Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0343(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0024/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

15. Διεθνής συμφωνία για το κακάο του 2010 *** - Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το κακάο του 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Δήλωση της Επιτροπής: Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου

Ο Vital Moreira παρουσιάζει τη σύσταση.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Badia i Cutchet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Miroslav Mikolášik και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Vital Moreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012 και σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου