Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg

6. Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012)

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Nuttall, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans och Derk Jan Eppink.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski och Pervenche Berès.

Talare: José Manuel Barroso.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Herman Van Rompuy.

Talmannen lyckönskade Herman Van Rompuy till att ha blivit omvald som ordförande för Europeiska rådet.

Talare: Carl Haglund.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy