Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.50 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

17. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την εκλογή της Rebecca Elisabeth Taylor ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση της Diana Wallis.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση των ανωτέρω με ισχύ από 8ης Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Rebecca Elisabeth Taylor καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου