Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

5. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0158/2012

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0159/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin και Rovana Plumb, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0161/2012

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0163/2012

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0165/2012

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0168/2012

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0169/2012).

II.   Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler και Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0160/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0162/2012

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0164/2012

- Charles Tannock και Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0166/2012

- Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0167/2012

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0170/2012).

III.   Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπαχρέιν (B7-0171/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0172/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik και Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0173/2012

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński και Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0174/2012

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0175/2012

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0176/2012).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου