Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2012 - Straatsburg

6. Conclusies van de Europese Raad (1-2 maart 2012) (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad (1-2 maart 2012)

Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Nuttall, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans en Derk Jan Eppink.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski en Pervenche Berès.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Herman Van Rompuy.

De Voorzitter feliciteert Herman Van Rompuy met zijn hernieuwde benoeming

Het woord wordt gevoerd door Carl Haglund.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid