Indeks 
Protokół
PDF 245kWORD 227k
Wtorek, 13 marca 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Składanie dokumentów
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)
 7.Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Umowa między UE a Islandią oraz Norwegią dotycząca stosowania niektórych przepisów Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Dziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy ***I (głosowanie)
  8.4.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r. (głosowanie)
  8.5.Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych (głosowanie)
  8.6.Statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (głosowanie)
  8.7.Proces boloński (głosowanie)
  8.8.Statystyka europejska (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (debata)
 13.Tura pytań do Komisji
 14.Ogólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja (debata)
 15.Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r. *** - Praca dzieci w sektorze kakao (debata)
 16.Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (debata)
 17.Skład Parlamentu
 18.Europejski Fundusz Rybacki ***I (debata)
 19.Autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości ***I (debata)
 20.Wspólna polityka handlowa ***I (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z art. 134 ust. 2 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2012-2013 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Zmieniony wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/006 ES/ Comunidad Valenciana - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, z Hiszpanii) (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, ECON, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające unijny kodeks celny (przekształcenie) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, ENVI

- Projekt zalecenia Rady dotyczącego udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Projekt zalecenia Rady dotyczącego udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2010 (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Projekt zalecenia Rady dotyczącego udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziesiąty EFR) za rok budżetowy 2010 (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Projekt zaleceń Rady - Udzielenie wspólnym przedsiębiorstwom i przedsięwzięciom absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2010 (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Projekt zaleceń Rady - Udzielenie organom ustanowionym przez Unię Europejską absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2010 (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Projekt zaleceń Rady - Udzielenie agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2010 (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Projekt zalecenia Rady - Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2010 (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Lista kandydatów do przedłożenia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w celu powołania 7 członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (LIMITE) (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Australią zmieniającej umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania między Wspólnotą Europejską a Australią (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią zmieniającej umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami w Unii (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdanie

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Krisztiny Morvai (2010/2285(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół uzgodniony pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów;

- Umowa między Unią Europejską a Australią zmieniająca Umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania między Wspólnotą Europejską a Australią.


5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Handel ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadek Solomona W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin i Rovana Plumb, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0163/2012);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie handlu ludźmi na półwyspie Synaj, zwłaszcza przypadku Solomona W. (B7-0169/2012).

II.   Palestyna: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler i Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Palestyny: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza i Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, w sprawie Palestyny: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie Palestyny: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0164/2012);

- Charles Tannock i Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, w sprawie Palestyny: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Palestyny: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie Palestyny: ataki oddziałów izraelskich na palestyńskie stacje telewizyjne (B7-0170/2012).

III.   Łamanie praw człowieka w Bahrajnie

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Bahrajnu (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik i Franck Proust w imieniu grupy PPE, w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński i Ashley Fox w imieniu grupy ECR, w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, w sprawie łamania praw człowieka w Bahrajnie (B7-0176/2012).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.)

Herman Van Rompuy (Przewodniczący Rady Europejskiej) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jean-Pierre'a Audy, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Josepha Daula, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Nuttalla, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans i Derk Jan Eppink.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Liema Hoang Ngoca, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski i Pervenche Berès.

Głos zabrał José Manuel Barroso.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrał Herman Van Rompuy.

Przewodniczący pogratulował Hermanowi Van Rompuyowi ponownego wyboru na stanowisko.

Głos zabrał Carl Haglund.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.


7. Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (debata)

Pytanie ustne (O-000014/2012), które zadały Pervenche Berès i Marian Harkin w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Rady: Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (B7-0102/2012)

Pervenche Berès zadała pytanie ustne.

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Frédéric Daerden w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jörga Leichtfrieda, Vilija Blinkevičiūtė i Sergio Gutiérrez Prieto.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Barbara Matera, Luís Paulo Alves i Franz Obermayr.

Głos zabrał Nicolai Wammen.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Sajjad Karim, wyrażając ubolewanie z powodu ataku na meczet, który miał miejsce w dniu 12 marca 2012 r. na przedmieściach w Brukseli i w którym zginął imam, oraz Krisztina Morvai, która wypowiedziała się na temat swojego immunitetu parlamentarnego.


8.1. Umowa między UE a Islandią oraz Norwegią dotycząca stosowania niektórych przepisów Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokołu z 2001 r. do konwencji [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0066)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.2. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai [2010/2285(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0067)

Wystąpienie

Andrew Henry William Brons, przed głosowaniem, w sprawie procedury dotyczącej tego sprawozdania w sprawie immunitetu parlamentarnego.


8.3. Dziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0068)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0068)

Wystąpienie

Kurt Lechner (sprawozdawca), przed głosowaniem.


8.4. Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r. [2011/2244(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0069)

Wystąpienia

Sari Essayah, przed głosowaniem, na temat fińskiej wersji językowej tego sprawozdania.

Sophia in 't Veld (sprawozdawczyni) w sprawie głosowania nad ust. 58.

Carl Schlyter w sprawie głosowania nad poprawką 26s.

Licia Ronzulli, przed głosowaniem, na temat treści tego sprawozdania.

Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Joseph Daul w sprawie problemu technicznego podczas głosowania końcowego.


8.5. Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych – jakość i równość [2011/2295(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0070)

Wystąpienie

Sirpa Pietikäinen (sprawozdawczyni) zaproponowała poprawkę ustną do umocowania nr 8. Poprawka ustna została przyjęta.


8.6. Statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie statutu spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników [2011/2116(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0071)


8.7. Proces boloński (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wkładu instytucji europejskich w konsolidację i postępy procesu bolońskiego [2011/2180(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0072)

Wystąpienie

Luigi Berlinguer (sprawozdawca), przed głosowaniem.


8.8. Statystyka europejska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jakością w statystyce europejskiej [2011/2289(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0073)

Wystąpienie

Sophia in 't Veld zaproponowała poprawkę ustną do ust. 1. Poprawka ustna została odrzucona, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Kurt Lechner - A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi i Daniel Hannan.

Sprawozdanie Sophia in 't Veld - A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ioannis Kasoulides, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly i Philip Claeys.

Sprawozdanie Sirpa Pietikäinen - A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula i Philip Claeys.

Sprawozdanie Sven Giegold - A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock i Jacky Hénin.

Sprawozdanie Luigi Berlinguer - A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula i Anna Záborská.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:40 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Marian Harkin poinformowała, że była na posiedzeniu w dniu 12 marca 2012 r., choć jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

°
° ° °

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Andrew Henry William Brons w sprawie wypowiedzi Josepha Daula, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jacka Saryusz-Wolskiego i Emine Bozkurt, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Franka Vanheckego, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Michała Tomasza Kamińskiego, i Auke Zijlstra, który odpowiedział również na cztery pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jacka Saryusz-Wolskiego, Rię Oomen-Ruijten, Sophię in 't Veld i Lenę Kolarską-Bobińską.

Głos zabrali: Viviane Reding i Nicolai Wammen.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 15.3.2012.


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

13. Tura pytań do Komisji

Rola UE w stymulowaniu konkurencyjności gospodarki 27 państw członkowskich

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji), Michel Barnier i László Andor (członkowie Komisji)

László Andor, Michel Barnier i Siim Kallas odpowiedzieli na pytania zadane przez posłów: Georgiosa Papanikolaou, Ramona Tremosę i Balcells, Ismaila Ertuga, Antonio Canciana, Vicky Ford, Viliję Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter i Danutę Jazłowiecką.

Przewodniczący wymienił nazwiska posłów, którzy zwrócili się z prośbą o zadanie pytania.

László Andor, Michel Barnier i Siim Kallas odpowiedzieli na pytania zadane przez posłów: Izaskun Bilbao Barandicę, Gaya Mitchella, Zigmantasa Balčytisa, Nikolaosa Chountisa, Petru Constantina Luhana, Frédérica Daerdena, Philippe'a De Backera i Krisztinę Morvai.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący


14. Ogólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2013 – Sekcja 3 – Komisja [2012/2000(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Giovanni La Via przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet i José Manuel Fernandes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 14.3.2012.


15. Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r. *** - Praca dzieci w sektorze kakao (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Oświadczenie Komisji: Praca dzieci w sektorze kakao

Vital Moreira przedstawił zalecenie.

Andris Piebalgs (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Elisabeth Köstinger w imieniu grupy PPE, Maria Badia i Cutchet w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş i David Martin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Gesine Meissner.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Vital Moreira.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Praca dzieci w sektorze kakao

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Vital Moreira, w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego, w sprawie pracy dzieci w sektorze produkcji kakao (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 14.3.2012 i pkt 9.8 protokołu z dnia 14.3.2012.


16. Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Frieda Brepoels w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrali: Andris Piebalgs, który odpowiedział także na prośbę Sary Ludford o wyjaśnienie, i Nicolai Wammen.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Christel Schaldemose i Linda McAvan w imieniu grupy S&D, w sprawie przeciwdziałania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, w sprawie przeciwdziałania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE, w sprawie zwalczania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie realizacji strategii UE dotyczącej cukrzycy (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 14.3.2012.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:50 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

17. Skład Parlamentu

Właściwe władze Wielkiej Brytanii powiadomiły o wyborze Rebekki Elisabeth Taylor na posłankę do Parlamentu Europejskiego w zastępstwie Diany Wallis.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości ze skutkiem od dnia 8 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Rebecca Elisabeth Taylor bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


18. Europejski Fundusz Rybacki ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona i Dolores García-Hierro Caraballo.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana i Geoffrey Van Orden.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Maria Damanaki i João Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 14.3.2012.


19. Autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: George Lyon (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Elisabeth Köstinger w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Diane Dodds niezrzeszona, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Jörg Leichtfried.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 14.3.2012.


20. Wspólna polityka handlowa ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Vital Moreira w imieniu grupy S&D, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Köstinger i Jörg Leichtfried.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 14.3.2012.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 483.918 OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności