Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0045/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0045/2012

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 19
CRE 12/03/2012 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2012 - 8.3
CRE 13/03/2012 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0068

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

19. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Ο Kurt Lechner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Alajos Mészáros και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Kurt Lechner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου