Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 2000/75/WE w zakresie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wdrażające art. 10 protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół ONZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz, środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności