Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Γεώργιος Τούσσας, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Νικος Χρυσόγελος, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello και Daciana Octavia Sârbu.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου