Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. března 2012 - Štrasburk

8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů – zprávy

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001 (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010 (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Druhá zpráva o návrhu změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (2009/2134(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Zpráva o ženách v politickém rozhodovacím procesu – kvalita a rovnost (2011/2295(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Zpráva k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (2011/2095(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Zpráva o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu (2011/2180(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Zpráva o řízení kvality evropské statistiky (2011/2289(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise (2012/2000(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Zpráva o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011 (2011/2244(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o financování sociálního projektu „Sociální krejčovská dílna – Oblékněme si svobodu“ (B7-0097/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o harmonizaci školských systémů (B7-0098/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o právních předpisech týkajících se „inteligentních drog“ (B7-0099/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o opatřeních určených k předcházení antraknóze olivovníku (B7-0100/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o informační kampani zaměřené proti hazardním hrám (B7-0121/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris.:Návrh usnesení o preventivních opatřeních proti škůdcům druhu Anoplophora glabripennis (B7-0122/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o používání udržitelných způsobů přepravy zboží v historických centrech (B7-0123/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o sledování mořského ekosystému a ichtyofauny (B7-0124/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o financování vědeckých výzkumů zaměřených na tekuté mýdlo s příměsí železa (B7-0128/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2.2) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě k 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (B7-0132/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE

Právní upozornění - Ochrana soukromí