Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 261kWORD 233k
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 5.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012) (συζήτηση)
 7.Παρέκκλιση λόγω κρίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Συμφωνία μεταξύ της ΕE, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 (ψηφοφορία)
  
8.5.Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (ψηφοφορία)
  
8.6.Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (ψηφοφορία)
  
8.7.Διαδικασία της Μπολόνια (ψηφοφορία)
  
8.8.Ευρωπαϊκές στατιστικές (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 14.Γενικοί προσανατολισμοί για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (συζήτηση)
 15.Διεθνής συμφωνία για το κακάο του 2010 *** - Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου (συζήτηση)
 16.Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (συζήτηση)
 17.Σύνθεση του Σώματος
 18.Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ***I (συζήτηση)
 19.Αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας ***I (συζήτηση)
 20.Κοινή εμπορική πολιτική ***I (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 134 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2012-2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00.


3. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana κατασκευές κτιρίων, της Ισπανίας) (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, ECON, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (Αναδιατύπωση) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ένατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2010 (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (δέκατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2010 (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου - Απαλλαγή των κοινών επιχειρήσεων από την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010 (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου - Απαλλαγή των οργανισμών οι οποίοι δημιουργούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Σχέδια συστάσεων του Συμβουλίου - Απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010 (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου - Απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Κατάλογος υποψηφίων προς υποβολή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον διορισμό 7 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας των Τροφίμων ((LIMITE) (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της πρότασης αυτής

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Αυστραλίας (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Νέας Ζηλανδίας (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και την γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και νυφιτσών (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα ζητήσει την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί της πρότασης αυτής.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, έκθεση

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai (2010/2285(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Πρωτόκολλο το οποίο συμφωνείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την τροποποίηση της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση πιστότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Αυστραλίας.


5. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0158/2012

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0159/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin και Rovana Plumb, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0161/2012

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0163/2012

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0165/2012

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0168/2012

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα με την περίπτωση Solomon W. (B7-0169/2012).

II.   Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler και Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0160/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0162/2012

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0164/2012

- Charles Tannock και Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0166/2012

- Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0167/2012

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Παλαιστίνη και τις επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (B7-0170/2012).

III.   Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Μπαχρέιν (B7-0171/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0172/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik και Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0173/2012

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński και Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0174/2012

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0175/2012

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν (B7-0176/2012).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


6. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012) (συζήτηση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012)

Ο Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Nuttall, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Νικόλαος Χουντής, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans και Derk Jan Eppink.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Νικόλαος Σαλαβράκος, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Herman Van Rompuy.

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Herman Van Rompuy για την ανανέωση της εντολής του.

Παρεμβαίνει ο Carl Haglund.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Άννυ Ποδηματά, Paulo Rangel, Libor Rouček, Μαριέττα Γιαννάκου, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri και Othmar Karas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Παρέκκλιση λόγω κρίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000014/2012) που κατέθεσαν οι Pervenche Berès και Marian Harkin, εξ ονόματος της Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς το Συμβούλιο: Παρέκκλιση που αφορά την κρίση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) (B7-0102/2012)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Barbara Matera, Luís Paulo Alves και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει ο Nicolai Wammen.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Sajjad Karim, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για την επίθεση που σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 εναντίον τζαμιού σε προάστιο των Βρυξελλών και στοίχισε την ζωή στον ιμάμη, και Krisztina Morvai σχετικά με το ζήτημα της βουλευτικής ασυλίας της.


8.1. Συμφωνία μεταξύ της ΕE, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας που αφορά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί των ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 και του προσαρτώμενου σε αυτήν πρωτοκόλλου του 2001 [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0066)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai [2010/2285(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0067)

Παρέμβαση

Ο Andrew Henry William Brons, πριν την ψηφοφορία, σχετικά με την διαδικασία που αφορά την εν λόγω έκθεση περί βουλευτικής ασυλίας.


8.3. Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0068)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0068)

Παρέμβαση

Ο Kurt Lechner (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία.


8.4. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 [2011/2244(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0069)

Παρεμβάσεις

Η Sari Essayah, πριν την ψηφοφορία, σχετικά με την φινλανδική έκδοση της έκθεσης.

Η Sophia in 't Veld (εισηγήτρια), σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 58.

Ο Carl Schlyter, σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 26Δ.

Η Licia Ronzulli, πριν την τελική ψηφοφορία, σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης.

Οι Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Joseph Daul, σχετικά με τεχνικό πρόβλημα που ανέκυψε κατά την τελική ψηφοφορία.


8.5. Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα [2011/2295(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0070)

Παρέμβαση

Η Sirpa Pietikäinen (εισηγήτρια) προτείνει προφορική τροπολογία επί της αιτιολογικής αναφοράς 8. Η προφορική τροπολογία κρατείται.


8.6. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων [2011/2116(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0071)


8.7. Διαδικασία της Μπολόνια (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια [2011/2180(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (την οποία καταθέτει η Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0072)

Παρέμβαση

Ο Luigi Berlinguer (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία.


8.8. Ευρωπαϊκές στατιστικές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών [2011/2289(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0073)

Παρέμβαση

Η Sophia in 't Veld προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 1. Η προφορική τροπολογία δεν κρατείται., καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές στην εξέτασή της.


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Kurt Lechner - A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi και Daniel Hannan.

Έκθεση Sophia in 't Veld - A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ιωάννης Κασουλίδης, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly και Philip Claeys.

Έκθεση Sirpa Pietikäinen - A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula και Philip Claeys.

Έκθεση Sven Giegold - A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock και Jacky Hénin.

Έκθεση Luigi Berlinguer - A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula και Anna Záborská.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Marian Harkin γνωστοποιεί ότι ήταν παρούσα στην συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2012 αλλά το όνομά της δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων .

°
° ° °

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrew Henry William Brons σχετικά με την παρέμβαση του Joseph Daul, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jacek Saryusz-Wolski και Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Frank Vanhecke, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michał Tomasz Kamiński, και Auke Zijlstra ο οποίος απαντά επίσης σε τέσσερις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Sophia in 't Veld και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Nicolai Wammen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

13. Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Ο ρόλος της ΕΕ στην προσπάθεια τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των 27 κρατών μελών

Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Michel Barnier και László Andor (μέλη της Επιτροπής)

Οι László Andor, Michel Barnier και Siim Kallas απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι Γεώργιος Παπανικολάου, Ramon Tremosa i Balcells, Ismail Ertug, Antonio Cancian, Vicky Ford, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter και Danuta Jazłowiecka.

Ο Πρόεδρος παραθέτει τα ονόματα των μελών που ζήτησαν να θέσουν ερωτήσεις.

Οι László Andor, Michel Barnier και Siim Kallas απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν οι Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Νικόλαος Χουντής, Petru Constantin Luhan, Frédéric Daerden, Philippe De Backer και Krisztina Morvai.

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή έληξε.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος


14. Γενικοί προσανατολισμοί για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013 - Τμήμα III – Επιτροπή [2012/2000(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet και José Manuel Fernandes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


15. Διεθνής συμφωνία για το κακάο του 2010 *** - Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το κακάο του 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Δήλωση της Επιτροπής: Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου

Ο Vital Moreira παρουσιάζει τη σύσταση.

Ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Badia i Cutchet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş και David Martin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Miroslav Mikolášik και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Vital Moreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012 και σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


16. Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Γεώργιος Παπανικολάου, Jaroslav Paška και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν ο Andris Piebalgs, ο οποίος απαντά επίσης σε διευκρινιστική ερώτηση της Sarah Ludford, και ο Nicolai Wammen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Christel Schaldemose και Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries και Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Νικόλαος Χουντής και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον διαβήτη (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.50 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

17. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν την εκλογή της Rebecca Elisabeth Taylor ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αντικατάσταση της Diana Wallis.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση των ανωτέρω με ισχύ από 8ης Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Rebecca Elisabeth Taylor καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


18. Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0447/2011)

Ο João Ferreira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabella Lövin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, και Dolores García-Hierro Caraballo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Struan Stevenson, Γεώργιος Τούσσας, Derek Roland Clark, Guido Milana και Geoffrey Van Orden.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Rareş-Lucian Niculescu και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη και João Ferreira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


19. Αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι George Lyon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Elena Băsescu και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


20. Κοινή εμπορική πολιτική ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Köstinger και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 483.918 OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου