Index 
Proces-verbal
PDF 218kWORD 145k
Luni, 12 martie 2012 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componenţa grupurilor politice
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 10.Declaraţii scrise caduce
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 12.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 13.Transferuri de credite
 14.Petiţii
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Un an de la Fukushima - lecții învățate
 17.Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011 - Femeile în procesul decizional politic (dezbatere)
 18.Componenţa Parlamentului
 19.Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor ***I (dezbatere)
 20.Formarea judiciară (dezbatere)
 21.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor (prezentare succintă)
 23.Procesul de la Bologna (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 26.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie în care a evocat situaţia din Siria şi a condamnat represiunea populaţiei de către autorităţile siriene. Preşedintele a lansat un apel către preşedintele Bashar al-Assad, solicitându-i să permită accesul în Siria al ajutorului umanitar pentru populaţia civilă.

Cu ocazia Zilei pentru comemorarea victimelor terorismului, Preşedintele a reamintit atentatul de la Madrid din 11 martie 2004 şi a exprimat solidaritatea Parlamentului faţă de familiile victimelor tuturor atentatelor teroriste.

Preşedintele a evocat, de asemenea, catastrofa de la Fukushima, care s-a produs acum un an.

Parlamentul a ţinut un moment de reculegere pentru comemorarea victimelor.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


4. Verificarea prerogativelor

În cursul reuniunii sale din 1 martie 2012, Comisia pentru afaceri juridice a demarat, conform articolului 3 alineatele (3) şi (4) din Regulamentul de procedură, procedura de verificare a prerogativelor lui Emer Costello, Phil Bennion şi Nikos Chrysogelos şi a propus, în unanimitate, validarea mandatului lui Emer Costello, începând cu data de 15 februarie 2012, a mandatului lui Phil Bennion, începând cu data de 6 februarie 2012, precum şi a mandatului lui Nikos Chrysogelos, începând cu data de 2 februarie 2012.


5. Componenţa grupurilor politice

Roger Helmer s-a înscris în Grupul EFD de la 5 martie 2012.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor PPE, S&D, ALDE, ECR şi GUE/NGL solicitările de numire următoare:

- Comisia pentru comerț internațional: Damien Abad în locul lui Carmen Fraga Estévez

- Comisia pentru bugete: Zuzana Brzobohatá în locul lui Vladimír Maňka şi Juan Andrés Naranjo Escobar în locul lui Damien Abad

- Comisia pentru afaceri economice și monetare: Elena Băsescu în locul lui Juan Andrés Naranjo Escobar

- Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale: Phil Bennion

- Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară: Eija-Riitta Korhola în locul lui Sirpa Pietikäinen

- Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor: Sirpa Pietikäinen în locul lui Eija-Riitta Korhola

- Comisia pentru dezvoltare regională: Vladimír Maňka în locul lui Zuzana Brzobohatá

- Comisia pentru petiții: Ryszard Antoni Legutko în locul lui Michał Tomasz Kamiński

- Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud: Phil Bennion

- Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Inês Cristina Zuber şi Esther Herranz García

- Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Eva Ortiz Vilella în locul lui Salvador Garriga Polledo

- Delegaţia pentru relaţiile cu India: Eva Ortiz Vilella nu mai este membră titulară

- Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Eva Ortiz Vilella în locul lui Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- Delegaţia la Comisia parlamentară CARIFORUM-CE: María Auxiliadora Correa Zamora în locul lui Pablo Zalba Bidegain

- Delegaţia pentru relaţiile cu ţările Mercosur: Esther Herranz García în locul lui Pilar Ayuso

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe destinaţi consumatorilor şi în detergenţii pentru maşini automate de spălat vase destinaţi consumatorilor (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale în ceea ce priveşte microentităţile (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte relaţiile contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) şi de stabilire a măsurilor privind autorizaţiile de export, importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi pentru muniţii (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare, rapoarte:

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 2001 la aceasta (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional privind cacaua din 2010 (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 617/2009 al Consiliului de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - INTA - Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Al doilea raport referitor la propunerea de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (2009/2134(INI)) - AFCO - Raportor: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - INTA - Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Raport referitor la femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate (2011/2295(INI)) - FEMM - Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Raport referitor la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 (2011/2095(INI)) - ENVI - Raportor: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Raport referitor la contribuţia instituţiilor europene la consolidarea şi progresul Procesului de la Bologna (2011/2180(INI)) - CULT - Raportor: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Raport referitor la managementul calității pentru statisticile europene (2011/2289(INI)) - ECON - Raportor: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2013 - secțiunea III - Comisia (2012/2000(BUD)) - BUDG - Raportor: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2011 (2011/2244(INI)) - FEMM - Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - JURI - Raportor: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - IMCO - Raportor: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) de către deputaţi:

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la finanțarea proiectului de atelier de croitorie cu caracter social „Să îmbrăcăm libertatea” (B7-0097/2012)

retrimis

fond :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la armonizarea sistemelor de învățământ (B7-0098/2012)

retrimis

fond :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie privind reglementarea așa-numitelor „droguri inteligente” (B7-0099/2012)

retrimis

fond :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie privind măsurile de prevenire a leprei măslinilor (B7-0100/2012)

retrimis

fond :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la o campanie de sensibilizare împotriva jocurilor de noroc (B7-0121/2012)

retrimis

fond :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii gândacului asiatic Anoplophora chinensis (B7-0122/2012)

retrimis

fond :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la utilizarea unor mijloace de transport sustenabile pentru transportul de marfă în centrele istorice (B7-0123/2012)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la monitorizarea ecosistemului marin şi a ihtiofaunei (B7-0124/2012)

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la finanțarea cercetărilor științifice privind săpunul lichid cu adaos de fier (B7-0128/2012)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

2.2) propuneri de recomandare (articolul 121 din Regulamentul de procedură)

- Alexander Graf Lambsdorff, ALDE. Propunere de recomandare adresată Consiliului referitoare la cea de a 67-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (B7-0132/2012)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE


9. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură)

- (O-000327/2011) adresată de Brian Simpson, în numele Comisiei TRAN, Consiliului: Combaterea eficientă a problemei pirateriei maritime (B7-0039/2012);

- (O-000328/2011) adresată de Brian Simpson, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Combaterea eficientă a problemei pirateriei maritime (B7-0040/2012);

- (O-000013/2012) adresată de Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký şi Sabine Wils, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Cel de-al șaselea forum mondial al apei de la Marseille, 12-17 martie 2012 (B7-0101/2012);

- (O-000014/2012) adresată de Pervenche Berès şi Marian Harkin, în numele Comisiei EMPL, Consiliului: Derogarea aferentă crizei - Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (B7-0102/2012);

- (O-000045/2012) adresată de Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Epidemia Schmallenberg (B7-0103/2012);

- (O-000047/2012) adresată de James Nicholson, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Albert Deß şi Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Comisiei: Epidemia Schmallenberg (B7-0104/2012);

- (O-000057/2012) adresată de George Lyon şi Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Epidemia Schmallenberg (B7-0105/2012);

- (O-000059/2012) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI şi Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Formare judiciară (B7-0106/2012).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen şi Janusz Wojciechowski, privind aplicarea interdicției legate de grajdurile individuale pentru scroafe până la 1 ianuarie 2013 (0006/2012);

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze şi Fiona Hall, privind educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă (0007/2012);

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler şi Eleni Theocharous, privind efectele activităților companiilor petroliere asupra mediului, sănătății și dezvoltării în Africa (0008/2012);

- Oreste Rossi, privind discriminarea limbii italiene în cadrul regimului lingvistic al Uniunii (0009/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella şi Ewald Stadler, privind stabilirea Zilei europene a înghețatei artizanale (0010/2012);

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova şi Raül Romeva i Rueda, privind înființarea unei săptămâni europene de sensibilizare cu privire la stopul cardiac (0011/2012);

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi şi Daciana Octavia Sârbu, privind despăduririle în Uniunea Europeană (0012/2012);

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli şi Cecilia Wikström, privind instituirea zilei de 13 decembrie ca Zi europeană de combatere a abuzului sexual asupra copiilor (0013/2012);

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi şi Oreste Rossi, sprivind introducerea sensibilității chimice multiple și a electro-hipersensibilității în Clasificarea Statistică Internațională a Bolilor și Problemelor de Sănătate Înrudite (ICD) (0014/2012);

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage şi Francesco Enrico Speroni, privind necesitatea abandonării monedei euro în favoarea revenirii la monedele naționale (0015/2012).


10. Declaraţii scrise caduce

Întrucât nu au întrunit numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise 0043/2011, 0044/2011 şi 0046/2011 au devenit caduce, în conformitate cu articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


11. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Protocol privind stabilirea posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic;

- Acord între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de modificare a acordului între Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii.


12. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie II 2011, noiembrie I 2011, noiembrie II 2011 şi decembrie 2011 sunt disponibile pe site-ul „Séance en direct”.


13. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a respins propunerea privind transferul de credite DEC 01/2012 aferente Comisiei (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 04/2012 aferente Comisiei (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) şi articolul 43 din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 1/2012 aferente Serviciului european pentru acţiune externă.


14. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

20 februarie 2012

(nume confidenţial) (nr. 0093/2012); (nume confidenţial) (nr. 0094/2012); Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nr. 0095/2012); (nume confidenţial) (nr. 0096/2012); Gheorghe Pasniceanu (nr. 0097/2012); Carlos Schreier (nr. 0098/2012); (nume confidenţial) (nr. 0099/2012); (nume confidenţial) (nr. 0100/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 0101/2012); Horacio Jackson Villalonga (nr. 0102/2012); Leopoldo Hernández López (nr. 0103/2012); (nume confidenţial) (nr. 0104/2012); Tofan Pricopie (nr. 0105/2012); (nume confidenţial) (nr. 0106/2012); Alberto Peña Guillén (nr. 0107/2012); Nokolaj Astapenkov (nr. 0108/2012); George Popescu (nr. 0109/2012); David López Segura (nr. 0110/2012); Daniel Alejandro Gómez Macri (nr. 0111/2012); Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (nr. 0112/2012); Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (nr. 0113/2012); Virgil Dulea (nr. 0114/2012); Luminiţa-Niculina Costache (nr. 0115/2012); Iwo Domeracki (133 semnături) (nr. 0116/2012); Abdul Samed VELI (nr. 0117/2012); (nume confidenţial) (nr. 0118/2012); Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (nr. 0119/2012); (nume confidenţial) (nr. 0120/2012); Hans-Wilhelm Schraa (nr. 0121/2012); Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (nr. 0122/2012); Allan Ernstsen (nr. 0123/2012); Mariella Cappai (nr. 0124/2012); Rudy Toninato (nr. 0125/2012); Jean-Pierre Danloue (nr. 0126/2012); Laura Trojanis (nr. 0127/2012); Prodan Statev (nr. 0128/2012); Mirko Caminito Bernardi (nr. 0129/2012); Marc Schaeffer (nr. 0130/2012); Mario Di Nardo (nr. 0131/2012).

9 martie 2012

Regina Brandenburger (nr. 0132/2012); Andrew Nicholas Duff (deputat – membru al Parlamentului European) (3 semnături) (nr. 0133/2012); Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 semnături) (nr. 0134/2012); Thomas Schmidt (nr. 0135/2012); Ulrich Pauly (nr. 0136/2012); Daniel Schoeler (nr. 0137/2012); Thomas Jähne (nr. 0138/2012); Helmut Moreth (nr. 0139/2012); Peter Marek (nr. 0140/2012); Christian Frener (nr. 0141/2012); Mateusz Wójtowicz (nr. 0142/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (nr. 0143/2012); Stefan Christof Henrykowski (nr. 0144/2012); Heino Christophersen (nr. 0145/2012); Konrad Schmidt (nr. 0146/2012); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (nr. 0147/2012); Wilfried Nohring (nr. 0148/2012); Demecs István (nr. 0149/2012); Michael Wöstefeld (nr. 0150/2012); Olga Lucia Lehner (nr. 0151/2012); (nume confidenţial) (nr. 0152/2012); Klaus Samer (nr. 0153/2012); Georg Leising (nr. 0154/2012); Fabian Redeker (nr. 0155/2012); René Salhab (nr. 0156/2012); (nume confidenţial) (nr. 0157/2012); Christian Franken (nr. 0158/2012); Martina Ledermann (nr. 0159/2012); Lehmann Tobias (nr. 0160/2012); Patrick Maeremans (nr. 0161/2012); Johannes Juijn (nr. 0162/2012); Bogdan-Adrian Clujeanu (nr. 0163/2012); Benedicte Franki (nr. 0164/2012); Jerzy Nowotny (nr. 0165/2012); (nume confidenţial) (nr. 0166/2012); Reni Evstatieva (nr. 0167/2012); (nume confidenţial) (nr. 0168/2012); (nume confidenţial) (nr. 0169/2012); (nume confidenţial) (nr. 0170/2012); Klaus Traeger (nr. 0171/2012); Evangelos Kolakos (nr. 0172/2012); Reinaldo Díaz Lobeto (nr. 0173/2012); Nelí Linca (nr. 0174/2012); Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 semnături) (nr. 0175/2012); José Palao Boilard (nr. 0176/2012); Leandro Marques (nr. 0177/2012); (nume confidenţial) (nr. 0178/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0179/2012); Adrian Maire (nr. 0180/2012); José Antonio Torres Espino (nr. 0181/2012); Michel Mirpuri (nr. 0182/2012); (nume confidenţial) (nr. 0183/2012); Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (nr. 0184/2012); Anna Vena (nr. 0185/2012); (nume confidenţial) (nr. 0186/2012); Klaus Bitzer (nr. 0187/2012); Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (nr. 0188/2012); Brigitte Verhauwaert (nr. 0189/2012); Jerzy Lekowski (nr. 0190/2012); Adrian Simion (nr. 0191/2012); Jussi Airaksinen (nr. 0192/2012); Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (nr. 0193/2012); Francesco Cosentino (nr. 0194/2012); (nume confidenţial) (nr. 0195/2012); Gérard Aubery (nr. 0196/2012); Francesco Saltini (2 semnături) (nr. 0197/2012); Jean-Marie Sirvins (nr. 0198/2012); (nume confidenţial) (nr. 0199/2012); Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (nr. 0200/2012); (nume confidenţial) (nr. 0201/2012); Annamaria Venier (nr. 0202/2012); Joachim Scholz (nr. 0203/2012); Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (nr. 0204/2012); Giorgio Gurrierri (nr. 0205/2012); Saban Bostan (nr. 0206/2012); (nume confidenţial) (nr. 0207/2012); Stephen Bicknell (nr. 0208/2012); David Klein (nr. 0209/2012); (nume confidenţial) (nr. 0210/2012); Lucian Tamaris (nr. 0211/2012); (nume confidenţial) (nr. 0212/2012); Pamela Baker (nr. 0213/2012); Michael Gare-Simmons (nr. 0214/2012); Novák László (nr. 0215/2012); (nume confidenţial) (nr. 0216/2012); Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (nr. 0217/2012); Bencze Éva Zsuzsanna (nr. 0218/2012); Georg Reichlin-Meldegg (nr. 0219/2012); Paola Sirigu (7 semnături) (nr. 0220/2012); Luta Antoine Mwe Katone (nr. 0221/2012); Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (nr. 0222/2012); Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 semnături) (nr. 0223/2012); (nume confidenţial) (nr. 0224/2012); Irina Du Plessis (nr. 0225/2012); Heinrich Merkl (nr. 0226/2012); Vladimír Hacek (nr. 0227/2012); Dimitrios Giannos (nr. 0228/2012); Theodoros Pitikaris (nr. 0229/2012); Andreas Nakos (nr. 0230/2012); Ilmi Brahaj (3 semnături) (nr. 0231/2012); (nume confidenţial) (nr. 0232/2012); Ioannis Simantirakis (nr. 0233/2012); Georgios Papageorgiou (nr. 0234/2012); Martina Marinari (nr. 0235/2012); Thomas Bledau (nr. 0236/2012); P Dijksteel (nr. 0237/2012); Sven D. Adler (nr. 0238/2012); (nume confidenţial) (nr. 0239/2012); Torsten Liebisch (nr. 0240/2012); Jurgen Kumlehn (nr. 0241/2012); Arnd Dixit (nr. 0242/2012); Walter Worsch (nr. 0243/2012).


15. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din martie I 2012 (PE 483.918 PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marţi

Raportul Eva Lichtenberger privind cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai (A7-0050/2012), adoptat de JURI, a fost înscris pentru votare marţi, 13 martie 2012.

Solicitarea Grupului PPE de a înscrie, cu dezbatere, pe ordinea de zi de marţi, Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri (A7-0028/2012) al lui Godelieve Quisthoudt-Rowohl, deja inclus pe lista de votare de marţi (punctul 33 din PDOJ).

A intervenit Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Raportul a fost înscris la ultimul punct pe ordinea de zi de marţi, 13 martie 2012, votarea urmând să aibă loc miercuri, 14 martie 2012.

Miercuri

Solicitarea Grupului PPE de a înscrie pe ordinea de zi, imediat după dezbaterea privind situaţia din Nigeria (punctul 75 din PDOJ), Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate privind situaţia din Belarus.

A intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Declaraţia a fost înscrisă pe ordinea de zi de miercuri, după dezbaterea privind situaţia din Nigeria, votarea urmând să aibă loc joi, 15 martie 2012.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

propuneri de rezoluţii: marţi 13 martie 2012, 12:00

amendamente şi propuneri comune de rezoluţie: miercuri 14 martie 2012, 12:00

amendamente la propuneri comune de rezoluţie: miercuri14 martie 2012, 13:00

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Francesco Enrico Speroni cu privire la declaraţia referitoare la pirateria maritimă (punctul 89 din PDOJ).


16. Un an de la Fukushima - lecții învățate

Declaraţia Preşedintelui Parlamentului European: Un an de la Fukushima - lecții învățate

Preşedintele a făcut declaraţia.

Au intervenit: Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Adina-Ioana Vălean, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, şi Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011 - Femeile în procesul decizional politic (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2011 [2011/2244(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Raport referitor la femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate [2011/2295(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld şi Sirpa Pietikäinen îşi prezintă rapoartele .

A intervenit Franz Obermayr privind organizarea dezbaterii.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, Angelika Werthmann, neafiliată, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Sophia in 't Veld şi Ulrike Lunacek, Silvia Costa, pentru a clarifica un aspect al dezbaterii, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Sirpa Pietikäinen şi Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb şi Gesine Meissner.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip şi Andrea Češková, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Edite Estrela.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr şi Krisztina Morvai.

Au intervenit: Viviane Reding, Sophia in 't Veld şi Sirpa Pietikäinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 13.3.2012 şi punctul 8.5 al PV din 13.3.2012.


18. Componenţa Parlamentului

Autorităţile competente din Finlanda au comunicat alegerea ca deputat în Parlamentul European a lui Risto E.J. Penttilä, în locul lui Ville Itälä, cu începere de la data de 1 martie 2012.

Ca urmare a comunicării în cauză, Risto E.J. Penttilä şi-a prezentat demisia din funcţia de deputat în Parlamentul European, cu începere de la data de 1 martie 2012.

Conform articolului 4 alineatele (1) şi (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a luat act de existenţa locului vacant începând cu data respectivă şi a informat autoritatea naţională în cauză.


A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

19. Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Klaus-Heiner Lehne, în numele Grupului PPE, Luigi Berlinguer, în numele Grupului S&D, Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Alajos Mészáros şi Andreas Mölzer.

Au intervenit: Viviane Reding şi Kurt Lechner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 13.3.2012.


20. Formarea judiciară (dezbatere)

Întrebare orală (O-000059/2012) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, şi Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Formare judiciară (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (supleant Klaus-Heiner Lehne) şi Juan Fernando López Aguilar au dezvoltat întrebarea orală.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, Luigi Berlinguer, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Andreas Mölzer, neafiliat, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz şi Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papanikolaou şi Jaroslav Paška.

A intervenit Viviane Reding.

Propunerea de rezoluţie depusă în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei pentru afaceri juridice, şi Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne referitoare la formarea judiciară (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 14.3.2012.


21. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Georgios Koumoutsakos, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello şi Daciana Octavia Sârbu.


22. Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor (prezentare succintă)

Raport referitor la statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor [2011/2116(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Sven Giegold a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Katarína Neveďalová şi Evelyn Regner.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.6 al PV din 13.3.2012.


23. Procesul de la Bologna (prezentare succintă)

Raport referitor la contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul Procesului de la Bologna [2011/2180(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Luigi Berlinguer a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk Migalski, Piotr Borys şi Jaroslav Paška.

A intervenit Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.7 al PV din 13.3.2012.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 483.918 OJMA).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.00.


26. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2011-2012 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispoziţiile din tratat, Parlamentul se reuneşte mâine, marţi 13 martie 2012, la 9.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

Secretar general

Vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate