Rodyklė 
Protokolas
PDF 239kWORD 224k
Antradienis, 2012 m. kovo 13 d. - Strasbūras
1.Sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Gauti dokumentai
 4.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. kovo 1–2 d.) išvados (diskusijos)
 7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: dėl krizės leidžianti nukrypti nuostata (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.ES, Islandijos ir Norvegijos susitarimas dėl Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose tam tikrų nuostatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Prašymas atšaukti Parlamento narės Krisztinos Morvai imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Paveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas ***I (balsavimas)
  
8.4.Didesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje (2011 m.) (balsavimas)
  
8.5.Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. (balsavimas)
  
8.6.Europos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus (balsavimas)
  
8.7.Bolonijos procesas (balsavimas)
  
8.8.Europos statistika (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (diskusijos)
 13.Klausimų Komisijai valanda
 14.Bendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija (diskusijos)
 15.2010 m. Tarptautinis kakavos susitarimas *** - Vaikų darbas kakavos sektoriuje (diskusijos)
 16.Kova su diabeto epidemija ES (diskusijos)
 17.Parlamento sudėtis
 18.Europos žuvininkystės fondas ***I (diskusijos)
 19.Aukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota ***I (diskusijos)
 20.Bendra prekybos politika ***I (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos pradžia

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 229 straipsnio pirma pastraipa ir Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnio 2 dalimi 2012-2013 m. Europos Parlamento metinė sesija pradėta.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB nuostatos dėl informacijos visuomenei apie receptinius vaistus (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/006ES/Comunidad Valenciana, pastatų statyba“) (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, ECON, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (nauja redakcija) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

JURI, INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) sudarymo (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

DEVE, ENVI

- Tarybos rekomendacijos projektas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (aštuntojo EPF) 2010 finansinių metų operacijas (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacijos dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2010 finansinių metų operacijas, projektas (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacijos dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondo (dešimtojo EPF) 2010 finansinių metų operacijas, projektas (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacijų projektas dėl patvirtinimo, kad bendrosios įmonės įvykdė 2010 finansinių metų biudžetą (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Tarybos rekomendacijų projektas dėl patvirtinimo, kad Europos Sąjungos įsteigtos įstaigos įvykdė 2010 finansinių metų biudžetą (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Tarybos rekomendacijų projektas dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2010 finansinių metų biudžetą (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tarybos rekomendacijos projektas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Tarybai ir Europos Parlamentui teiktinas kandidatų sąrašas siekiant paskirti 7 Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narius (LIMITE) (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo, sudarymo (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui, sudarymo (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nekomercinio gyvūnų augintinių judėjimo (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje šunimis, katėmis ir šeškais ir jų importas į Sąjungą, iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/65/EEB (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

2) Parlamento komitetų: pranešimas

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Krisztinos Morvai imunitetą (2010/2285(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

Europos Sąjungos ir Bisau Gvinėjos protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas
Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo
.


5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardudėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin ir Rovana Plumb dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0163/2012);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomon W. atvejo (B7-0169/2012).

II.   Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestino televizijos stotyse

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler ir Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidų Palestino televizijos stotyse (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza ir Tanja Fajon S&D frakcijos vardu dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidų Palestino televizijos stotyse (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidų Palestino televizijos stotyse (B7-0164/2012);

- Charles Tannock ir Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidų Palestino televizijos stotyse(B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidų Palestino televizijos stotyse(B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu dėl Palestinos: Izraelio pajėgų reidų Palestino televizijos stotyse(B7-0170/2012).

III.   Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu dėl Bahreino(B7-0171/2012);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu dėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine(B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik ir Franck Proust PPE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine(B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński ir Ashley Fox ECR frakcijos vardu dėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine(B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardudėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu dėl žmogaus teisių pažeidimų Bahreine (B7-0176/2012).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


6. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. kovo 1–2 d.) išvados (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. kovo 1–2 d.) išvados

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jean-Pierre Audy pateiktą klausimą) , Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą) , Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Nuttall pateiktą klausimą) , Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Bruno Gollnisch , nepriklausomas Parlamento narys, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans ir Derk Jan Eppink.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski ir Pervenche Berès.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo Herman Van Rompuy.

Pirmininkas pasveikino Herman Van Rompuy dėl jo perrinkimo Europos Vadovų Tarybos pirmininku antrajai kadencijai proga

Kalbėjo Carl Haglund.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.


7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: dėl krizės leidžianti nukrypti nuostata (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000014/2012), kurį pateikė Pervenche Berès ir Marian Harkin Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu Tarybai: Dėl krizės nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu (EGF) (B7-0102/2012)

Pervenche Berès pateikė žodinį klausimą.

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Elisabeth Morin-Chartier PPE frakcijos vardu, Frédéric Daerden S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), Vilija Blinkevičiūtė ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Barbara Matera, Luís Paulo Alves ir Franz Obermayr.

Kalbėjo Nicolai Wammen.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Sajjad Karim, jis pasmerkė 2012 m. kovo 12 d. Briuselio priemiestyje įvykdytą išpuolį prieš mečetę, kurio metu žuvo imamas ir Krisztina Morvai dėl savo kaip Parlamento narės imuniteto atšaukimo.


8.1. ES, Islandijos ir Norvegijos susitarimas dėl Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose tam tikrų nuostatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymo sudarymo projekto [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0066)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.2. Prašymas atšaukti Parlamento narės Krisztinos Morvai imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Parlamento narės Krisztinos Morvai imunitetą [2010/2285(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0067)

Kalbėjo

Andrew Henry William Brons (prieš balsavimą) dėl procedūros dėl pranešimo dėl Parlamento nario imuniteto.


8.3. Paveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0068)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0068)

Kalbėjo

Kurt Lechner (pranešėjas) prieš balsavimą.


8.4. Didesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje (2011 m.) (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo Europos Sąjungoje (2011 m.) [2011/2244(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0069)

Kalbėjo:

Sari Essayah (prieš balsavimą) dėl pranešimo suomių kalba versijos.

Sophia in 't Veld (pranešėja) dėl balsavimo dėl 58 dalies.

Carl Schlyter dėl balsavimo dėl pakeitimo 26S.

Licia Ronzulli (prieš galutinį balsavimą) dėl pranešimo turinio.

Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Joseph Daul dėl techninės problemos galutinio balsavimo metu.


8.5. Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. (balsavimas)

Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Kokybė ir lygybė [2011/2295(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0070)

Kalbėjo

Sirpa Pietikäinen (pranešėja) pateikė žodinį pakeitimą dėl 8 nurodomosios dalies. Pakeitimui buvo pritarta.


8.6. Europos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo [2011/2116(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0071)


8.7. Bolonijos procesas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos institucijų indėlis į Bolonijos proceso konsolidavimą ir pažangą [2011/2180(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0072)

Kalbėjo

Luigi Berlinguer (pranešėjas) prieš balsavimą


8.8. Europos statistika (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos statistinių duomenų kokybės valdymo [2011/2289(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0073)

Kalbėjo

Sophia in 't Veld pateikė žodinį 1 dalies pakeitimą. Žodiniam pakeitimui nebuvo pritarta, nes daugiau kaip 40 Parlamento narių tam prieštaravo.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Kurt Lechner - A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi ir Daniel Hannan.

Pranešimas: Sophia in 't Veld - A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ioannis Kasoulides, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly ir Philip Claeys.

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen - A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula ir Philip Claeys.

Pranešimas: Sven Giegold - A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock ir Jacky Hénin.

Pranešimas: Luigi Berlinguer - A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula ir Anna Záborská.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.40 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Marian Harkin pranešė, kad ji dalyvavo 2012 m. kovo 12 d. posėdyje, bet jos pavardė nebuvo įtraukta į dalyvių sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Andrew Henry William Brons dėl kalbėjusiojo Joseph Daul, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Jacek Saryusz-Wolski ir Emine Bozkurt pateiktus klausimus) , Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Frank Vanhecke pateiktą klausimą), Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Michał Tomasz Kamiński pateiktą klausimą), ir Auke Zijlstra ,(jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jacek Saryusz-Wolski pateiktą klausimą), Ria Oomen-Ruijten, Sophia in 't Veld ir Lena Kolarska-Bobińska.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Nicolai Wammen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.2 protokolo 15.3.2012.


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

13. Klausimų Komisijai valanda

ES vaidmuo skatinant 27 valstybių narių ekonomikos konkurencingumą

Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Michel Barnier ir László Andor (Komisijos nariai)

László Andor, Michel Barnier ir Siim Kallas atsakė į klausimus, kuriuos pateikė šie nariai: Georgios Papanikolaou, Ramon Tremosa i Balcells, Ismail Ertug, Antonio Cancian, Vicky Ford, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter ir Danuta Jazłowiecka.

Pirmininkas patikslino narių, kurie prašė pateikti klausimus, pavardes.

László Andor, Michel Barnier ir Siim Kallas atsakė į klausimus : kuriuos pateikė šie nariai:Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis, Petru Constantin Luhan, Frédéric Daerden, Philippe De Backer ir Krisztina Morvai.

Klausimų Komisijai valanda baigta.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas


14. Bendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija (diskusijos)

Pranešimas dėl bendrųjų gairių sudarant 2013 m. biudžetą, III skirsnis. Komisija [2012/2000(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Giovanni La Via pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Alain Lamassoure, Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet ir José Manuel Fernandes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.4 protokolo 14.3.2012.


15. 2010 m. Tarptautinis kakavos susitarimas *** - Vaikų darbas kakavos sektoriuje (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2010 m. Tarptautinio kakavos susitarimo sudarymo projekto [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Komisijos pareiškimas: Vaikų darbas kakavos sektoriuje

Vital Moreira pateikė rekomendaciją.

Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elisabeth Köstinger PPE frakcijos vardu, Maria Badia i Cutchet S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş ir David Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Gesine Meissner.

Kalbėjo: Andris Piebalgs ir Vital Moreira.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Vaikų darbas kakavos sektoriuje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Vital Moreira, vardu Tarptautinės prekybos komitetas, dėl vaikų darbo kakavos sektoriuje (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.7 protokolo 14.3.2012 ir punktas 9.8 protokolo 14.3.2012.


16. Kova su diabeto epidemija ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kova su diabeto epidemija ES

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Simon Busuttil PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Frieda Brepoels Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo: Andris Piebalgs, jis taip pat atsakė į Sarah Ludford klausimą dėl patikslinimo, ir Nicolai Wammen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Christel Schaldemose ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu dėl kovos su diabeto epidemija ES (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ir Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu dėl kovos su diabeto epidemija ES (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu dėl kovos su diabeto epidemija ES (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu dėl ES kovos su diabetu strategijos sukūrimo (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.9 protokolo 14.3.2012.


(Posėdis sustabdytas 19.50 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

17. Parlamento sudėtis

Jungtinės Karalystės kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Rebecca Elisabeth Taylor išrinkta Europos Parlamento nare ir ji pakeis Diana Wallis.

Parlamentas pažymėjo, kad tai įsigalioja 2012 m. kovo 8 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


18. Europos žuvininkystės fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Maria do Céu Patrão Neves PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Isabella Lövin Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, ir Dolores García-Hierro Caraballo.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana ir Geoffrey Van Orden.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: Maria Damanaki ir João Ferreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.1 protokolo 14.3.2012.


19. Aukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota ***I (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Kalbėjo: George Lyon (AGRI komiteto nuomonės referentas), Elisabeth Köstinger PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea ir Mairead McGuinness.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu ir Jörg Leichtfried.

Kalbėjo: Dacian Cioloş ir Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.2 protokolo 14.3.2012.


20. Bendra prekybos politika ***I (diskusijos)

Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Vital Moreira S&D frakcijos vardu, Silvana Koch-Mehrin ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Köstinger ir Jörg Leichtfried.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo: Dacian Cioloş ir Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.3 protokolo 14.3.2012.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 483.918 OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika