Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 228kWORD 150k
Esmaspäev, 12. märts 2012 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Volituste kontrollimine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Petitsioonid
 15.Tööplaan
 16.Aasta pärast Fukushimat - saadud õppetunnid
 17.Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011 - Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel (arutelu)
 18.Parlamendi koosseis
 19.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamine ja täitmine pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomine ***I (arutelu)
 20.Kohtunike ja kohtutöötajate koolitus (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine (lühiettekanne)
 23.Bologna protsess (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 26.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president tegi avalduse olukorra kohta Süürias, milles ta mõistis hukka Süüria võimude surveavaldused elanike vastu. Ta kutsus president Bachar el-Assadi üles lubama tsiviilelanikele mõeldud humanitaarabi Süüriasse sisse.

Terrorismiohvrite mälestamise päeva puhul tuletas president meelde 11. märtsil 2004 Madridis toimunud terrorirünnakut ja väljendas parlamendi solidaarsust kõigi terrorirünnakute ohvrite perekondadega.

Seejärel meenutas ta aasta tagasi toimunud Fukushima katastroofi.

Parlament mälestas ohvreid minutilise vaikusega.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Volituste kontrollimine

Vastavalt kodukorra artikli 3 lõigetele 3 ja 4 kontrollis õiguskomisjon oma 1. märtsi 2012. aasta koosolekul Emer Costello, Phil Bennioni ja Nikos Chrysogelose volitusi ja tegi ühehäälselt ettepaneku kinnitada Emer Costello volitused alates 15. veebruarist 2012, Phil Bennioni volitused alates 6. veebruarist 2012 ja Nikos Chrysogelose volitused alates 2. veebruarist 2012.


5. Fraktsioonide koosseis

Roger Helmer ühines fraktsiooniga EFD alates 5. märtsist 2012.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonid PPE, S&D, ALDE, ECR ja GUE/NGL esitasid presidendile järgmised ametisse nimetamise taotlused:

- rahvusvahelise kaubanduse komisjon: Damien Abad Carmen Fraga Estévezi asemel

- eelarvekomisjon : Zuzana Brzobohatá Vladimír Maňka asemel ja Juan Andrés Naranjo Escobar Damien Abadi asemel

- majandus- ja rahanduskomisjon: Elena Băsescu Juan Andrés Naranjo Escobari asemel

- tööhõive- ja sotsiaalkomisjon: Phil Bennion

- keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon: Eija-Riitta Korhola Sirpa Pietikäineni asemel

- siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon: Sirpa Pietikäinen Eija-Riitta Korhola asemel

- regionaalarengukomisjon: Vladimír Maňka Zuzana Brzobohatá asemel

- petitsioonikomisjon: Ryszard Antoni Legutko Michał Tomasz Kamiński asemel

- delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Phil Bennion

- Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Inês Cristina Zuber ja Esther Herranz García

- delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks: Eva Ortiz Vilella Salvador Garriga Polledo asemel

- delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Eva Ortiz Vilella ei ole enam täisliige

- delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Eva Ortiz Vilella Teresa Jiménez-Becerril Barrio asemel

- delegatsioon CARIFORUMi-EÜ parlamentaarses komisjonis: María Auxiliadora Correa Zamora Pablo Zalba Bidegaini asemel

- delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Esther Herranz García Pilar Ayuso asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise osas (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ (mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid) seoses mikro-majandusüksustega (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatootesektoris (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavat tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli (ÜRO tulirelvade protokoll) artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade ja laskemoona ekspordilube ja importi ning transiiti käsitlevad meetmed (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid: raportid

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel kokkulepe, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete kohaldamist (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu sõlmimise kohta (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Teine raport ettepaneku kohta muuta Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akti (2009/2134(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Raport naiste osalemise kohta poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja võrdõiguslikkuse kohta (2011/2295(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Raport konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majanduse kohta aastaks 2050 – edenemiskava (2011/2095(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Raport Euroopa institutsioonide panuse kohta Bologna protsessi tugevdamisse ja arengusse (2011/2180(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Raport Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise kohta (2011/2289(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Raport üldsuuniste kohta 2013. aasta eelarve koostamiseks, III jagu – Komisjon (2012/2000(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011 (2011/2244(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek projekti „Sotsiaalne õmblusateljee – riided vabaduse nimel” rahastamise kohta (B7-0097/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek haridussüsteemide ühtlustamise kohta (B7-0098/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek nootroopseid aineid (smart drugs) käsitlevate õigusnormide kohta (B7-0099/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek oliivi-antraknoosi ennetusmeetmete kohta (B7-0100/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek hasartmängudevastase võitluse alase teabekampaania kohta (B7-0121/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek Aasia siku (Anoplophora glabripennis) leviku ennetamise meetmete kohta (B7-0122/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek keskkonnahoidlike sõidukite kasutamise kohta kaupade transpordiks ajaloolistes keskustes (B7-0123/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek mereökosüsteemi ja kalastiku seire kohta (B7-0124/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek rauasisaldusega vedelseebi teadusuuringute rahastamise kohta (B7-0128/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2.2) soovituse ettepanekud (kodukorra artikkel 121)

- Alexander Graf Lambsdorff, fraktsiooni ALDE nimel. Ettepanek võtta vastu soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 67. istungjärgu kohta (B7-0132/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000327/2011), mille esitas(id) Brian Simpson TRAN komisjoni nimel nõukogule: Tõhus lahendus merepiraatluse küsimusega tegelemiseks (B7-0039/2012);

- (O-000328/2011), mille esitas(id) Brian Simpson TRAN komisjoni nimel komisjonile: Tõhus lahendus merepiraatluse küsimusega tegelemiseks (B7-0040/2012);

- (O-000013/2012), mille esitas(id) Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils ENVI komisjoni nimel komisjonile: Marseille's 12.-17. märtsini 2012 toimuv kuues ülemaailmne veefoorum (B7-0101/2012);

- (O-000014/2012), mille esitas(id) Pervenche Berès ja Marian Harkin EMPL komisjoni nimel nõukogule: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kriisierand (B7-0102/2012);

- (O-000045/2012), mille esitas(id) Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Schmallenbergi viiruse puhang (B7-0103/2012);

- (O-000047/2012), mille esitas(id) James Nicholson, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Albert Deß ja Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Schmallenbergi viiruse puhang (B7-0104/2012);

- (O-000057/2012), mille esitas(id) George Lyon ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Schmallenbergi viiruse puhang (B7-0105/2012);

- (O-000059/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel ja Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Õigusalane koolitus (B7-0106/2012).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen ja Janusz Wojciechowski: Emiste individuaalsulgudes pidamise keelu rakendamine 1. jaanuarist 2013 (0006/2012);

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze ja Fiona Hall: Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (0007/2012);

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler ja Eleni Theocharous: Naftafirmade tegevuse mõju keskkonnale, tervisele ja arengule Aafrikas (0008/2012);

- Oreste Rossi: Itaalia keele diskrimineerimine Euroopa Liidu keeltekasutuse korralduses (0009/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella ja Ewald Stadler: Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (0010/2012);

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova ja Raül Romeva i Rueda: Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine (0011/2012);

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi ja Daciana Octavia Sârbu: Metsade hävitamine Euroopa Liidus (0012/2012);

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli ja Cecilia Wikström: 13. detsembri nimetamine laste seksuaalse kuritarvitamise vastaseks Euroopa päevaks (0013/2012);

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi ja Oreste Rossi: Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK) (0014/2012);

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage ja Francesco Enrico Speroni: Vajadus loobuda eurost ja võtta uuesti kasutusele riikide omavääring (0015/2012).


10. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 0043/2011, 0044/2011 ja 0046/2011 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


11. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus,

- Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelist lepingut vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kohta.


12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2011. aasta oktoobri II, 2011. aasta novembri I ja II ning 2011. aasta detsembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


13. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, lükkas eelarvekomisjon tagasi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 01/2012 (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 04/2012 (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4 ja artiklile 43, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa välisteenistuse esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 1/2012.


14. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

20. veebruar 2012

(nimi salastatud) (nr 0093/2012); (nimi salastatud) (nr 0094/2012); Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nr 0095/2012); (nimi salastatud) (nr 0096/2012); Gheorghe Pasniceanu (nr 0097/2012); Carlos Schreier (nr 0098/2012); (nimi salastatud) (nr 0099/2012); (nimi salastatud) (nr 0100/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr 0101/2012); Horacio Jackson Villalonga (nr 0102/2012); Leopoldo Hernández López (nr 0103/2012); (nimi salastatud) (nr 0104/2012); Tofan Pricopie (nr 0105/2012); (nimi salastatud) (nr 0106/2012); Alberto Peña Guillén (nr 0107/2012); Nokolaj Astapenkov (nr 0108/2012); George Popescu (nr 0109/2012); David López Segura (nr 0110/2012); Daniel Alejandro Gómez Macri (nr 0111/2012); Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (nr 0112/2012); Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (nr 0113/2012); Virgil Dulea (nr 0114/2012); Luminiţa-Niculina Costache (nr 0115/2012); Iwo Domeracki (133 allkirja) (nr 0116/2012); Abdul Samed VELI (nr 0117/2012); (nimi salastatud) (nr 0118/2012); Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (nr 0119/2012); (nimi salastatud) (nr 0120/2012); Hans-Wilhelm Schraa (nr 0121/2012); Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (nr 0122/2012); Allan Ernstsen (nr 0123/2012); Mariella Cappai (nr 0124/2012); Rudy Toninato (nr 0125/2012); Jean-Pierre Danloue (nr 0126/2012); Laura Trojanis (nr 0127/2012); Prodan Statev (nr 0128/2012); Mirko Caminito Bernardi (nr 0129/2012); Marc Schaeffer (nr 0130/2012); Mario Di Nardo (nr 0131/2012).

9. märts 2012

Regina Brandenburger (nr 0132/2012); Andrew Nicholas Duff (MPE - Membre du Parlement Européen) (3 allkirja) (nr 0133/2012); Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 allkirja) (nr 0134/2012); Thomas Schmidt (nr 0135/2012); Ulrich Pauly (nr 0136/2012); Daniel Schoeler (nr 0137/2012); Thomas Jähne (nr 0138/2012); Helmut Moreth (nr 0139/2012); Peter Marek (nr 0140/2012); Christian Frener (nr 0141/2012); Mateusz Wójtowicz (nr 0142/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (nr 0143/2012); Stefan Christof Henrykowski (nr 0144/2012); Heino Christophersen (nr 0145/2012); Konrad Schmidt (nr 0146/2012); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (nr 0147/2012); Wilfried Nohring (nr 0148/2012); Demecs István (nr 0149/2012); Michael Wöstefeld (nr 0150/2012); Olga Lucia Lehner (nr 0151/2012); (nimi salastatud) (nr 0152/2012); Klaus Samer (nr 0153/2012); Georg Leising (nr 0154/2012); Fabian Redeker (nr 0155/2012); René Salhab (nr 0156/2012); (nimi salastatud) (nr 0157/2012); Christian Franken (nr 0158/2012); Martina Ledermann (nr 0159/2012); Lehmann Tobias (nr 0160/2012); Patrick Maeremans (nr 0161/2012); Johannes Juijn (nr 0162/2012); Bogdan-Adrian Clujeanu (nr 0163/2012); Benedicte Franki (nr 0164/2012); Jerzy Nowotny (nr 0165/2012); (nimi salastatud) (nr 0166/2012); Reni Evstatieva (nr 0167/2012); (nimi salastatud) (nr 0168/2012); (nimi salastatud) (nr 0169/2012); (nimi salastatud) (nr 0170/2012); Klaus Traeger (nr 0171/2012); Evangelos Kolakos (nr 0172/2012); Reinaldo Díaz Lobeto (nr 0173/2012); Nelí Linca (nr 0174/2012); Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 allkirja) (nr 0175/2012); José Palao Boilard (nr 0176/2012); Leandro Marques (nr 0177/2012); (nimi salastatud) (nr 0178/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 0179/2012); Adrian Maire (nr 0180/2012); José Antonio Torres Espino (nr 0181/2012); Michel Mirpuri (nr 0182/2012); (nimi salastatud) (nr 0183/2012); Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (nr 0184/2012); Anna Vena (nr 0185/2012); (nimi salastatud) (nr 0186/2012); Klaus Bitzer (nr 0187/2012); Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (nr 0188/2012); Brigitte Verhauwaert (nr 0189/2012); Jerzy Lekowski (nr 0190/2012); Adrian Simion (nr 0191/2012); Jussi Airaksinen (nr 0192/2012); Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (nr 0193/2012); Francesco Cosentino (nr 0194/2012); (nimi salastatud) (nr 0195/2012); Gérard Aubery (nr 0196/2012); Francesco Saltini (2 allkirja) (nr 0197/2012); Jean-Marie Sirvins (nr 0198/2012); (nimi salastatud) (nr 0199/2012); Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (nr 0200/2012); (nimi salastatud) (nr 0201/2012); Annamaria Venier (nr 0202/2012); Joachim Scholz (nr 0203/2012); Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (nr 0204/2012); Giorgio Gurrierri (nr 0205/2012); Saban Bostan (nr 0206/2012); (nimi salastatud) (nr 0207/2012); Stephen Bicknell (nr 0208/2012); David Klein (nr 0209/2012); (nimi salastatud) (nr 0210/2012); Lucian Tamaris (nr 0211/2012); (nimi salastatud) (nr 0212/2012); Pamela Baker (nr 0213/2012); Michael Gare-Simmons (nr 0214/2012); Novák László (nr 0215/2012); (nimi salastatud) (nr 0216/2012); Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (nr 0217/2012); Bencze Éva Zsuzsanna (nr 0218/2012); Georg Reichlin-Meldegg (nr 0219/2012); Paola Sirigu (7 allkirja) (nr 0220/2012); Luta Antoine Mwe Katone (nr 0221/2012); Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (nr 0222/2012); Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 allkirja) (nr 0223/2012); (nimi salastatud) (nr 0224/2012); Irina Du Plessis (nr 0225/2012); Heinrich Merkl (nr 0226/2012); Vladimír Hacek (nr 0227/2012); Dimitrios Giannos (nr 0228/2012); Theodoros Pitikaris (nr 0229/2012); Andreas Nakos (nr 0230/2012); Ilmi Brahaj (3 allkirja) (nr 0231/2012); (nimi salastatud) (nr 0232/2012); Ioannis Simantirakis (nr 0233/2012); Georgios Papageorgiou (nr 0234/2012); Martina Marinari (nr 0235/2012); Thomas Bledau (nr 0236/2012); P Dijksteel (nr 0237/2012); Sven D. Adler (nr 0238/2012); (nimi salastatud) (nr 0239/2012); Torsten Liebisch (nr 0240/2012); Jurgen Kumlehn (nr 0241/2012); Arnd Dixit (nr 0242/2012); Walter Worsch (nr 0243/2012).


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2012. aasta märtsi I täiskogu istungjärgu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 483.918 PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

JURI komisjonis vastu võetud Eva Lichtenbergeri raport Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (A7-0050/2012) kanti teisipäeva, 13. märtsi 2012. aasta hääletuse nimekirja.

Fraktsiooni PPE taotlus võtta teisipäevase istungi päevakorda arutelu Godelieve Quisthoudt-Rowohli raporti üle ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega (A7-0028/2012), mis oli juba kantud teisipäevase hääletuse nimekirja(lõpliku päevakorra projekti punkt 33).

Sõna võttis Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Raport lisati teisipäeva, 13. märtsi 2012. aasta istungi päevakorra lõppu ja selle hääletamine toimub kolmapäeval, 14. märtsil 2012.

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus kanda päevakorda vahetult pärast Nigeeria olukorda käsitlevat arutelu (lõpliku päevakorra projekti punkt 75) komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Valgevenes.

Sõna võttis José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Avaldus kanti kolmapäeval toimuva istungi päevakorda pärast arutelu olukorra kohta Nigeerias ning hääletus toimub neljapäeval, 15. märtsil 2012.

Kinnitati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 13. märts 2012 kell 12.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 14. märts 2012 kell 12.00

muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekte kohta: kolmapäev,14. märts 2012 kell 13.00

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Francesco Enrico Speroni merepiraatlust käsitleva avalduse kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 89).


16. Aasta pärast Fukushimat - saadud õppetunnid

Parlamendi presidendi avaldus: Aasta pärast Fukushimat - saadud õppetunnid

Parlamendi president esines avaldusega.

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Arutelu lõpetati.


17. Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011 - Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel (arutelu)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011 [2011/2244(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Raport naiste osalemise kohta poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja võrdõiguslikkuse kohta [2011/2295(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Franz Obermayr arutelu korraldamise kohta.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sophia in 't Veld ja Ulrike Lunacek, Silvia Costa arutelus täpsustuse tegemiseks, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sirpa Pietikäinen ja Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb ja Gesine Meissner.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip ja Andrea Češková, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edite Estrela.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Viviane Reding, Sophia in 't Veld ja Sirpa Pietikäinen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2012protokoll punkt 8.4 ja 13.3.2012protokoll punkt 8.5.


18. Parlamendi koosseis

Soome pädevad ametiasutused on teatanud, et Risto E.J. Penttilä on nimetatud Ville Itälä asemel Euroopa Parlamendi liikmeks alates 1. märtsist 2012.

Seejärel teatas Risto E.J. Penttilä tagasiastumisest Euroopa Parlamendi liikme ametist alates 1. märtsist 2012.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates sellest kuupäevast vabaks ning parlament teavitab sellest asjaomast ametiasutust.


ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

19. Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamine ja täitmine pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE nimel, Luigi Berlinguer fraktsiooni S&D nimel, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Alajos Mészáros ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Kurt Lechner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2012protokoll punkt 8.3.


20. Kohtunike ja kohtutöötajate koolitus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000059/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel ja Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: Kohtunike ja kohtutöötajate koolitus (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (Klaus-Heiner Lehne asemel) ja Juan Fernando López Aguilar esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel, Luigi Berlinguer fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Erminia Mazzoni, Kinga Göncz ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papanikolaou ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Viviane Reding.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Klaus-Heiner Lehne õiguskomisjoni nimel ja Juan Fernando López Aguilar kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel: Kohtunike ja kohtutöötajate koolitus (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2012protokoll punkt 9.6.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Georgios Koumoutsakos, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello ja Daciana Octavia Sârbu.


22. Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine (lühiettekanne)

Raport Euroopa ühistu põhikirja ja töötajate kaasamise kohta [2011/2116(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Sven Giegold tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Katarína Neveďalová ja Evelyn Regner.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2012protokoll punkt 8.6.


23. Bologna protsess (lühiettekanne)

Raport Euroopa institutsioonide panuse kohta Bologna protsessi tugevdamisse ja arengusse [2011/2180(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Luigi Berlinguer tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk Migalski, Piotr Borys ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2012protokoll punkt 8.7.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 483.918 OJMA).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.


26. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi 2011-2012 istungjärk on lõppenud.

Vastavalt asutamislepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval 13. märtsil 2012 kell 9.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika