Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

16. Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν
CRE

Δήλωση του Προέδρου του Κοινοβουλίου: Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν

Ο Πρόεδρος προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου