Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2295(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0029/2012

Debatten :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Stemmingen :

PV 13/03/2012 - 8.5
CRE 13/03/2012 - 8.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0070

Notulen
Maandag 12 maart 2012 - Straatsburg

17. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie - 2011 - Vrouwen in de politieke besluitvorming (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie - 2011 [2011/2244(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Verslag over vrouwen in de politieke besluitvorming – kwaliteit en gelijkheid [2011/2295(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld en Sirpa Pietikäinen leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr over de organisatie van het debat

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, Angelika Werthmann, niet-fractiegebonden lid, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sophia in 't Veld en Ulrike Lunacek, Silvia Costa, om een toelichting te geven, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sirpa Pietikäinen en Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb en Gesine Meissner.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip en Andrea Češková, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Edite Estrela.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Sophia in 't Veld en Sirpa Pietikäinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 13.3.2012 en punt 8.5 van de notulen van 13.3.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid