Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2295(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0029/2012

Разисквания :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0070

Протокол
Понеделник, 12 март 2012 г. - Страсбург

17. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г. - Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г. [2011/2244(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Доклад относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения — качество и равенство [2011/2295(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld и Sirpa Pietikäinen представиха своите доклади.

Изказа се Franz Obermayr относно реда на разискването.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Мария Неделчева, Katarína Neveďalová, Антония Първанова, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sophia in 't Veld и Ulrike Lunacek, Silvia Costa, която внесе пояснение в разискването, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sirpa Pietikäinen и Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb и Gesine Meissner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip и Andrea Češková, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edite Estrela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Viviane Reding, Sophia in 't Veld и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 13.3.2012 и точка 8.5 от протокола от 13.3.2012.

Правна информация - Политика за поверителност