Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

20. Κατάρτιση των δικαστών (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000059/2012) που κατέθεσε ο Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Νομική κατάρτιση (B7-0106/2012)

Ο Tadeusz Zwiefka (αναπληρωτής του Klaus-Heiner Lehne) και ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπανικολάου και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου