Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0212(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0447/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0447/2011

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0074

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

18. Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0447/2011)

Ο João Ferreira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Dolores García-Hierro Caraballo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Struan Stevenson, Γεώργιος Τούσσας, Derek Roland Clark, Guido Milana και Geoffrey Van Orden.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Rareş-Lucian Niculescu και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και João Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου