, Andrew Henry William Brons, Jan Mulder, Inês Cristina Zuber şi Andreas Mölzer.

A intervenit Juan Fernando López Aguilar (autor).

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

A intervenit Michel Barnier.

Dezbaterea s-a încheiat.


6. Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene *** - Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Întrebare orală (O-000024/2012) adresată de Emilio Menéndez del Valle şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle şi-a prezentat raportul şi-a dezvoltat întrebarea orală, împreună cu Vital Moreira (autor).

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Ana Gomes (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE, Jörg Leichtfried, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: João Ferreira.

Au intervenit: Michel Barnier şi Emilio Menéndez del Valle.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Emilio Menéndez del Valle şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, în ceea ce priveşte propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (B7-0061/2012)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 16.2.2012 şi punctul 8.13 al PV din 16.2.2012.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte


7. Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) (dezbatere)

Întrebare orală (O-000325/2011) adresată de Norbert Glante, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (B7-0027/2012)

Michel Barnier (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

A intervenit Norbert Glante (autor).

Au intervenit: Rachida Dati, în numele Grupului PPE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek, în numele Grupului GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori şi Damien Abad.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu şi Petru Constantin Luhan.

A intervenit Michel Barnier.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Norbert Glante, în numele Comisiei ITRE, privind viitorul programului GMES (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 16.2.2012.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Sistemele de garantare a depozitelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Peter Simon (A7-0225/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0049)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0049)


8.2. Orientări pentru bugetul 2013 - alte secţiuni decât Comisia (vot)

Raport referitor la orientările pentru procedura bugetară 2013, secțiunea I - Parlamentul European, secțiunea II - Consiliul, secțiunea IV - Curtea de Justiție, secțiunea V - Curtea de Conturi, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, secțiunea VIII - Ombudsmanul European, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [2012/2001(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0050)


8.3. Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0064/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0051)


8.4. Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 şi B7-0067/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0579/2011

(care înlocuieşte B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 şi B7-0067/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann şi Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova şi Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE,

Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE,

Marek Józef Gróbarczyk şi Struan Stevenson, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2012)0052)

(Propunerea de rezoluţie B7-0581/2011 a devenit caducă.)


8.5. Evoluţiile politice recente din Ungaria (vot)

Dezbaterea a avut loc la 18 ianuarie 2012 (punctul 21 al PV din 18.1.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 16 februarie 2012 (punctul 2 al PV din 16.2.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0050/2012, B7-0053/2012 şi B7-0095/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0050/2012

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0053/2012

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0095/2012

Adoptat (P7_TA(2012)0053)

Intervenţii

Gerard Batten, anterior votării, pentru a oferi precizări legate de vot în ceea ce priveşte propunerea de rezoluţie B7-0050/2012.


8.6. Situaţia din Rusia (vot)

Dezbaterea a avut loc la 1 februarie 2012 (punctul 15 al PV din 1.2.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 16 februarie 2012 (punctul 3 al PV din 16.2.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 şi B7-0060/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0052/2012

(care înlocuieşte B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 şi B7-0060/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi şi Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0054)

(Propunerea de rezoluţie B7-0059/2012 a devenit caducă.)


8.7. Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 şi B7-0055/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0047/2012

(care înlocuieşte B7-0047/2012 şi B7-0055/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Bové, Yannick Jadot şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0047/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0048/2012

(care înlocuieşte B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 şi B7-0054/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary şi Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin şi Vital Moreira, în numele Grupului S&D,

Metin Kazak şi George Lyon, în numele Grupului ALDE,

Robert Sturdy, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2012)0055)

(Propunerea de rezoluţie B7-0055/2012 a devenit caducă.)

Intervenţii

Cristiana Muscardini a propus un amendament oral la punctul 6, care nu a fost adoptat, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale.


8.8. Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: José Bové (A7-0023/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0056)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenţii

José Bové (raportor), anterior votării, pentru a aduce precizări legate de vot, şi după votare, pentru a solicita retragerea numelui său de pe această recomandare ca urmare a rezultatului votării.


8.9. Situaţia din Siria (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012 şi B7-0074/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0068/2012

(care înlocuieşte B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012 şi B7-0074/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Peter Šťastný, Marco Scurria şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Kristian Vigenin şi Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou şi Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0057)

(Propunerea de rezoluţie B7-0073/2012 a devenit caducă.)


8.10. Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0071/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0058)

Intervenţii

Cristian Dan Preda a propus un amendament oral la punctul 29, care nu a fost adoptat, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale.


8.11. Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0062/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0059)


8.12. Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0061/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0060)


8.13. Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0061)

Parlamentul a aprobat încheierea Convenției.


8.14. Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0063/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0062)


A PREZIDAT: Jacek PROTASIEWICZ
Vicepreşedinte

9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Peter Simon - A7-0225/2011
Iva Zanicchi, Charles Tannock, Daniel Hannan, Gay Mitchell şi Julie Girling

Raport Derek Vaughan - A7-0030/2012
Kay Swinburne, Frank Vanhecke, Charles Tannock, Daniel Hannan, Anneli Jäätteenmäki, Julie Girling, Bernd Posselt şi Martin Kastler

Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic - B7-0064/2012
Kay Swinburne, James Nicholson, Charles Tannock, Julie Girling şi Seán Kelly

Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice - RC-B7-0579/2011
Kay Swinburne şi James Nicholson

Evoluţiile politice recente din Ungaria - B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan şi Bernd Posselt

Situaţia din Rusia - RC-B7-0052/2012
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Norica Nicolai, Michał Tomasz Kamiński, Kristiina Ojuland, Paul Murphy, Mitro Repo, Ryszard Czarnecki, Eduard Kukan, James Nicholson, Charles Tannock, Adam Bielan şi Bernd Posselt

Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești - RC-B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC-B7-0048/2012
Mitro Repo şi James Nicholson

Recomandare José Bové - A7-0023/2012
Mitro Repo, Ryszard Czarnecki şi Bernd Posselt

Situaţia din Siria - RC-B7-0068/2012 şi Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului - B7-0071/2012
Michał Tomasz Kamiński

Situaţia din Siria - RC-B7-0068/2012
Mitro Repo, James Nicholson, Adam Bielan şi Bernd Posselt

Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului - B7-0071/2012
Paul Murphy, Mitro Repo, Gay Mitchell şi Bernd Posselt

Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare - B7-0062/2012
Eduard Kukan, Charles Tannock, James Nicholson şi Seán Kelly

Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) - B7-0061/2012
Charles Tannock


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea grupurilor PPE şi S&D, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

comisia LIBE: Edit Bauer

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Emer Costello.


13. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 14.2.2012)


13.1. Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou

Propuneri de rezoluţii B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 şi B7-0083/2012

Jacek Protasiewicz, Marek Henryk Migalski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Jiří Maštálka şi Gerben-Jan Gerbrandy au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Peter Šťastný, în numele Grupului PPE, Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Franz Obermayr, neafiliat, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Michał Tomasz Kamiński, Eduard Kukan şi Adam Bielan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Csaba Sógor, Michael Gahler, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 16.2.2012.


13.2. Evoluţiile recente din Egipt

Propuneri de rezoluţii B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 şi B7-0087/2012

Bastiaan Belder, Cristian Dan Preda, Peter van Dalen, Kristian Vigenin, Rui Tavares, Jiří Maštálka şi Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Franz Obermayr, neafiliat, Eija-Riitta Korhola şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu şi Cristian Silviu Buşoi.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.2 al PV din 16.2.2012.


13.3. Pedeapsa cu moartea în Japonia

Propuneri de rezoluţii B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 şi B7-0093/2012

Cristian Dan Preda, David Martin, Keith Taylor, Paul Murphy şi Kristiina Ojuland au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, şi Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Mitro Repo, Carl Schlyter şi Eija-Riitta Korhola.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 16.2.2012.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 şi B7-0083/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0075/2012

(care înlocuieşte B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012 şi B7-0083/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Mario Mauro, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Jacek Saryusz-Wolski, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D;

Ivars Godmanis, Leonidas Donskis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Jelko Kacin şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE;

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0063)


14.2. Evoluţiile recente din Egipt (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012 şi B7-0087/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0079/2012

(care înlocuieşte B7-0077/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012 şi B7-0087/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Izaskun Bilbao Barandica, Antonyia Parvanova şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE;

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Judith Sargentini şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR;

Bastiaan Belder şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0064)

(Propunerea de rezoluţie B7-0086/2012 a devenit caducă.)


14.3. Pedeapsa cu moartea în Japonia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0088/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 şi B7-0093/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0088/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0089/2012

(care înlocuieşte B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012 şi B7-0093/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Mario Mauro, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Lena Kolarska-Bobińska şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Christel Schaldemose, David Martin, Georgios Stavrakakis, Pino Arlacchi, Tanja Fajon şi Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Leonidas Donskis, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE;

Keith Taylor, Frieda Brepoels, Sandrine Bélier, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler şi Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0065)

Intervenţii

Giles Chichester, înaintea votului, în legătură cu procedura de vot.


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


16. Decizii privind anumite documente

Comisii asociate

ITRE

- Roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
(aviz: JURI)
Comisii asociate ITRE, IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 09.02.2012)

Sesizarea comisiilor

DEVE

- Proiect de raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European către Consiliu privind modalităţile pentru posibila instituire a unui Fond european pentru democraţie (2011/2245(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: DEVE

FEMM

- Instituirea unui instrument european de vecinătate (COM(2011)0839 - C7-0492/2011 - 2011/0405(COD))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM, DEVE, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, TRAN, REGI

JURI

- „ERASMUS PENTRU TOŢI” - Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD))
retrimis fond: CULT
aviz: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, LIBE

Propunere de modificare a Regulamentului de procedură (articolul 212, alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Interpretarea articolului 48 (alineatul (2)) şi a articolului 50 şi modificarea articolelor 20 şi 27 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European (2012/2012(REG))

- Modificarea articolului 123 din Regulamentul de procedură privind declaraţiile scrise (2011/2058(REG))


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declarațiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

48

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

166

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

358

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

115

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

256

0048/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

176

0049/2011

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

303

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

375

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

143

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

210

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

105

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

59

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

109

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

54

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

41


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 12 şi 15 martie 2012.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate