Index 
Protokoll
PDF 216kWORD 165k
Måndagen den 12 mars 2012 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Valprövning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Anslagsöverföringar
 14.Framställningar
 15.Arbetsplan
 16.Ett år efter Fukushima – lärdomar
 17.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 - Kvinnor i politiskt beslutsfattande (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning
 19.Behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I (debatt)
 20.Utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (kortfattad redogörelse)
 23.Bologna-processen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 26.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han tog upp situationen i Syrien och fördömde de syriska myndigheternas förtryck av landets befolkning. Han riktade en vädjan till president Bachar al-Assad att denne skulle låta humanitärt bistånd komma in i Syrien för civilbefolkningen.

Med anledning av minnesdagen för terrorismens offer återkom talmannen till attentaten i Madrid den 11 mars 2004 och uttryckte parlamentets solidaritet med de anhöriga till alla offer för terrordåd.

Avslutningsvis tog talmannen upp den katastrof som inträffade i Fukushima för ett år sedan.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Valprövning

Vid sitt sammanträde den 1 mars 2012 granskade utskottet för rättsliga frågor, i enlighet med artikel 3.3 och 3.4 i arbetsordningen, bevisen om val av Emer Costello, Phil Bennion och Nikos Chrysogelos och beslutade enhälligt att godkänna mandatet för Emer Costello med verkan från och med den 15 februari 2012, mandatet för Phil Bennion med verkan från och med den 6 februari 2012 och mandatet för Nikos Chrysogelos med verkan från och med den 2 februari 2012.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Roger Helmer hade anslutit sig till EFD-gruppen från och med den 5 mars 2012.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, S&D, ALDE, ECR och GUE/NGL hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- utskottet för internationell handel: Damien Abad i stället för Carmen Fraga Estévez

- budgetutskottet: Zuzana Brzobohatá i stället för Vladimír Maňka och Juan Andrés Naranjo Escobar i stället för Damien Abad

- utskottet för ekonomi och valutafrågor: Elena Băsescu i stället för Juan Andrés Naranjo Escobar

- utskottet för sysselsättning och sociala frågor: Phil Bennion

- utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: Eija-Riitta Korhola i stället för Sirpa Pietikäinen

- utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd: Sirpa Pietikäinen i stället för Eija-Riitta Korhola

- utskottet för regional utveckling: Vladimír Maňka i stället för Zuzana Brzobohatá

- utskottet för framställningar: Ryszard Antoni Legutko i stället för Michał Tomasz Kamiński

- delegationen för förbindelserna med Sydasien: Phil Bennion

- delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Inês Cristina Zuber och Esther Herranz García

- delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen (inklusive Libyen): Eva Ortiz Vilella i stället för Salvador Garriga Polledo

- delegationen för förbindelserna med Indien: Eva Ortiz Vilella var inte längre ordinarie ledamot i denna delegation

- delegationen för förbindelserna med Japan: Eva Ortiz Vilella i stället för Teresa Jiménez-Becerril Barrio

- delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: María Auxiliadora Correa Zamora i stället för Pablo Zalba Bidegain

- delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Esther Herranz García i stället för Pilar Ayuso

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakter, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot blåtunga (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel och maskindiskmedel för konsumentbruk (00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD));

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter (00079/2011/LEX - C7-0065/2012 - 2009/0035(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 - 2010/0362(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott - betänkanden:

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A7-0020/2012)

- ***Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2010 års internationella kakaoavtal (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0024/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

- Betänkande 2 om ett förslag till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (2009/2134(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Andrew Duff (A7-0027/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Betänkande om kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet (2011/2295(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Betänkande om färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (2011/2095(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Betänkande om EU-institutionernas bidrag till konsolideringen av och framstegen för Bolognaprocessen (2011/2180(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Betänkande om kvalitetsstyrning för den europeiska statistiken (2011/2289(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (2012/2000(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (2011/2244(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om finansiering av projektet ”Sartoria sociale – Vestiamo la libertà” (B7-0097/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om harmonisering av skolsystemen (B7-0098/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om lagstiftningen kring smarta droger (B7-0099/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om åtgärder för att förebygga bitterröta hos olivträd (B7-0100/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om en informationskampanj mot hasardspel (B7-0121/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om förebyggande åtgärder mot den asiatiska långhorningen (B7-0122/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om användningen av hållbara transportmedel för varutransporter i de äldre stadskärnorna (B7-0123/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om övervakning av det marina ekosystemet och fisksamhällena (B7-0124/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om finansiering av vetenskaplig forskning om flytande tvål med tillsatt järn (B7-0128/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

2.2) förslag till rekommendation (artikel 121 i arbetsordningen)

- Alexander Graf Lambsdorff, för ALDE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 67:e session (B7-0132/2012)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE


9. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000327/2011) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till rådet: Effektiv hantering av problemet med kapningar till sjöss (B7-0039/2012);

- (O-000328/2011) från Brian Simpson, för utskottet TRAN, till kommissionen: Effektiv hantering av problemet med kapningar till sjöss (B7-0040/2012);

- (O-000013/2012) från Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký och Sabine Wils, för utskottet ENVI, till kommissionen: Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille, den 12-17 mars 2012 (B7-0101/2012);

- (O-000014/2012) från Pervenche Berès och Marian Harkin, för utskottet EMPL, till rådet: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget (B7-0102/2012);

- (O-000045/2012) från Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira och Nikolaos Chountis, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Schmallenberg-viruset (B7-0103/2012);

- (O-000047/2012) från James Nicholson, Ashley Fox för ECR-gruppen, Albert Deß och Esther de Lange för PPE-gruppen, till kommissionen: Schmallenbergviruset (B7-0104/2012);

- (O-000057/2012) från George Lyon och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, till kommissionen: Schmallenbergviruset (B7-0105/2012);

- (O-000059/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI och Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Rättslig utbildning (B7-0106/2012).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen och Janusz Wojciechowski, om tillämpningen av förbudet mot individuella suggboxar som träder i kraft den 1 januari 2013 (0006/2012);

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze och Fiona Hall, om utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap (0007/2012);

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler och Eleni Theocharous, om effekterna av oljebolagens verksamhet på miljön, hälsan och utvecklingen i Afrika (0008/2012);

- Oreste Rossi, om diskrimineringen av det italienska språket inom EU:s språkordning (0009/2012);

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella och Ewald Stadler, om instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass (0010/2012);

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova och Raül Romeva i Rueda, om instiftandet av Europeiska veckan för ökad medvetenhet om hjärtstillestånd (0011/2012);

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi och Daciana Octavia Sârbu, om avskogning i Europeiska unionen (0012/2012);

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli och Cecilia Wikström, om att utse den 13 december till en europeisk dag mot sexuella övergrepp mot barn (0013/2012);

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi och Oreste Rossi, om internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD) (0014/2012);

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage och Francesco Enrico Speroni, om behovet av att överge euron och återgå till de nationella valutorna (0015/2012).


10. Bortfallna skriftliga förklaringar

De skriftliga förklaringarna nr 0043/2011, 0044/2011 och 0046/2011, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.5 i arbetsordningen.


11. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique

- Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna oktober II 2011, november I 2011, november II 2011 och december 2011 finns tillgängliga på webbplatsen Séance en direct.


13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, förkastade budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 01/2012 (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 04/2012 (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

I enlighet med artiklarna 24.4 och 43 i budgetförordningen, såsom de tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet Europeiska utrikestjänstens förslag till anslagsöverföring DEC 1/2012.


14. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 20 februari 2012

(namnet konfidentiellt) (nr 0093/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0094/2012); Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nr 0095/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0096/2012); Gheorghe Pasniceanu (nr 0097/2012); Carlos Schreier (nr 0098/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0099/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0100/2012); Enrique Arraiz Curbelo (nr 0101/2012); Horacio Jackson Villalonga (nr 0102/2012); Leopoldo Hernández López (nr 0103/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0104/2012); Tofan Pricopie (nr 0105/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0106/2012); Alberto Peña Guillén (nr 0107/2012); Nokolaj Astapenkov (nr 0108/2012); George Popescu (nr 0109/2012); David López Segura (nr 0110/2012); Daniel Alejandro Gómez Macri (nr 0111/2012); Graciela Cristina Gómez (Estudio Jurídico Gómez) (nr 0112/2012); Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (nr 0113/2012); Virgil Dulea (nr 0114/2012); Luminiţa-Niculina Costache (nr 0115/2012); Iwo Domeracki (133 underskrifter) (nr 0116/2012); Abdul Samed VELI (nr 0117/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0118/2012); Johannes Lehnert (Lehnert Strategische Kommunikation) (nr 0119/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0120/2012); Hans-Wilhelm Schraa (nr 0121/2012); Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (nr 0122/2012); Allan Ernstsen (nr 0123/2012); Mariella Cappai (nr 0124/2012); Rudy Toninato (nr 0125/2012); Jean-Pierre Danloue (nr 0126/2012); Laura Trojanis (nr 0127/2012); Prodan Statev (nr 0128/2012); Mirko Caminito Bernardi (nr 0129/2012); Marc Schaeffer (nr 0130/2012); Mario Di Nardo (nr 0131/2012).

Den 9 mars 2012

Regina Brandenburger (nr 0132/2012); Andrew Nicholas Duff (MPE - Membre du Parlement Européen) (3 underskrifter) (nr 0133/2012); Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 underskrifter) (nr 0134/2012); Thomas Schmidt (nr 0135/2012); Ulrich Pauly (nr 0136/2012); Daniel Schoeler (nr 0137/2012); Thomas Jähne (nr 0138/2012); Helmut Moreth (nr 0139/2012); Peter Marek (nr 0140/2012); Christian Frener (nr 0141/2012); Mateusz Wójtowicz (nr 0142/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (nr 0143/2012); Stefan Christof Henrykowski (nr 0144/2012); Heino Christophersen (nr 0145/2012); Konrad Schmidt (nr 0146/2012); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (nr 0147/2012); Wilfried Nohring (nr 0148/2012); Demecs István (nr 0149/2012); Michael Wöstefeld (nr 0150/2012); Olga Lucia Lehner (nr 0151/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0152/2012); Klaus Samer (nr 0153/2012); Georg Leising (nr 0154/2012); Fabian Redeker (nr 0155/2012); René Salhab (nr 0156/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0157/2012); Christian Franken (nr 0158/2012); Martina Ledermann (nr 0159/2012); Lehmann Tobias (nr 0160/2012); Patrick Maeremans (nr 0161/2012); Johannes Juijn (nr 0162/2012); Bogdan-Adrian Clujeanu (nr 0163/2012); Benedicte Franki (nr 0164/2012); Jerzy Nowotny (nr 0165/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0166/2012); Reni Evstatieva (nr 0167/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0168/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0169/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0170/2012); Klaus Traeger (nr 0171/2012); Evangelos Kolakos (nr 0172/2012); Reinaldo Díaz Lobeto (nr 0173/2012); Nelí Linca (nr 0174/2012); Nicolás Vellón Amado (Asociación de Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 underskrifter) (nr 0175/2012); José Palao Boilard (nr 0176/2012); Leandro Marques (nr 0177/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0178/2012); José Manuel Martín Álvarez (nr 0179/2012); Adrian Maire (nr 0180/2012); José Antonio Torres Espino (nr 0181/2012); Michel Mirpuri (nr 0182/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0183/2012); Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (nr 0184/2012); Anna Vena (nr 0185/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0186/2012); Klaus Bitzer (nr 0187/2012); Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (nr 0188/2012); Brigitte Verhauwaert (nr 0189/2012); Jerzy Lekowski (nr 0190/2012); Adrian Simion (nr 0191/2012); Jussi Airaksinen (nr 0192/2012); Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en Europe) (nr 0193/2012); Francesco Cosentino (nr 0194/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0195/2012); Gérard Aubery (nr 0196/2012); Francesco Saltini (2 underskrifter) (nr 0197/2012); Jean-Marie Sirvins (nr 0198/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0199/2012); Augusto Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio Vaticana) (nr 0200/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0201/2012); Annamaria Venier (nr 0202/2012); Joachim Scholz (nr 0203/2012); Adriana Palleni (Associazione Comitati Cittadini Indipendenti) (nr 0204/2012); Giorgio Gurrierri (nr 0205/2012); Saban Bostan (nr 0206/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0207/2012); Stephen Bicknell (nr 0208/2012); David Klein (nr 0209/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0210/2012); Lucian Tamaris (nr 0211/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0212/2012); Pamela Baker (nr 0213/2012); Michael Gare-Simmons (nr 0214/2012); Novák László (nr 0215/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0216/2012); Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (nr 0217/2012); Bencze Éva Zsuzsanna (nr 0218/2012); Georg Reichlin-Meldegg (nr 0219/2012); Paola Sirigu (7 underskrifter) (nr 0220/2012); Luta Antoine Mwe Katone (nr 0221/2012); Pescara Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research Centre)) (nr 0222/2012); Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2500000 underskrifter) (nr 0223/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0224/2012); Irina Du Plessis (nr 0225/2012); Heinrich Merkl (nr 0226/2012); Vladimír Hacek (nr 0227/2012); Dimitrios Giannos (nr 0228/2012); Theodoros Pitikaris (nr 0229/2012); Andreas Nakos (nr 0230/2012); Ilmi Brahaj (3 underskrifter) (nr 0231/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0232/2012); Ioannis Simantirakis (nr 0233/2012); Georgios Papageorgiou (nr 0234/2012); Martina Marinari (nr 0235/2012); Thomas Bledau (nr 0236/2012); P Dijksteel (nr 0237/2012); Sven D. Adler (nr 0238/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 0239/2012); Torsten Liebisch (nr 0240/2012); Jurgen Kumlehn (nr 0241/2012); Arnd Dixit (nr 0242/2012); Walter Worsch (nr 0243/2012).


15. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i mars och I 2012 (PE 483.918 PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Betänkandet av Eva Lichtenberger om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (A7-0050/2012), som antagits av utskottet JURI, hade förts in på föredragninglistan för omröstningen tisdagen den 13 mars 2012.

PPE-gruppen hade begärt att man på föredragningslistan för tisdagens sammanträde skulle föra in en debatt om betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (A7-0028/2012) av Godelieve Quisthoudt-Rowohl; betänkandet fanns redan med på föredragningslistan för tisdagens omröstning (punkt 33 i PDOJ).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

Betänkandet fördes in i slutet av föredragningslistan för tisdagen den 13 mars 2012; omröstningen skulle äga rum onsdagen den 14 mars 2012.

Onsdag

PPE-gruppen begärde att man precis efter debatten om situationen i Nigeria skulle lägga in ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Vitryssland.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen motiverade begäran.

Begäran godkändes.

Uttalandet fördes in på föredragningslistan för onsdagens sammanträde efter debatten om situationen i Nigeria (punkt 75 i PDOJ), och omröstningen skulle äga rum på torsdagen den 15 mars 2012.

Följande tidsfrister fastställdes för ingivande av

resolutionsförslag: tisdagen den 13 mars 2012 kl. 12.00

ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 14 mars 2012 kl. 12.00

ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution: onsdagen den 14 mars 2012 kl. 13.00

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Francesco Enrico Speroni yttrade sig i fråga om uttalandet om kapningar till sjöss (punkt 89 i PDOJ).


16. Ett år efter Fukushima – lärdomar

Uttalande av talmannen: Ett år efter Fukushima – lärdomar

Talmannen gjorde ett uttalande.

Talare: Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 - Kvinnor i politiskt beslutsfattande (debatt)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 [2011/2244(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet [2011/2295(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Sophia in 't Veld och Sirpa Pietikäinen redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Franz Obermayr yttrade sig om genomförandet av debatten.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sophia in 't Veld och Ulrike Lunacek, Silvia Costa, vilken gjorde ett förtydligande i fråga om debatten, Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sirpa Pietikäinen och Sophia in 't Veld, Roberta Angelilli, Rovana Plumb och Gesine Meissner.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling, Bogusław Liberadzki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Constance Le Grip och Andrea Češková, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edite Estrela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst, Franz Obermayr och Krisztina Morvai.

Talare: Viviane Reding, Sophia in 't Veld och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 13.3.2012 och punkt 8.5 i protokollet av den 13.3.2012.


18. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Finland hade meddelat Europaparlamentet att Risto E.J. Penttilä hade valts till ledamot i stället för Ville Itälä, med verkan från och med den 1 mars 2012.

Efter detta meddelande hade Risto E.J. Penttilä begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, med verkan från och med den 1 mars 2012.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna därom.


ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

19. Behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Kurt Lechner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Klaus-Heiner Lehne för PPE-gruppen, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre, Katarína Neveďalová och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Alajos Mészáros och Andreas Mölzer.

Talare: Viviane Reding och Kurt Lechner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 13.3.2012.


20. Utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet (debatt)

Muntlig fråga (O-000059/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, och Juan Fernando López Aguilar, för utskottet LIBE, till kommissionen: Rättslig utbildning (B7-0106/2012)

Tadeusz Zwiefka (som ersatte Klaus-Heiner Lehne) och Juan Fernando López Aguilar utvecklade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Salvatore Iacolino för PPE-gruppen, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papanikolaou och Jaroslav Paška.

Talare: Viviane Reding.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Klaus-Heiner Lehne, för utskottet för rättsliga frågor, och Juan Fernando López Aguilar, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om rättslig utbildning (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 14.3.2012.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Georgios Toussas, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Nikos Chrysogelos, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Georgios Koumoutsakos, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová, George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello och Daciana Octavia Sârbu.


22. Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (kortfattad redogörelse)

Betänkande om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande [2011/2116(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Sven Giegold redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Katarína Neveďalová och Evelyn Regner.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 13.3.2012.


23. Bologna-processen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om de europeiska institutionernas bidrag till konsolideringen av och framstegen för Bologna-processen [2011/2180(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Luigi Berlinguer redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk Migalski, Piotr Borys och Jaroslav Paška.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 13.3.2012.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 483.918 OJMA).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.


26. Avslutande av sessionen

Europaparlamentets session 2011-2012 avslutades.

I enlighet med bestämmelserna i fördraget skulle parlamentet åter samlas tisdagen den 13 mars 2012 kl. 09.00.

Klaus Welle

Anni Podimata

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy