Zoznam 
Zápisnica
PDF 220kWORD 196k
Pondelok, 12. marca 2012 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Petície
 15.Program práce
 16.Rok po Fukušime – ponaučenie
 17.Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2011 – Ženy v procese politického rozhodovania (rozprava)
 18.Zloženie Parlamentu
 19.Súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia ***I (rozprava)
 20.Odborná justičná príprava (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (stručná prezentácia)
 23.Bolonský proces (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 26.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom pripomenul situáciu v Sýrii a odsúdil represie vedené sýrskymi orgánmi proti obyvateľom. Vyzval prezidenta Baššára al-Asada, aby umožnil vstup humanitárnej pomoci určenej pre miestne obyvateľstvo do Sýrie.

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí terorizmu pripomenul atentát, ku ktorému došlo 11. marca 2004 v Madride, a vyjadril solidaritu Parlamentu s rodinami obetí všetkých teroristických atentátov.

Napokon pripomenul katastrofu, ktorá sa stala pred rokom vo Fukušime.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 1. marca 2012 v súlade s článkom 3 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku pristúpil k preskúmaniu osvedčení o zvolení Emera Costellu, Phila Benniona a Nikosa Chrysogelosa za poslanca. Jednomyseľne navrhol potvrdenie ich mandátov takto: Emer Costello s účinnosťou od 15. februára 2012, Phil Bennion s účinnosťou od 6. februára 2012 a Nikos Chrysogelos s účinnosťou od 2. februára 2012.


5. Zloženie politických skupín

Roger Helmer vstúpil do skupiny EFD s účinnosťou od 5. marca 2012.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda od skupín PPE, S&D, ALDE, ECR a GUE/NGL dostal tieto žiadosti o vymenovanie:

- Výbor pre medzinárodný obchod: Damien Abad, ktorým je nahradená Carmen Fraga Estévez

- Výbor pre rozpočet: Zuzana Brzobohatá, ktorou je nahradený Vladimír Maňka, a Juan Andrés Naranjo Escobar, ktorým je nahradený Damien Abad

- Výbor pre hospodárske a menové veci: Elena Băsescu, ktorou je nahradený Juan Andrés Naranjo Escobar

- Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci: Phil Bennion

- Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: Eija-Riitta Korhola, ktorou je nahradená Sirpa Pietikäinen

- Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa: Sirpa Pietikäinen, ktorou je nahradená Eija-Riitta Korhola

- Výbor pre regionálny rozvoj: Vladimír Maňka, ktorým je nahradená Zuzana Brzobohatá

- Výbor pre petície: Ryszard Antoni Legutko, ktorým je nahradený Michał Tomasz Kamiński

- Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Phil Bennion

- Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Inês Cristina Zuber a Esther Herranz García

- Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Eva Ortiz Vilella, ktorou je nahradený Salvador Garriga Polledo

- Delegácia pre vzťahy s Indiou: Eva Ortiz Vilella už nie je členkou delegácie

- Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Eva Ortiz Vilella, ktorou je nahradená Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- Delegácia pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – ES: María Auxiliadora Correa Zamora, ktorou je nahradený Pablo Zalba Bidegain

- Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru: Esther Herranz García, ktorou je nahradená Pilar Ayuso

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie a spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva článok 10 protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach), a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia, opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí a streliva (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov, a to správy:

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o uplatňovaní určitých ustanovení Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu z roku 2001 (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010 (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I práva k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 617/2009, ktorým sa otvára autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Druhá správa o návrhu na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976 (2009/2134(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Správa o ženách v procese politického rozhodovania – kvalita a rovnosť (2011/2295(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Správa o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (2011/2095(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Správa k prispievaniu európskych inštitúcií k upevneniu a pokroku bolonského procesu (2011/2180(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Správa o riadení kvality európskej štatistiky (2011/2289(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2013 – oddiel III – Komisia (2012/2000(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2011 (2011/2244(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia Návrh nariadenia (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) poslancov, a to

2.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o financovaní projektu „Sociálna krajčírska dielňa – Oblečme slobodu“ (B7-0097/2012)

pridelené

gestorský výbor :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o harmonizácii školských systémov (B7-0098/2012)

pridelené

gestorský výbor :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o právnej regulácii tzv. inteligentných drog (B7-0099/2012)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o preventívnych opatreniach proti antraknóze olivovníka (B7-0100/2012)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o osvetovej kampani proti hazardným hrám (B7-0121/2012)

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o preventívnych opatreniach proti škodcom druhu Anoplophora chinensis (B7-0122/2012)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o používaní udržateľných spôsobov prepravy tovaru v historických centrách miest (B7-0123/2012)

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o monitorovaní morského ekosystému a ichtyofauny (B7-0124/2012)

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o financovaní vedeckých výskumov tekutého mydla s prímesou železa (B7-0128/2012)

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2.2) návrh odporúčania (článok 121 rokovacieho poriadku)

- Alexander Graf Lambsdorff, v mene skupiny ALDE. Návrh odporúčania pre Radu o 67. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (B7-0132/2012)

pridelené

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE


9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku)

- (O-000327/2011), ktorú položil Brian Simpson, v mene výboru TRAN, pre Radu: Účinné riešenie problému morského pirátstva (B7-0039/2012);

- (O-000328/2011), ktorú položil Brian Simpson, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Účinné riešenie problému morského pirátstva (B7-0040/2012);

- (O-000013/2012), ktorú položili Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký a Sabine Wils, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: 6. svetové fórum o vode v Marseille, 12. - 17. marca 2012 (B7-0101/2012);

- (O-000014/2012), ktorú položili Pervenche Berès a Marian Harkin, v mene výboru EMPL, pre Radu: Krízová výnimka týkajúca sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (B7-0102/2012);

- (O-000045/2012), ktorú položili Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira a Nikolaos Chountis, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Epidémia schmallenberského vírusu (B7-0103/2012);

- (O-000047/2012), ktorú položili James Nicholson, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Albert Deß a Esther de Lange v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Prepuknutie epidémie schmallenberského vírusu (B7-0104/2012);

- (O-000057/2012), ktorú položili George Lyon a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Prepuknutie epidémie schmallenberského vírusu (B7-0105/2012);

- (O-000059/2012), ktorú položil Klaus-Heiner Lehne, v mene výboru JURI, a Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Odborná justičná príprava (B7-0106/2012).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen a Janusz Wojciechowski o uplatňovaní zákazu samostatných kotercov pre prasnice od 1. januára 2013 (0006/2012);

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze a Fiona Hall o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (0007/2012);

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler a Eleni Theocharous o vplyvoch činností ropných spoločností na životné prostredie, zdravie a rozvoj v Afrike (0008/2012);

- Oreste Rossi o diskriminácii talianskeho jazyka v rámci jazykového režimu Európskej únie (0009/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella a Ewald Stadler o ustanovení Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (0010/2012);

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova a Raül Romeva i Rueda o zavedení európskeho týždňa zvyšovania povedomia o zástave srdca (0011/2012);

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi a Daciana Octavia Sârbu o odlesňovaní vEurópskej únii (0012/2012);

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli a Cecilia Wikström oustanovení 13.decembra zaEurópsky deň protisexuálnemu zneužívaniu detí (0013/2012);

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi a Oreste Rossi o uznaní viacnásobnej citlivosti na chemické látky a nadmernej citlivosti na elektromagnetické pole v Medzinárodnej štatistickej klasifikácii chorôb a pridružených zdravotných problémov (ICD) (0014/2012);

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage a Francesco Enrico Speroni o nutnosti zrušenia eura a návrate k národným menám (0015/2012).


10. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0043/2011, 0044/2011 a 0046/2011 v súlade s čl. 123 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, pretože nezískali požadovaný počet podpisov.


11. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Protokol, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený dohodou o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou,

- Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o vzájomnom uznávaní,pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom.


12. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej októbrovej schôdzi 2011, prvej novembrovej schôdzi 2011, druhej novembrovej schôdzi 2011 a na decembrovej schôdzi 2011 sú k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


13. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet zamietol návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 01/2012 (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 04/2012 (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 a s článkom 43 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej služby pre vonkajšiu činnosť na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2012.


14. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 20. februára 2012

(meno je utajené) (č. 0093/2012); (meno je utajené) (č. 0094/2012); Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (č. 0095/2012); (meno je utajené) (č. 0096/2012); Gheorghe Pasniceanu (č. 0097/2012); Carlos Schreier (č. 0098/2012); (meno je utajené) (č. 0099/2012); (meno je utajené) (č. 0100/2012); Enrique Arraiz Curbelo (č. 0101/2012); Horacio Jackson Villalonga (č. 0102/2012); Leopoldo Hernández López (č. 0103/2012); (meno je utajené) (č. 0104/2012); Tofan Pricopie (č. 0105/2012); (meno je utajené) (č. 0106/2012); Alberto Peña Guillén (č. 0107/2012); Nokolaj Astapenkov (č. 0108/2012); George Popescu (č. 0109/2012); David López Segura (č. 0110/2012); Daniel Alejandro Gómez Macri (č. 0111/2012); Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (č. 0112/2012); Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (č. 0113/2012); Virgil Dulea (č. 0114/2012); Luminiţa-Niculina Costache (č. 0115/2012); Iwo Domeracki (133 podpisov) (č. 0116/2012); Abdul Samed VELI (č. 0117/2012); (meno je utajené) (č. 0118/2012); Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (č. 0119/2012); (meno je utajené) (č. 0120/2012); Hans-Wilhelm Schraa (č. 0121/2012); Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (č. 0122/2012); Allan Ernstsen (č. 0123/2012); Mariella Cappai (č. 0124/2012); Rudy Toninato (č. 0125/2012); Jean-Pierre Danloue (č. 0126/2012); Laura Trojanis (č. 0127/2012); Prodan Statev (č. 0128/2012); Mirko Caminito Bernardi (č. 0129/2012); Marc Schaeffer (č. 0130/2012); Mario Di Nardo (č. 0131/2012).

Dňa 9. marca 2012

Regina Brandenburger (č. 0132/2012); Andrew Nicholas Duff (poslanec Európskeho parlamentu) (3 podpisy) (č. 0133/2012); Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 podpisy) (č. 0134/2012); Thomas Schmidt (č. 0135/2012); Ulrich Pauly (č. 0136/2012); Daniel Schoeler (č. 0137/2012); Thomas Jähne (č. 0138/2012); Helmut Moreth (č. 0139/2012); Peter Marek (č. 0140/2012); Christian Frener (č. 0141/2012); Mateusz Wójtowicz (č. 0142/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (č. 0143/2012); Stefan Christof Henrykowski (č. 0144/2012); Heino Christophersen (č. 0145/2012); Konrad Schmidt (č. 0146/2012); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (č. 0147/2012); Wilfried Nohring (č. 0148/2012); Demecs István (č. 0149/2012); Michael Wöstefeld (č. 0150/2012); Olga Lucia Lehner (č. 0151/2012); (meno je utajené) (č. 0152/2012); Klaus Samer (č. 0153/2012); Georg Leising (č. 0154/2012); Fabian Redeker (č. 0155/2012); René Salhab (č. 0156/2012); (meno je utajené) (č. 0157/2012); Christian Franken (č. 0158/2012); Martina Ledermann (č. 0159/2012); Lehmann Tobias (č. 0160/2012); Patrick Maeremans (č. 0161/2012); Johannes Juijn (č. 0162/2012); Bogdan-Adrian Clujeanu (č. 0163/2012); Benedicte Franki (č. 0164/2012); Jerzy Nowotny (č. 0165/2012); (meno je utajené) (č. 0166/2012); Reni Evstatieva (č. 0167/2012); (meno je utajené) (č. 0168/2012); (meno je utajené) (č. 0169/2012); (meno je utajené) (č. 0170/2012); Klaus Traeger (č. 0171/2012); Evangelos Kolakos (č. 0172/2012); Reinaldo Díaz Lobeto (č. 0173/2012); Nelí Linca (č. 0174/2012); Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 podpisy) (č. 0175/2012); José Palao Boilard (č. 0176/2012); Leandro Marques (č. 0177/2012); (meno je utajené) (č. 0178/2012); José Manuel Martín Álvarez (č. 0179/2012); Adrian Maire (č. 0180/2012); José Antonio Torres Espino (č. 0181/2012); Michel Mirpuri (č. 0182/2012); (meno je utajené) (č. 0183/2012); Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (č. 0184/2012); Anna Vena (č. 0185/2012); (meno je utajené) (č. 0186/2012); Klaus Bitzer (č. 0187/2012); Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (č. 0188/2012); Brigitte Verhauwaert (č. 0189/2012); Jerzy Lekowski (č. 0190/2012); Adrian Simion (č. 0191/2012); Jussi Airaksinen (č. 0192/2012); Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (č. 0193/2012); Francesco Cosentino (č. 0194/2012); (meno je utajené) (č. 0195/2012); Gérard Aubery (č. 0196/2012); Francesco Saltini (2 podpisy) (č. 0197/2012); Jean-Marie Sirvins (č. 0198/2012); (meno je utajené) (č. 0199/2012); Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (č. 0200/2012); (meno je utajené) (č. 0201/2012); Annamaria Venier (č. 0202/2012); Joachim Scholz (č. 0203/2012); Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (č. 0204/2012); Giorgio Gurrierri (č. 0205/2012); Saban Bostan (č. 0206/2012); (meno je utajené) (č. 0207/2012); Stephen Bicknell (č. 0208/2012); David Klein (č. 0209/2012); (meno je utajené) (č. 0210/2012); Lucian Tamaris (č. 0211/2012); (meno je utajené) (č. 0212/2012); Pamela Baker (č. 0213/2012); Michael Gare-Simmons (č. 0214/2012); Novák László (č. 0215/2012); (meno je utajené) (č. 0216/2012); Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (č. 0217/2012); Bencze Éva Zsuzsanna (č. 0218/2012); Georg Reichlin-Meldegg (č. 0219/2012); Paola Sirigu (7 podpisov) (č. 0220/2012); Luta Antoine Mwe Katone (č. 0221/2012); Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (č. 0222/2012); Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 podpisov) (č. 0223/2012); (meno je utajené) (č. 0224/2012); Irina Du Plessis (č. 0225/2012); Heinrich Merkl (č. 0226/2012); Vladimír Hacek (č. 0227/2012); Dimitrios Giannos (č. 0228/2012); Theodoros Pitikaris (č. 0229/2012); Andreas Nakos (č. 0230/2012); Ilmi Brahaj (3 podpisy) (č. 0231/2012); (meno je utajené) (č. 0232/2012); Ioannis Simantirakis (č. 0233/2012); Georgios Papageorgiou (č. 0234/2012); Martina Marinari (č. 0235/2012); Thomas Bledau (č. 0236/2012); P Dijksteel (č. 0237/2012); Sven D. Adler (č. 0238/2012); (meno je utajené) (č. 0239/2012); Torsten Liebisch (č. 0240/2012); Jurgen Kumlehn (č. 0241/2012); Arnd Dixit (č. 0242/2012); Walter Worsch (č. 0243/2012).


15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej marcovej schôdze 2012 (PE 483.918 PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Správa Evy Lichtenbergerovej o žiadosti o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej (A7-0050/2012), ktorú prijal výbor JURI, je zahrnutá do programu hlasovania v utorok 13. marca 2012.

Žiadosť skupiny PPE, aby sa do utorkového programu schôdze zahrnula rozprava o správe o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (A7-0028/2012), ktorú vypracovala Godelieve Quisthoudt-Rowohl a ktorá už je zahrnutá v utorkovom programe hlasovania (bod 33 PDOJ).

V rozprave vystúpil Daniel Caspary v mene skupiny PPE so zdôvodnením žiadosti.

Parlament túto žiadosť schválil.

Správa bola zahrnutá ako posledný bod programu v utorok 13. marca 2012 a hlasovanie sa uskutoční v stredu 14. marca 2012.

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby sa do programu schôdze hneď za rozpravu o situácii v Nigérii (bod 75 PDOJ) zahrnulo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Bielorusku.

V rozprave vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE so zdôvodnením žiadosti.

Parlament túto žiadosť schválil.

Písomné vyhlásenie bolo zahrnuté do stredajšieho programu schôdze za rozpravu o situácii v Nigérii a hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 15. marca 2012.

Boli schválené tieto lehoty na predloženie:

návrhy uznesenia: utorok 13. marca 2012, 12.00 h.

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: streda 14. marca 2012, 12.00 h.

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy ku spoločným návrhom uznesení: streda14. marca 2012, 13.00 h.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Francesco Enrico Speroni s vyjadrením k vyhláseniu o námornom pirátstve (point 89 du PDOJ).


16. Rok po Fukušime – ponaučenie

Vyhlásenie predsedu Parlamentu: Rok po Fukušime – ponaučenie

Predseda vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.


17. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2011 – Ženy v procese politického rozhodovania (rozprava)

Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2011 [2011/2244(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Správa o ženách v procese politického rozhodovania – kvalita a rovnosť [2011/2295(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr s poznámkou k organizácii rozpravy.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Angelika Werthmann – nezaradená poslankyňa, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sophia in 't Veld a Ulrike Lunacek, Silvia Costa, aby spresnila rozpravu, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sirpa Pietikäinen a Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb a Gesine Meissner.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip a Andrea Češková, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Edite Estrela.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili Viviane Reding, Sophia in 't Veld a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 13.3.2012 a bod 8.5 zápisnice zo dňa 13.3.2012.


18. Zloženie Parlamentu

Príslušné fínske orgány oznámili, že Risto E.J. Penttilä bol s účinnosťou od 1. marca 2012 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Villeho Itäläho.

V nadväznosti na toto oznámenie Risto E.J. Penttilä oznámil svoje odstúpenie z funkcie poslanca Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. marca 2012.

Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie jej mandátu s účinnosťou od tohto dňa a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.


PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

19. Súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner uviedol správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne v mene skupiny PPE, Luigi Berlinguer v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Alajos Mészáros a Andreas Mölzer.

V rozprave ďalej vystúpili: Viviane Reding a Kurt Lechner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 13.3.2012.


20. Odborná justičná príprava (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000059/2012), ktorú položili Klaus-Heiner Lehne v mene výboru JURI a Juan Fernando López Aguilar v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Odborná justičná príprava (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (zastupujúci Klausa-Heinera Lehneho) a Juan Fernando López Aguilar rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, Luigi Berlinguer v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Papanikolaou a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne v mene výboru Výbor pre právne veci a Juan Fernando López Aguilar v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o odbornej justičnej príprave (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 14.3.2012.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Georgios Koumoutsakos, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello a Daciana Octavia Sârbu.


22. Stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (stručná prezentácia)

Správa o stanovách európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení [2011/2116(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Sven Giegold uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Katarína Neveďalová a Evelyn Regner.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 13.3.2012.


23. Bolonský proces (stručná prezentácia)

Správa o prispievaní európskych inštitúcií k upevneniu a pokroku bolonského procesu [2011/2180(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Luigi Berlinguer uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk Migalski, Piotr Borys a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.3.2012.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 483.918 OJMA).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.


26. Skončenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu 2011-2012 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 13. marca 2012 o 09.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia