Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2295(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0029/2012

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

17. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 - Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 [2011/2244(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα [2011/2295(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Οι εισηγήτριες Sophia in 't Veld και Sirpa Pietikäinen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sophia in 't Veld και Ulrike Lunacek, Silvia Costa, που παρέχει διευκρινίσεις ως προς τη συζήτηση, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sirpa Pietikäinen και Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb και Gesine Meissner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Μαρία-Ελένη Κοππά, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip και Andrea Češková, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Edite Estrela.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Sophia in 't Veld και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012 και σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου