Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg

9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu)

- (O-000327/2011), które zadał Brian Simpson w imieniu komisji TRAN, do Rady: Skuteczna walka z piractwem morskim (B7-0039/2012);

- (O-000328/2011), które zadał Brian Simpson w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Skuteczna walka z piractwem morskim (B7-0040/2012);

- (O-000013/2012), które zadali Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký i Sabine Wils w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Szóste Światowe Forum Wodne w Marsylii w dniach 12-17 marca 2012 r. (B7-0101/2012);

- (O-000014/2012), które zadały Pervenche Berès i Marian Harkin w imieniu komisji EMPL, do Rady: Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (B7-0102/2012);

- (O-000045/2012), które zadali Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira i Nikolaos Chountis w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, do Komisji: Wybuch epidemii wirusa Schmallenberg (B7-0103/2012);

- (O-000047/2012), które zadali James Nicholson, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Albert Deß i Esther de Lange w imieniu grupy PPE, do Komisji: Wybuch epidemii wirusa Schmallenberg (B7-0104/2012);

- (O-000057/2012), które zadali George Lyon i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Wybuch epidemii wirusa Schmallenberg (B7-0105/2012);

- (O-000059/2012), które zadali Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI i Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości (B7-0106/2012).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 123 Regulaminu)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen i Janusz Wojciechowski, w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania indywidualnych kojców dla macior od dnia 1 stycznia 2013 r. (0006/2012);

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze i Fiona Hall, w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych (0007/2012);

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler i Eleni Theocharous, w sprawie skutków działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa naftowe na środowisko, zdrowie i rozwój w Afryce (0008/2012);

- Oreste Rossi, w sprawie dyskryminacji języka włoskiego w ramach systemu językowego Unii Europejskiej (0009/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella i Ewald Stadler, w sprawie ustanowienia europejskiego dnia lodów tradycyjnych (0010/2012);

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova i Raül Romeva i Rueda, w sprawie utworzenia europejskiego tygodnia podnoszenia świadomości na temat zatrzymania akcji serca (0011/2012);

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi i Daciana Octavia Sârbu, w sprawie wylesiania w Unii Europejskiej (0012/2012);

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli i Cecilia Wikström, w sprawie ustanowienia dnia 13 grudnia europejskim dniem przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych (0013/2012);

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi i Oreste Rossi, w sprawie uznania zespołu wieloważnego uczulenia na substancje chemiczne i nadwrażliwości elektromagnetycznej w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) (0014/2012);

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage i Francesco Enrico Speroni, w sprawie konieczności porzucenia euro i przywrócenia walut krajowych (0015/2012).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności