Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokołu z 2001 r. do konwencji (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Drugie sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. (2009/2134(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Sprawozdanie w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych – jakość i równość (2011/2295(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011/2095(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Sprawozdanie w sprawie wkładu instytucji europejskich w konsolidację i postępy procesu bolońskiego (2011/2180(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania jakością w statystyce europejskiej (2011/2289(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2013 – Sekcja 3 – Komisja (2012/2000(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r. (2011/2244(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie finansowania projektu „Społeczny warsztat krawiecki – ubierzmy wolność” (B7-0097/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji systemów oświaty (B7-0098/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących środków typu „smart drugs” (B7-0099/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie środków zapobiegających trądowi drzew oliwnych (B7-0100/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kampanii przeciwko grom hazardowym (B7-0121/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie środków zapobiegawczych w odniesieniu do Anoplophora glabripennis (B7-0122/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie korzystania ze zrównoważonych środków transportu towarów w centrach historycznych (B7-0123/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie monitorowania ekosystemu morskiego i ichtiofauny (B7-0124/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie finansowania badań naukowych nad ciekłym mydłem zawierającym żelazo (B7-0128/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

2.2) projekty zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (B7-0132/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności