Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2911(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0145/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

16. Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Γεώργιος Παπανικολάου, Jaroslav Paška και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν ο Andris Piebalgs, ο οποίος απαντά επίσης σε διευκρινιστική ερώτηση της Sarah Ludford, και ο Nicolai Wammen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Christel Schaldemose και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries και Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Νικόλαος Χουντής και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον διαβήτη (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου