Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург

5. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas и Jaroslav Paška, от името на групата EFD, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Кристиан Вигенин и Rovana Plumb, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0163/2012);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно трафика на хора в Синай, по-специално случая на Solomon W. (B7-0169/2012).

II.   Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler и Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza и Tanja Fajon, от името на групата S&D, относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0164/2012);

- Charles Tannock и Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0170/2012).

III.   Нарушения на правата на човека в Бахрейн

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно Бахрейн (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно нарушенията на правата на човека в Бахрейн (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik и Franck Proust, от името на групата PPE, относно нарушенията на правата на човека в Бахрейн (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński и Ashley Fox, от името на групата ECR, относно нарушенията на правата на човека в Бахрейн (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно нарушенията на правата на човека в Бахрейн (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, относно нарушенията на правата на човека в Бахрейн (B7-0176/2012).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност