Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

6. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012)

Ο Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Nuttall, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Νικόλαος Χουντής, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans και Derk Jan Eppink.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Νικόλαος Σαλαβράκος, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Herman Van Rompuy.

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Herman Van Rompuy για την ανανέωση της εντολής του.

Παρεμβαίνει ο Carl Haglund.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Άννυ Ποδηματά, Paulo Rangel, Libor Rouček, Μαριέττα Γιαννάκου, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου