Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 231kWORD 202k
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Αναφορές
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν
 17.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 - Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (συζήτηση)
 18.Σύνθεση του Σώματος
 19.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ***I (συζήτηση)
 20.Κατάρτιση των δικαστών (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (σύντομη παρουσίαση)
 23.Διαδικασία της Μπολόνια (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 26.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2011 - 2012

Συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2012

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην Συρία και καταδικάζει την καταστολή που εφαρμόζουν οι συριακές αρχές εναντίον του πληθυσμού. Ο Πρόεδρος απευθύνει έκκληση στον πρόεδρο Bachar el-Assad για να επιτρέψει αυτός την είσοδο στην Συρία της ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό.

Επ' ευκαιρία της ημέρας μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, ο Πρόεδρος επανέρχεται στην τρομοκρατική επίθεση της 11ης Μαρτίου 2004 στην Μαδρίτη και εκφράζει την αλληλεγγύη του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων όλων των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Αναφέρεται τέλος στη καταστροφή που επήλθε στην Fukushima ένα χρόνο πριν.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Έλεγχος των εντολών

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της της 1ης Μαρτίου 2012, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού, στον έλεγχο των εντολών των Emer Costello, Phil Bennion και Νίκου Χρυσόγελου και πρότεινε, ομόφωνα, την επικύρωση της εντολής του Emer Costello με ισχύ από 15ης Φεβρουαρίου 2012, την επικύρωση της εντολής του Phil Bennion με ισχύ από 6ης Φεβρουαρίου 2012 και την επικύρωση της εντολής του Νίκου Χρυσόγελου με ισχύ από 2ας Φεβρουαρίου 2012.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Roger Helmer έχει ενταχθεί στην Ομάδα EFD από τις 5 Μαρτίου 2012.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE, S&D, ALDE, ECR και GUE/NGL τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου: Damien Abad αντί Carmen Fraga Estévez

- Επιτροπή Προϋπολογισμών: Zuzana Brzobohatá αντί Vladimír Maňka και Juan Andrés Naranjo Escobar αντί Damien Abad

- Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής: Elena Băsescu αντί Juan Andrés Naranjo Escobar

- Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Phil Bennion

- Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων: Eija-Riitta Korhola αντί Sirpa Pietikäinen

- Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών: Sirpa Pietikäinen αντί Eija-Riitta Korhola

- Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: Vladimír Maňka αντί Zuzana Brzobohatá

- Επιτροπή Αναφορών: Ryszard Antoni Legutko αντί Michał Tomasz Kamiński

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Phil Bennion

- Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Inês Cristina Zuber και Esther Herranz García

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Eva Ortiz Vilella αντί Salvador Garriga Polledo

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: η Eva Ortiz Vilella δεν είναι πλέον τακτικό μέλος

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Eva Ortiz Vilella αντί Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΚ : María Auxiliadora Correa Zamora αντί Pablo Zalba Bidegain

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : Esther Herranz García αντί Pilar Ayuso

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τετάρτη τις ακόλουθες πράξεις που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων που προορίζονται για τον καταναλωτή (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Oδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EOK του Συμβουλίου περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος («πρωτόκολλο των ΗΕ για τα πυροβόλα όπλα»), και για τη θέσπιση άδειας εξαγωγής, μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , εκθέσεις:

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας που αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί των ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 και του προσαρτώμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου του 2001 (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το κακάο του 2010 (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (2009/2134(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα (2011/2295(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Έκθεση σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (2011/2095(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Έκθεση σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια (2011/2180(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών (2011/2289(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013 - Τμήμα III – Επιτροπή (2012/2000(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 (2011/2244(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κοινωνικό ραφείο – Ας ντύσουμε την ελευθερία» (B7-0097/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων (B7-0098/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση των «έξυπνων ναρκωτικών» (smart drugs) (B7-0099/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος για τα μέτρα πρόληψης του γλοιοσπορίου της ελιάς (B7-0100/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια (B7-0121/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα πρόληψης για το ασιατικό σαράκι του ξύλου (B7-0122/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων για τις εμπορευματικές μεταφορές στα ιστορικά κέντρα (B7-0123/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της ιχθυοπανίδας (B7-0124/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με χρηματοδοτήσεις επιστημονικών ερευνών στο υγρό σαπούνι με προσθήκη σιδήρου (B7-0128/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

2.2) προτάσεις σύστασης (άρθρο 121 του κανονισμού)

- Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την 67η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0132/2012)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

DEVE


9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)

- (O-000327/2011) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς το Συμβούλιο: Αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η πειρατεία της θάλασσας (B7-0039/2012)·

- (O-000328/2011) που κατέθεσε ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η πειρατεία της θάλασσας (B7-0040/2012)·

- (O-000013/2012) που κατέθεσαν οι Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (B7-0101/2012)·

- (O-000014/2012) που κατέθεσαν οι Pervenche Berès και Marian Harkin, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Παρέκκλιση που αφορά την κρίση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) (B7-0102/2012)·

- (O-000045/2012) που κατέθεσαν οι Patrick Le Hyaric, Τάκης Χατζηγεωργίου, João Ferreira και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Επιδημία Schmallenberg (B7-0103/2012)·

- (O-000047/2012) που κατέθεσαν οι James Nicholson, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Albert Deß και Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Επιδημία Schmallenberg (B7-0104/2012)·

- (O-000057/2012) που κατέθεσαν οι George Lyon και Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Επιδημία Schmallenberg (B7-0105/2012)·

- (O-000059/2012) που κατέθεσε ο Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI και ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Νομική κατάρτιση (B7-0106/2012).

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen και Janusz Wojciechowski, σχετικά με την εφαρμογή της απαγόρευσης του ατομικού σταυλισμού χοιρομητέρων από 1ης Ιανουαρίου 2013 (0006/2012)·

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze και Fiona Hall, σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου (0007/2012)·

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler και Ελένη Θεοχάρους, σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των εταιριών πετρελαίου επί του περιβάλλοντος, της υγείας και της ανάπτυξης στην Αφρική (0008/2012)·

- Oreste Rossi, σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος της ιταλικής γλώσσας στο πλαίσιο του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0009/2012)·

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella και Ewald Stadler, σχετικά με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Βιοτεχνικού Παγωτού (0010/2012)·

- Αντιγόνη Παπαδοπούλου, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova και Raül Romeva i Rueda, σχετικά με την θέσπιση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής (0011/2012)·

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi και Daciana Octavia Sârbu, σχετικά με την αποψίλωση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0012/2012)·

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli και Cecilia Wikström, σχετικά με την καθιέρωση της 13ης Δεκεμβρίου ως Ευρωπαϊκής Μέρας κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (0013/2012)·

- Raül Romeva i Rueda, Κρίτων Αρσένης, Willy Meyer, Michèle Rivasi και Oreste Rossi, σχετικά με την αναγνώριση της πολλαπλής χημικής ευαισθησίας και της ηλεκτρουπερευαισθησίας στη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας (ICD) (0014/2012)·

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage και Francesco Enrico Speroni, σχετικά με την ανάγκη εγκατάλειψης του ευρώ και επαναφοράς των εθνικών νομισμάτων (0015/2012).


10. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις 0043/2011, 0044/2011 και 0046/2011 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


11. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ευρωπαϊκής κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης,

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για την τροποποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας.


12. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Οκτωβρίου II 2011, Νοεμβρίου I 2011, Νοεμβρίου II 2011 και Δεκεμβρίου 2011 είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση Séance en direct.


13. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών απέρριψε ην πρόταση για μεταφορά πιστώσεων DEC 01/2012 της Επιτροπής (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση για μεταφορά πιστώσεων DEC 04/2012 της Επιτροπής (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως ερμηνεύεται στο σημείο 20 της κοινής δήλωσης σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε την πρόταση για μεταφορά πιστώσεων DEC 1/2012 της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης.


14. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0093/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0094/2012)· Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (αριθ. 0095/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0096/2012)· Gheorghe Pasniceanu (αριθ. 0097/2012)· Carlos Schreier (αριθ. 0098/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0099/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0100/2012)· Enrique Arraiz Curbelo (αριθ. 0101/2012)· Horacio Jackson Villalonga (αριθ. 0102/2012)· Leopoldo Hernández López (αριθ. 0103/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0104/2012)· Tofan Pricopie (αριθ. 0105/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0106/2012)· Alberto Peña Guillén (αριθ. 0107/2012)· Nokolaj Astapenkov (αριθ. 0108/2012)· George Popescu (αριθ. 0109/2012)· David López Segura (αριθ. 0110/2012)· Daniel Alejandro Gómez Macri (αριθ. 0111/2012)· Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (αριθ. 0112/2012)· Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (αριθ. 0113/2012)· Virgil Dulea (αριθ. 0114/2012)· Luminiţa-Niculina Costache (αριθ. 0115/2012)· Iwo Domeracki (133 υπογραφές) (αριθ. 0116/2012)· Abdul Samed VELI (αριθ. 0117/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0118/2012)· Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (αριθ. 0119/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0120/2012)· Hans-Wilhelm Schraa (αριθ. 0121/2012)· Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (αριθ. 0122/2012)· Allan Ernstsen (αριθ. 0123/2012)· Mariella Cappai (αριθ. 0124/2012)· Rudy Toninato (αριθ. 0125/2012)· Jean-Pierre Danloue (αριθ. 0126/2012)· Laura Trojanis (αριθ. 0127/2012)· Prodan Statev (αριθ. 0128/2012)· Mirko Caminito Bernardi (αριθ. 0129/2012)· Marc Schaeffer (αριθ. 0130/2012)· Mario Di Nardo (αριθ. 0131/2012).

Στις 9 Μαρτίου 2012

Regina Brandenburger (αριθ. 0132/2012)· Andrew Nicholas Duff (MPE - Membre du Parlement Européen) (3 υπογραφές) (αριθ. 0133/2012)· Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 υπογραφές) (αριθ. 0134/2012)· Thomas Schmidt (αριθ. 0135/2012)· Ulrich Pauly (αριθ. 0136/2012)· Daniel Schoeler (αριθ. 0137/2012)· Thomas Jähne (αριθ. 0138/2012)· Helmut Moreth (αριθ. 0139/2012)· Peter Marek (αριθ. 0140/2012)· Christian Frener (αριθ. 0141/2012)· Mateusz Wójtowicz (αριθ. 0142/2012)· Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (αριθ. 0143/2012)· Stefan Christof Henrykowski (αριθ. 0144/2012)· Heino Christophersen (αριθ. 0145/2012)· Konrad Schmidt (αριθ. 0146/2012)· Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (αριθ. 0147/2012)· Wilfried Nohring (αριθ. 0148/2012)· Demecs István (αριθ. 0149/2012)· Michael Wöstefeld (αριθ. 0150/2012)· Olga Lucia Lehner (αριθ. 0151/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0152/2012)· Klaus Samer (αριθ. 0153/2012)· Georg Leising (αριθ. 0154/2012)· Fabian Redeker (αριθ. 0155/2012)· René Salhab (αριθ. 0156/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0157/2012)· Christian Franken (αριθ. 0158/2012)· Martina Ledermann (αριθ. 0159/2012)· Lehmann Tobias (αριθ. 0160/2012)· Patrick Maeremans (αριθ. 0161/2012)· Johannes Juijn (αριθ. 0162/2012)· Bogdan-Adrian Clujeanu (αριθ. 0163/2012)· Benedicte Franki (αριθ. 0164/2012)· Jerzy Nowotny (αριθ. 0165/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0166/2012)· Reni Evstatieva (αριθ. 0167/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0168/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0169/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0170/2012)· Klaus Traeger (αριθ. 0171/2012)· Evangelos Kolakos (αριθ. 0172/2012)· Reinaldo Díaz Lobeto (αριθ. 0173/2012)· Nelí Linca (αριθ. 0174/2012)· Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 υπογραφές) (αριθ. 0175/2012)· José Palao Boilard (αριθ. 0176/2012)· Leandro Marques (αριθ. 0177/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0178/2012)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0179/2012)· Adrian Maire (αριθ. 0180/2012)· José Antonio Torres Espino (αριθ. 0181/2012)· Michel Mirpuri (αριθ. 0182/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0183/2012)· Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (αριθ. 0184/2012)· Anna Vena (αριθ. 0185/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0186/2012)· Klaus Bitzer (αριθ. 0187/2012)· Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (αριθ. 0188/2012)· Brigitte Verhauwaert (αριθ. 0189/2012)· Jerzy Lekowski (αριθ. 0190/2012)· Adrian Simion (αριθ. 0191/2012)· Jussi Airaksinen (αριθ. 0192/2012)· Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (αριθ. 0193/2012)· Francesco Cosentino (αριθ. 0194/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0195/2012)· Gérard Aubery (αριθ. 0196/2012)· Francesco Saltini (2 υπογραφές) (αριθ. 0197/2012)· Jean-Marie Sirvins (αριθ. 0198/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0199/2012)· Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (αριθ. 0200/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0201/2012)· Annamaria Venier (αριθ. 0202/2012)· Joachim Scholz (αριθ. 0203/2012)· Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (αριθ. 0204/2012)· Giorgio Gurrierri (αριθ. 0205/2012)· Saban Bostan (αριθ. 0206/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0207/2012)· Stephen Bicknell (αριθ. 0208/2012)· David Klein (αριθ. 0209/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0210/2012)· Lucian Tamaris (αριθ. 0211/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0212/2012)· Pamela Baker (αριθ. 0213/2012)· Michael Gare-Simmons (αριθ. 0214/2012)· Novák László (αριθ. 0215/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0216/2012)· Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (αριθ. 0217/2012)· Bencze Éva Zsuzsanna (αριθ. 0218/2012)· Georg Reichlin-Meldegg (αριθ. 0219/2012)· Paola Sirigu (7 υπογραφές) (αριθ. 0220/2012)· Luta Antoine Mwe Katone (αριθ. 0221/2012)· Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (αριθ. 0222/2012)· Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 υπογραφές) (αριθ. 0223/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0224/2012)· Irina Du Plessis (αριθ. 0225/2012)· Heinrich Merkl (αριθ. 0226/2012)· Vladimír Hacek (αριθ. 0227/2012)· Dimitrios Giannos (αριθ. 0228/2012)· Theodoros Pitikaris (αριθ. 0229/2012)· Andreas Nakos (αριθ. 0230/2012)· Ilmi Brahaj (3 υπογραφές) (αριθ. 0231/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0232/2012)· Ioannis Simantirakis (αριθ. 0233/2012)· Georgios Papageorgiou (αριθ. 0234/2012)· Martina Marinari (αριθ. 0235/2012)· Thomas Bledau (αριθ. 0236/2012)· P Dijksteel (αριθ. 0237/2012)· Sven D. Adler (αριθ. 0238/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0239/2012)· Torsten Liebisch (αριθ. 0240/2012)· Jurgen Kumlehn (αριθ. 0241/2012)· Arnd Dixit (αριθ. 0242/2012)· Walter Worsch (αριθ. 0243/2012).


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Μαρτίου I 2012 (PE 483.918 PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Η έκθεση της Eva Lichtenberger σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai (A7-0050/2012) που ενέκρινε η επιτροπή JURI, εγγράφεται στην ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης 13 Μαρτίου 2012.

Η Ομάδα PPE ζητεί να εγγραφεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης η έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (A7-0028/2012) της Godelieve Quisthoudt-Rowohl, η οποία ήδη έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης. (σημείο 33 PDOJ).

Παρεμβαίνει ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση.

Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.

Η έκθεση εγγράφεται στο τέλος της ημερήσιας διάταξης της Τρίτης 13 Μαρτίου 2012. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012.

Τετάρτη

Η Ομάδα PPE ζητεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη αμέσως μετά την συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην Νιγηρία (σημείο 75 PDOJ), Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για την κατάσταση στην Λευκορωσία.

Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση.

Η αίτηση εγκρίνεται.

Η Δήλωση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης μετά την συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην Νιγηρία. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 στις 12 το μεσημέρι·

τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 στις 12 το μεσημέρι·

τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη14 Μαρτίου 2012 στις 13.00·

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Παρεμβαίνει ο Francesco Enrico Speroni σχετικά με τη δήλωση για την θαλάσσια πειρατεία (σημείο 89 PDOJ ).


16. Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν

Δήλωση του Προέδρου του Κοινοβουλίου: Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν

Ο Πρόεδρος προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 - Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 [2011/2244(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα [2011/2295(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Οι εισηγήτριες Sophia in 't Veld και Sirpa Pietikäinen παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sophia in 't Veld και Ulrike Lunacek, Silvia Costa, που παρέχει διευκρινίσεις ως προς τη συζήτηση, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sirpa Pietikäinen και Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb και Gesine Meissner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Μαρία-Ελένη Κοππά, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip και Andrea Češková, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Edite Estrela.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Sophia in 't Veld και Sirpa Pietikäinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012 και σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012.


18. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές της Φινλανδίας ανακοίνωσαν ότι ο Risto E.J. Penttilä ορίστηκε στη θέση του Ville Itälä ως μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 1ης Μαρτίου 2012.

Εν συνεχεία της ανακοίνωσης αυτής, ο Risto E.J. Penttilä υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από 1ης Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της θέσης από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

19. Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ***I (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Ο Kurt Lechner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Alajos Mészáros και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Kurt Lechner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012.


20. Κατάρτιση των δικαστών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000059/2012) που κατέθεσε ο Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Νομική κατάρτιση (B7-0106/2012)

Ο Tadeusz Zwiefka (αναπληρωτής του Klaus-Heiner Lehne) και ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπανικολάου και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Γεώργιος Τούσσας, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Νικος Χρυσόγελος, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello και Daciana Octavia Sârbu.


22. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων [2011/2116(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Ο Sven Giegold προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Katarína Neveďalová και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012.


23. Διαδικασία της Μπολόνια (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια [2011/2180(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Ο Luigi Berlinguer προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk Migalski, Piotr Borys και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012.


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 483.918 OJMA).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.


26. Λήξη της ετήσιας συνόδου

Λήγει η ετήσια σύνοδος 2011-2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης, το Σώμα θα συνέλθει αύριο Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 στις 09.00.

Klaus Welle

Άννυ Ποδηματά

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου