Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 marca 2012 r. - Strasburg

6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.)

Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jean-Pierre'a Audy, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Nuttalla, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans i Derk Jan Eppink.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Liema Hoang Ngoca, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski i Pervenche Berès.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrał Herman Van Rompuy.

Przewodniczący pogratulował Hermanowi Van Rompuyowi ponownego wyboru na stanowisko.

Głos zabrał Carl Haglund.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności