Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000014/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000014/2012 (B7-0102/2012)

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 7
CRE 13/03/2012 - 7

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

7. Παρέκκλιση λόγω κρίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000014/2012) που κατέθεσαν οι Pervenche Berès και Marian Harkin, εξ ονόματος της Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς το Συμβούλιο: Παρέκκλιση που αφορά την κρίση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) (B7-0102/2012)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Barbara Matera, Luís Paulo Alves και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει ο Nicolai Wammen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου