Index 
Jegyzőkönyv
PDF 223kWORD 198k
2012. március 12., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 11.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 12.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 13.Előirányzatok átcsoportosítása
 14.Petíciók
 15.Ügyrend
 16.Fukusima után egy évvel – tanulságok
 17.A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011 – A nők részvétele a politikai döntéshozatalban (vita)
 18.A Parlament tagjai
 19.Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, alkalmazandó jog, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismerése és végrehajtása, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetése ***I (vita)
 20.Igazságügyi képzés (vita)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében (rövid ismertetés)
 23.A bolognai folyamat (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 26.Az ülésszak berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben kitér a szíriai helyzetre, és elítéli a szíriai hatóságok által a lakossággal szemben alkalmazott elnyomást. Felszólítja Bassár el-Aszad elnököt, hogy engedélyezze a civil lakosságnak szánt humanitárius segítségnyújtás céljából való belépést az országba.

A terrorizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezik a 2004. március 11-i madridi merényletről, és a Parlament szolidaritásáról biztosítja minden terrorista merénylet áldozatainak családtagjait.

Végezetül megemlékezik az egy évvel ezelőtt történt fukusimai katasztrófáról.

A Parlament egyperces néma csenddel adózik az áldozatok emlékének.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. Mandátumvizsgálat

Az eljárási szabályzat 3. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően a Jogi Bizottság 2012. március 1-jei ülésén megvizsgálta az alábbi képviselők mandátumának érvényességét, és egyhangúlag javasolja képviselői megbízásuk érvényesítését: Emer Costello, 2012. február 15-i hatállyal, Phil Bennion, 2012. február 6-i hatállyal, és Nikos Chrysogelos , 2012. február 2-i hatállyal.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Roger Helmer csatlakozott az EFD képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2012. március 5.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE, S&D, ALDE, ECR és GUE/NGL képviselőcsoport:

- Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság: Carmen Fraga Estévez helyére Damien Abad

- Költségvetési Bizottság: Vladimír Maňka helyére Zuzana Brzobohatá és Damien Abad helyére Juan Andrés Naranjo Escobar

- Gazdasági és Monetáris Bizottság: Juan Andrés Naranjo Escobar helyére Elena Băsescu

- Foglalkoztatási és Szociális Bizottság: Phil Bennion

- Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság: Sirpa Pietikäinen helyére Eija-Riitta Korhola

- Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság: Eija-Riitta Korhola helyére Sirpa Pietikäinen

- Regionális Fejlesztési Bizottság: Zuzana Brzobohatá helyére Vladimír Maňka

- Petíciós Bizottság: Michał Tomasz Kamiński helyére Ryszard Antoni Legutko

- A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Phil Bennion

- Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Inês Cristina Zuber és Esther Herranz García

- A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Salvador Garriga Polledo helyére Eva Ortiz Vilella

- Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Eva Ortiz Vilella többé nem teljes jogú tag

- A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Teresa Jiménez-Becerril Barrio helyére Eva Ortiz Vilella

- A CARIFORUM–EK Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Pablo Zalba Bidegain helyére María Auxiliadora Correa Zamora

- a Mercosur országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Pilar Ayuso helyére Esther Herranz García

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2000/75/EK tanácsi irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő módosításáról (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi irányelvnek a mikrogazdálkodó egységek tekintetében történő módosításáról (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzitszabályainak létrehozásáról (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- *** Ajánlás a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Jelentés a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Második jelentés az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslatról (2009/2134(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Jelentés a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Jelentés a nők részvételéről a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség (2011/2295(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Jelentés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről (2011/2095(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Jelentés az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról (2011/2180(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Jelentés az európai statisztikák minőségirányításáról (2011/2289(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Jelentés a Bizottság 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról, III. szakasz – Bizottság (2012/2000(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011 (2011/2244(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Jelentés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Jelentés a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az „Öltsük magunkra a szabadságot” elnevezésű, szociális divatházra irányuló projekt finanszírozásáról (B7-0097/2012)

utalva

illetékes :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az iskolarendszerek harmonizálásáról (B7-0098/2012)

utalva

illetékes :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az intelligens szerek („smart drugs”) szabályozásáról (B7-0099/2012)

utalva

illetékes :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az olíva phlyctemás gyümölcsrothadásának (phlyctema vagabundus) megelőzését célzó intézkedésekről (B7-0100/2012)

utalva

illetékes :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szerencsejátékok elleni figyelemfelkeltő kampányról (B7-0121/2012)

utalva

illetékes :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ázsiai citruscincér (Anoplophora chinensis) elleni megelőző intézkedésekről (B7-0122/2012)

utalva

illetékes :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fenntartható áruszállító járművek történelmi városközpontokban történő használatáról (B7-0123/2012)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tengeri ökoszisztéma és a halállományok megfigyeléséről (B7-0124/2012)

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a vastartalmú folyékony szappanra irányuló tudományos kísérletek finanszírozásáról (B7-0128/2012)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

2.2) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 121. cikke)

- Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. Javaslat a Tanácshoz intézett ajánlásra az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 67. ülésszakáról (B7-0132/2012)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE


9. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke)

- (O-000327/2011) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Tanácshoz: A tengeri kalózkodás kihívásának hatékony kezelése (B7-0039/2012);

- (O-000328/2011) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: A tengeri kalózkodás kihívásának hatékony kezelése (B7-0040/2012);

- (O-000013/2012) felteszi: Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký és Sabine Wils, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2012. március 12. és 17. között Marseille-ben tartandó 6. Vízügyi Világfórum (B7-0101/2012);

- (O-000014/2012) felteszi: Pervenche Berès és Marian Harkin, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, válság miatti eltérés (B7-0102/2012);

- (O-000045/2012) felteszi: Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Schmallenberg-vírus járványszerű terjedése (B7-0103/2012);

- (O-000047/2012) felteszi: James Nicholson, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Albert Deß és Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Schmallenberg-vírus járványszerű terjedése (B7-0104/2012);

- (O-000057/2012) felteszi: George Lyon és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A Schmallenberg-vírus járványszerű terjedése (B7-0105/2012);

- (O-000059/2012) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében és Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Igazságügyi képzés (B7-0106/2012).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen és Janusz Wojciechowski, az egyedi kocaállások tilalmának 2013. január 1-jéig történő megvalósításáról (0006/2012);

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze és Fiona Hall, a fejlesztéssel kapcsolatos oktatásról és az aktív globális polgárságról (0007/2012);

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler és Eleni Theocharous, az olajtársaságok tevékenységeinek a környezetre, az egészségre és a fejlődésre gyakorolt hatásáról Afrikában (0008/2012);

- Oreste Rossi, az olasz nyelv megkülönböztetéséről az Európai Unió nyelvhasználatra vonatkozó szabályainak keretében (0009/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella és Ewald Stadler, a kézműves fagylalt európai napjának megalapításáról (0010/2012);

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova és Raül Romeva i Rueda, a hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének bevezetéséről (0011/2012);

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi és Daciana Octavia Sârbu, az erdőpusztulásról az Európai Unióban (0012/2012);

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli és Cecilia Wikström, december 13-ának a gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelem európai napjává nyilvánításáról (0013/2012);

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi és Oreste Rossi, a többszörös kémiai túlérzékenység és az elektromágneses túlérzékenység felvételéről a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásába (CIM) (0014/2012);

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage és Francesco Enrico Speroni, az euró megszüntetésének szükségességéről a nemzeti valuták visszatérése érdekében (0015/2012).


10. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0043/2011., 0044/2011. és 0046/2011. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


11. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról,

- Megállapodás az Európai Unió és Új-Zéland között az Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról.


12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2011. októberi II. és a 2011. novemberi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


13. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság elutasította az Európai Bizottság DEC 01/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0038/2012 – C7-0023/2012 – 2012/2013 (GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 04/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének és 43. cikkének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Külügyi Szolgálat DEC 01/2012. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.


14. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2012. február 20.

(bizalmas név) (n° 0093/2012); (bizalmas név) (n° 0094/2012); Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (n° 0095/2012); (bizalmas név) (n° 0096/2012); Gheorghe Pasniceanu (n° 0097/2012); Carlos Schreier (n° 0098/2012); (bizalmas név) (n° 0099/2012); (bizalmas név) (n° 0100/2012); Enrique Arraiz Curbelo (n° 0101/2012); Horacio Jackson Villalonga (n° 0102/2012); Leopoldo Hernández López (n° 0103/2012); (bizalmas név) (n° 0104/2012); Tofan Pricopie (n° 0105/2012); (bizalmas név) (n° 0106/2012); Alberto Peña Guillén (n° 0107/2012); Nokolaj Astapenkov (n° 0108/2012); George Popescu (n° 0109/2012); David López Segura (n° 0110/2012); Daniel Alejandro Gómez Macri (n° 0111/2012); Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (n° 0112/2012); Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (n° 0113/2012); Virgil Dulea (n° 0114/2012); Luminiţa-Niculina Costache (n° 0115/2012); Iwo Domeracki (133 aláírás) (n° 0116/2012); Abdul Samed VELI (n° 0117/2012); (bizalmas név) (n° 0118/2012); Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (n° 0119/2012); (bizalmas név) (n° 0120/2012); Hans-Wilhelm Schraa (n° 0121/2012); Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (n° 0122/2012); Allan Ernstsen (n° 0123/2012); Mariella Cappai (n° 0124/2012); Rudy Toninato (n° 0125/2012); Jean-Pierre Danloue (n° 0126/2012); Laura Trojanis (n° 0127/2012); Prodan Statev (n° 0128/2012); Mirko Caminito Bernardi (n° 0129/2012); Marc Schaeffer (n° 0130/2012); Mario Di Nardo (n° 0131/2012).

2012. március 9.

Regina Brandenburger (n° 0132/2012); Andrew Nicholas Duff (európai parlamenti képviselő) (3 aláírás) (n° 0133/2012); Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 aláírás) (n° 0134/2012); Thomas Schmidt (n° 0135/2012); Ulrich Pauly (n° 0136/2012); Daniel Schoeler (n° 0137/2012); Thomas Jähne (n° 0138/2012); Helmut Moreth (n° 0139/2012); Peter Marek (n° 0140/2012); Christian Frener (n° 0141/2012); Mateusz Wójtowicz (n° 0142/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (n° 0143/2012); Stefan Christof Henrykowski (n° 0144/2012); Heino Christophersen (n° 0145/2012); Konrad Schmidt (n° 0146/2012); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (n° 0147/2012); Wilfried Nohring (n° 0148/2012); Demecs István (n° 0149/2012); Michael Wöstefeld (n° 0150/2012); Olga Lucia Lehner (n° 0151/2012); (bizalmas név) (n° 0152/2012); Klaus Samer (n° 0153/2012); Georg Leising (n° 0154/2012); Fabian Redeker (n° 0155/2012); René Salhab (n° 0156/2012); (bizalmas név) (n° 0157/2012); Christian Franken (n° 0158/2012); Martina Ledermann (n° 0159/2012); Lehmann Tobias (n° 0160/2012); Patrick Maeremans (n° 0161/2012); Johannes Juijn (n° 0162/2012); Bogdan-Adrian Clujeanu (n° 0163/2012); Benedicte Franki (n° 0164/2012); Jerzy Nowotny (n° 0165/2012); (bizalmas név) (n° 0166/2012); Reni Evstatieva (n° 0167/2012); (bizalmas név) (n° 0168/2012); (bizalmas név) (n° 0169/2012); (bizalmas név) (n° 0170/2012); Klaus Traeger (n° 0171/2012); Evangelos Kolakos (n° 0172/2012); Reinaldo Díaz Lobeto (n° 0173/2012); Nelí Linca (n° 0174/2012); Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 aláírás) (n° 0175/2012); José Palao Boilard (n° 0176/2012); Leandro Marques (n° 0177/2012); (bizalmas név) (n° 0178/2012); José Manuel Martín Álvarez (n° 0179/2012); Adrian Maire (n° 0180/2012); José Antonio Torres Espino (n° 0181/2012); Michel Mirpuri (n° 0182/2012); (bizalmas név) (n° 0183/2012); Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (n° 0184/2012); Anna Vena (n° 0185/2012); (bizalmas név) (n° 0186/2012); Klaus Bitzer (n° 0187/2012); Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (n° 0188/2012); Brigitte Verhauwaert (n° 0189/2012); Jerzy Lekowski (n° 0190/2012); Adrian Simion (n° 0191/2012); Jussi Airaksinen (n° 0192/2012); Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (n° 0193/2012); Francesco Cosentino (n° 0194/2012); (bizalmas név) (n° 0195/2012); Gérard Aubery (n° 0196/2012); Francesco Saltini (2 aláírás) (n° 0197/2012); Jean-Marie Sirvins (n° 0198/2012); (bizalmas név) (n° 0199/2012); Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (n° 0200/2012); (bizalmas név) (n° 0201/2012); Annamaria Venier (n° 0202/2012); Joachim Scholz (n° 0203/2012); Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (n° 0204/2012); Giorgio Gurrierri (n° 0205/2012); Saban Bostan (n° 0206/2012); (bizalmas név) (n° 0207/2012); Stephen Bicknell (n° 0208/2012); David Klein (n° 0209/2012); (bizalmas név) (n° 0210/2012); Lucian Tamaris (n° 0211/2012); (bizalmas név) (n° 0212/2012); Pamela Baker (n° 0213/2012); Michael Gare-Simmons (n° 0214/2012); Novák László (n° 0215/2012); (bizalmas név) (n° 0216/2012); Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (n° 0217/2012); Bencze Éva Zsuzsanna (n° 0218/2012); Georg Reichlin-Meldegg (n° 0219/2012); Paola Sirigu (7 aláírás) (n° 0220/2012); Luta Antoine Mwe Katone (n° 0221/2012); Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (n° 0222/2012); Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 aláírás) (n° 0223/2012); (bizalmas név) (n° 0224/2012); Irina Du Plessis (n° 0225/2012); Heinrich Merkl (n° 0226/2012); Vladimír Hacek (n° 0227/2012); Dimitrios Giannos (n° 0228/2012); Theodoros Pitikaris (n° 0229/2012); Andreas Nakos (n° 0230/2012); Ilmi Brahaj (3 aláírás) (n° 0231/2012); (bizalmas név) (n° 0232/2012); Ioannis Simantirakis (n° 0233/2012); Georgios Papageorgiou (n° 0234/2012); Martina Marinari (n° 0235/2012); Thomas Bledau (n° 0236/2012); P Dijksteel (n° 0237/2012); Sven D. Adler (n° 0238/2012); (bizalmas név) (n° 0239/2012); Torsten Liebisch (n° 0240/2012); Jurgen Kumlehn (n° 0241/2012); Arnd Dixit (n° 0242/2012); Walter Worsch (n° 0243/2012).


15. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2012. márciusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 483.918 PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Eva Lichtenberger jelentését a Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (A7-0050/2012), melyet a JURI bizottság elfogadott, napirendre tűzik a 2012. március 13-i, keddi szavazások órájában.

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a keddi napirendbe vegyék fel, vitával együtt, Godelieve Quisthoudt-Rowohl jelentését a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (A7-0028/2012), amely már szerepel a keddi szavazások órája napirendjén (PDOJ, 33. pont).

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A jelentést felveszik a 2012. március 13-i, keddi napirend végére, a szavazásra pedig 2012. március 14-én, szerdán kerül sor.

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe vegyék fel, közvetlenül a nigériai helyzetről szóló vita után (PDOJ, 75. pont) a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a fehéroroszországi helyzetről szóló nyilatkozatát.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A nyilatkozatot felveszik a szerdai napirendbe a nigériai helyzetről szóló vitát közvetlenül követő pontként, a szavazásra pedig 2012. március 15-én, csütörtökön kerül sor.

A következő előterjesztési határidőket állapítják meg:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2012. március 13., kedd, 12.00 óra

Módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2012. március 14., szerda, 12.00 óra

Módosítások a közös állásfoglalásra irányuló indítványokhoz: 2012. március 14., szerda, 13.00 óra

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Francesco Enrico Speroni a tengeri kalózkodásról szóló nyilatkozattal kapcsolatban (a PDOJ 89. pontja).


16. Fukusima után egy évvel – tanulságok

Az Európai Parlament elnökének nyilatkozata: Fukusima után egy évvel – tanulságok

Az elnök nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jean-Pierre Audy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

A vitát berekesztik.


17. A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011 – A nők részvétele a politikai döntéshozatalban (vita)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011 [2011/2244(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Jelentés a nők részvételéről a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség [2011/2295(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld és Sirpa Pietikäinen ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Franz Obermayr a vita lebonyolításával kapcsolatban.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Járóka Lívia, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Antigoni Papadopoulou, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mikael Gustafsson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld és Ulrike Lunacek, Silvia Costa, aki pontosítást fűz a vitához, Andrew Henry William Brons, Bauer Edit, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Sirpa Pietikäinen és Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb és Gesine Meissner.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Gurmai Zita, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip és Andrea Češková, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edite Estrela.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr és Morvai Krisztina.

Felszólal: Viviane Reding, Sophia in 't Veld és Sirpa Pietikäinen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.13-i jegyzőkönyv, 8.4. pont és 2012.3.13-i jegyzőkönyv, 8.5. pont.


18. A Parlament tagjai

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Risto E.J. Penttilä kinevezését Ville Itälä helyére európai parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. március 1.

E bejelentést követően, Risto E.J. Penttilä írásban közölte, hogy 2012. március 1-jei hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja képviselői helye megüresedését, és tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

19. Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, alkalmazandó jog, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismerése és végrehajtása, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetése ***I (vita)

Javaslat az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Berlinguer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Mészáros Alajos és Andreas Mölzer.

Felszólal: Viviane Reding és Kurt Lechner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.13-i jegyzőkönyv, 8.3. pont.


20. Igazságügyi képzés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000059/2012) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében, és Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Igazságügyi képzés (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (aki Klaus-Heiner Lehnét helyettesíti) és Juan Fernando López Aguilar kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

ELNÖKÖL: SURJÁN László

alelnök

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Salvatore Iacolino, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Berlinguer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Erminia Mazzoni, Göncz Kinga és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou és Jaroslav Paška.

Felszólal: Viviane Reding.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Klaus-Heiner Lehne, a Jogi Bizottság nevében, és Juan Fernando López Aguilar, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében, az igazságügyi képzésről (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.6. pont.


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Georgios Koumoutsakos, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Tabajdi Csaba Sándor, María Irigoyen Pérez, Emer Costello és Daciana Octavia Sârbu.


22. Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében (rövid ismertetés)

Jelentés az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről [2011/2116(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Sven Giegold rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Sógor Csaba, Katarína Neveďalová és Evelyn Regner.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2012.3.13-i jegyzőkönyv, 8.6. pont.


23. A bolognai folyamat (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról [2011/2180(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Luigi Berlinguer rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk Migalski, Piotr Borys és Jaroslav Paška.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2012.3.13-i jegyzőkönyv, 8.7. pont.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 483.918 OJMA).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.


26. Az ülésszak berekesztése

Az Európai Parlament 2011–2012. évi ülésszakát berekesztették.

A Parlament a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően holnap, kedden, azaz az alábbi napon és órában ül össze: 2012. március 13, 09.00 óra.

Klaus Welle

Anni Podimata

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat