Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 март 2012 г. - Страсбург

15. Ред на работа
CRE

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на първата месечна сесия през март 2012 г. (PE 483.918 PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Докладът Eva Lichtenberger относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai (A7-0050/2012), приет от комисията JURI, беше включен във времето за гласуване във вторник, 13 март 2012 г.

Искане от страна на групата PPE за включване в дневния ред за вторник, на разискване на доклада по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (A7-0028/2012) на Godelieve Quisthoudt-Rowohl, който е вписан във времето за гласуване във вторник (точка 33 от окончателния проект на дневен ред).

Изказа се Daniel Caspary, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Докладът е включен в края на дневния ред във вторник, 13 март 2012 г., а гласуването ще се състои в сряда, 14 март 2012 г.

Сряда

Искане от страна на групата PPE за включване в дневния ред, веднага след разискването относно положението в Нигерия (точка 75 от окончателния проект на дневен ред), на Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Беларус.

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Декларацията е включена в дневния ред за сряда след разискването относно положението в Нигерия, а гласуването ще се състои в четвъртък, 15 март 2012 г.

Бяха определени следните срокове:

Предложения за резолюции: вторник, 13 март 2012 г., 12:00 ч.

предложения за изменения и предложения за обща резолюция: сряда, 14 март 2012 г.,12:00 ч.

предложения за изменение към предложенията за обща резолюция: сряда,14 март 2012 г., 13:00 ч.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се Francesco Enrico Speroni относно декларацията относно морското пиратство (точка 89 от окончателния проект на дневен ред).

Правна информация - Политика за поверителност