Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg

6. Závery zo zasadnutia Európskej rady (1. – 2. marca 2012) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady (1. – 2. marca 2012)

Herman Van Rompuy (predseda Európskej rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Nuttall, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans a Derk Jan Eppink.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski a Pervenche Berès.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

V rozprave vystúpil Herman Van Rompuy.

Predseda zablahoželal Hermanovi Van Rompuyovi k jeho potvrdeniu vo funkcii.

V rozprave vystúpil Carl Haglund.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia