Seznam 
Zápis
PDF 239kWORD 219k
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Předložení dokumentů
 4.Texty dohod dodané Radou
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 6.Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
 7.Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s krizí (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda mezi EU a Islandem a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Žádost o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I (hlasování)
  8.4.Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011 (hlasování)
  8.5.Ženy v politickém rozhodovacím procesu (hlasování)
  8.6.Statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (hlasování)
  8.7.Boloňský proces (hlasování)
  8.8.Evropská statistika (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (rozprava)
 13.Doby vyhrazená pro otázky Komisi
 14.Obecné pokyny týkající se rozpočtu na rok 2013: oddíl III – Komise (rozprava)
 15.Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 *** – Dětská práce v odvětví kakaa (rozprava)
 16.Řešení epidemie diabetu v EU (rozprava)
 17.Složení Parlamentu
 18.Evropský rybářský fond ***I (rozprava)
 19.Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I (rozprava)
 20.Společná obchodní politika ***I (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2012–2013

Dílčí zasedání od 13. do 15. března 2012

ŠTRASBURK

ZÁPIS

ÚTERÝ 13. BŘEZNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2012–2013 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 134 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2001/83/ES, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Výstavba budov podaná Španělskem) (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, ECON, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2010 (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (10. ERF) za rozpočtový rok 2010 (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno společným podnikům za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2010 (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno subjektům zřízeným Evropskou unií za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010 (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2010 (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2010 (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

DEVE

- Seznam kandidátů, který bude předložen Radě a Evropskému parlamentu s ohledem na jmenování sedmi členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (LIMITE) (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

2) z parlamentních výborů – zpráva

- Zpráva o žádosti, aby byla Krisztina Morvaiová zbavena imunity (2010/2285(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- protokol mezi evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami;

- dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií.


5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případ Solomona W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas a Jaroslav Paška za skupinu EFD o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin a Rovana Plumb o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via a Bogusław Sonik za skupinu PPE o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0163/2012);

- Charles Tannock za skupinu ECR o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE o obchodování s lidmi v poušti na Sinajském poloostrově, zejména případu Solomona W. (B7-0169/2012).

II.   Palestina: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler a Jill Evans za skupinu Verts/ALE o Palestině: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza a Tanja Fajon za skupinu S&D o Palestině: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Palestině: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (B7-0164/2012);

- Charles Tannock a Marina Yannakoudakis za skupinu ECR o Palestině: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o Palestině: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE o Palestině: razie izraelské armády v palestinských televizních stanicích (B7-0170/2012).

III.   Porušování lidských práv v Bahrajnu

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o Bahrajnu (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt a Pino Arlacchi za skupinu S&D o porušování lidských práv v Bahrajnu (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik a Franck Proust za skupinu PPE o porušování lidských práv v Bahrajnu (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński a Ashley Fox za skupinu ECR o porušování lidských práv v Bahrajnu (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o porušování lidských práv v Bahrajnu (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o porušování lidských práv v Bahrajnu (B7-0176/2012).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


6. Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012)

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Nuttall, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans a Derk Jan Eppink.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski a Pervenche Berès.

Vystoupil José Manuel Barroso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupil Herman Van Rompuy.

Předseda poblahopřál Hermanu Van Rompuyovi k jeho znovuzvolení.

Vystoupil Carl Haglund.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar a Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.


7. Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s krizí (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2012), kterou pokládají Pervenche Berès a Marian Harkin za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Radě: Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s krizí (B7-0102/2012)

Pervenche Berès rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Elisabeth Morin-Chartier za skupinu PPE, Frédéric Daerden za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė a Sergio Gutiérrez Prieto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Barbara Matera, Luís Paulo Alves a Franz Obermayr.

Vystoupil Nicolai Wammen.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili: Sajjad Karim, který vyjádřil politování nad atentátem, který byl dne 12. března 2012 spáchán na mešitu na předměstí Bruselu a při kterém zahynul tamní imám, a Krisztina Morvai ke své poslanecké imunitě.


8.1. Dohoda mezi EU a Islandem a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001 [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0066)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.2. Žádost o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity [2010/2285(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0067)

Vystoupení

Před hlasováním Andrew Henry William Brons k postupu týkajícímu se této zprávy o poslanecké imunitě.


8.3. Dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0068)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0068)

Vystoupení

Před hlasováním Kurt Lechner (zpravodaj).


8.4. Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011 (hlasování)

Zpráva o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011 [2011/2244(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0069)

Vystoupení

Před hlasováním Sari Essayah k finskému znění této zprávy.

Sophia in 't Veld (zpravodajka) k hlasování o bodu 58.

Carl Schlyter k hlasování o pozměňovacím návrhu 26Z.

Před konečným hlasováním Licia Ronzulli k obsahu této zprávy.

Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Joseph Daul k technickému problému během konečného hlasování.


8.5. Ženy v politickém rozhodovacím procesu (hlasování)

Zpráva o ženách v politickém rozhodovacím procesu – kvalita a rovnost [2011/2295(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0070)

Vystoupení

Sirpa Pietikäinen (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k právnímu východisku 8. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


8.6. Statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (hlasování)

Zpráva o statutu evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců [2011/2116(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0071)


8.7. Boloňský proces (hlasování)

Zpráva o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu [2011/2180(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0072)

Vystoupení

Před hlasováním Luigi Berlinguer (zpravodaj).


8.8. Evropská statistika (hlasování)

Zpráva o řízení kvality evropské statistiky [2011/2289(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0073)

Vystoupení

Sophia in 't Veld předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 1. Pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Kurt Lechner - A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi a Daniel Hannan.

zpráva Sophia in 't Veld - A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ioannis Kasoulides, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly a Philip Claeys.

zpráva Sirpa Pietikäinen - A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula a Philip Claeys.

zpráva Sven Giegold - A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock a Jacky Hénin.

zpráva Luigi Berlinguer - A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula a Anna Záborská.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:40, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Marian Harkin oznámila, že byla přítomna na denním zasedání dne 12. března 2012, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.

°
° ° °

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Diskriminační internetové stránky a vládní reakce

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Andrew Henry William Brons k výrokům, které pronesl Joseph Daul, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jacek Saryusz-Wolski a Emine Bozkurt, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpovědělá na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Frank Vanhecke, Peter van Dalen za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michał Tomasz Kamiński, a Auke Zijlstra, který rovněž odpověděl na čtyři otázky, které zvednutím modré karty položili Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Sophia in 't Veld a Lena Kolarska-Bobińska.

Vystoupili: Viviane Reding a Nicolai Wammen.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 15.3.2012.


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

13. Doby vyhrazená pro otázky Komisi

Úloha EU při podpoře konkurenceschopnosti hospodářství 27 členských států

Siim Kallas (místopředseda Komise), Michel Barnier a László Andor (komisaři)

László Andor, Michel Barnier a Siim Kallas odpověděli na otázky, které položili tito poslanci: Georgios Papanikolaou, Ramon Tremosa i Balcells, Ismail Ertug, Antonio Cancian, Vicky Ford, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter a Danuta Jazłowiecka.

Předsedající upřesnil jména poslanců, kteří požádali o možnost položit otázku.

László Andor, Michel Barnier a Siim Kallas odpověděli na otázky, které položili tito poslanci: Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis, Petru Constantin Luhan, Frédéric Daerden, Philippe De Backer a Krisztina Morvai.

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda


14. Obecné pokyny týkající se rozpočtu na rok 2013: oddíl III – Komise (rozprava)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise [2012/2000(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Giovanni La Via uvedl zprávu.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Alain Lamassoure za skupinu PPE, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Richard Ashworth za skupinu ECR, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet a José Manuel Fernandes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Janusz Lewandowski a Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 14.3.2012.


15. Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 *** – Dětská práce v odvětví kakaa (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Prohlášení Komise: Dětská práce v odvětví kakaa

Vital Moreira uvedl doporučení.

Andris Piebalgs (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Elisabeth Köstinger za skupinu PPE, Maria Badia i Cutchet za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer nezařazený, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş a David Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik a Gesine Meissner.

Vystoupili: Andris Piebalgs a Vital Moreira.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Dětská práce v odvětví kakaa

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Vital Moreira za Výbor pro mezinárodní obchod o dětské práci v odvětví kakaa (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 14.3.2012 a bod 9.8 zápisu ze dne 14.3.2012.


16. Řešení epidemie diabetu v EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Řešení epidemie diabetu v EU

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Simon Busuttil za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: Andris Piebalgs, který rovněž odpověděl na upřesnění, o které požádala Sarah Ludford, a Nicolai Wammen.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Christel Schaldemose a Linda McAvan za skupinu S&D o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries a Giommaria Uggias za skupinu ALDE o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL o vytvoření strategie EU pro diabetes (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 14.3.2012.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 19:50, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

17. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Rebecca Elisabeth Taylor, kterou je nahrazena Diana Wallis, byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí s účinností od 8. března 2012.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Rebecca Elisabeth Taylor v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


18. Evropský rybářský fond ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira uvedl zprávu.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Maria do Céu Patrão Neves za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Isabella Lövin za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, a Dolores García-Hierro Caraballo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS

místopředseda

Vystoupili: Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana a Geoffrey Van Orden.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Maria Damanaki a João Ferreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 14.3.2012.


19. Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl uvedla zprávu.

Vystoupil Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: George Lyon (navrhovatel výboru AGRI), Elisabeth Köstinger za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Diane Dodds nezařazená, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea a Mairead McGuinness.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu a Jörg Leichtfried.

Vystoupili: Dacian Cioloş a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 14.3.2012.


20. Společná obchodní politika ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl uvedla zprávu.

Vystoupil Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Vital Moreira za skupinu S&D, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Elisabeth Köstinger a Jörg Leichtfried.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupili: Dacian Cioloş a Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 14.3.2012.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 483.918 OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí