Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 217k
Torek, 13. marec 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Predložitev dokumentov
 4.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 6.Sklepi zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012) (razprava)
 7.Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zaradi krize (razprava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Zahteva za odvzem imunitete Krisztini Morvai (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Zapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju ***I (glasovanje)
  
8.4.Enakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011 (glasovanje)
  
8.5.Ženske pri sprejemanju političnih odločitev (glasovanje)
  
8.6.Statut evropske zadruge glede udeležbe delavcev (glasovanje)
  
8.7.Bolonjski proces (glasovanje)
  
8.8.Evropska statistika (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad (razprava)
 13.Čas za vprašanja Komisiji
 14.Splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija (razprava)
 15.Mednarodni sporazum o kakavu 2010 *** - Delo otrok v sektorju kakava (razprava)
 16.Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU (razprava)
 17.Sestava Parlamenta
 18.Evropski sklad za ribištvo ***I (razprava)
 19.Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***I (razprava)
 20.Skupna trgovinska politika ***I (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev zasedanja

V skladu s prvo alineo člena 229 Pogodbe o delovanju EU in členom 134 poslovnika se je začelo zasedanje 2012-2013 Evropskega parlamenta.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Spremenjen predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede informacij za širšo javnost o zdravilih na recept (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Spremenjen predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.726/2004 glede informacij za širšo javnost o zdravilih za uporabo v humani medicini na recept (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana, Gradnja stavb, Španija) (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, ECON, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Srednjeafriško republiko o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Evropsko unijo (FLEGT) (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, ENVI

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za proračunsko leto 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta z dne ... o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deveti ERS) za proračunsko leto 2010 (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deseti ERS) za proračunsko leto 2010 (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek priporočil Sveta - Razrešnica skupnim podjetjem glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2010 (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Osnutek priporočil Sveta - Razrešnica organom, ki jih je ustanovila Evropska unija, glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2010 (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Osnutek priporočil Sveta - Razrešnica izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2010 (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Osnutek priporočila Sveta - Razrešnica Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2001/822/ES o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

posredovano

pristojni :

DEVE

- Seznam kandidatov, ki se predloži Svetu in Evropskemu parlamentu za imenovanje sedmih članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane (LIMITE) (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti ukrepov, ki urejajo cene zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Sklep Sveta št. .../2011/EU z dne ... o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

- Sklep Sveta št. .../2011/EU z dne ... o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, ki spreminja Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o netrgovskih premikih hišnih živali (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/65/EGS glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

2) od odborov poročilo

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Krisztini Morvai (2010/2285(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Protokol, dogovorjen med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama;

- Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo, ki spreminja sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Trgovina z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin in Rovana Plumb o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0163/2012);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o trgovini z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W. (B7-0169/2012).

II.   Palestina: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler in Jill Evans v imenu skupine Verts/ALE o Palestini: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza in Tanja Fajon v imenu skupine S&D o Palestini: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o Palestini: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah (B7-0164/2012);

- Charles Tannock in Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR o Palestini: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o Palestini: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o Palestini: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah (B7-0170/2012).

III.   Kršitve človekovih pravic v Bahrajnu

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE o Bahrajnu (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik in Franck Proust v imenu skupine PPE o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński in Ashley Fox v imenu skupine ECR o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu (B7-0176/2012).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.


6. Sklepi zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012) (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012)

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Nuttall, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans in Derk Jan Eppink.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski in Pervenche Berès.

Govoril je José Manuel Barroso.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govoril je Herman Van Rompuy.

Predsednik je čestital Hermanu Van Rompuyju za ponovno izvolitev za predsednika Evropskega sveta.

Govoril je Carl Haglund.

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

Govorili so Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar in Andrew Henry William Brons.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.


7. Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zaradi krize (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000014/2012), ki sta ga postavili Pervenche Berès in Marian Harkin v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Svetu: Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) zaradi krize (B7-0102/2012)

Pervenche Berès je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE, Frédéric Daerden v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Ashley Fox v imenu skupine ECR, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė in Sergio Gutiérrez Prieto.

Po postopku "catch the eye" so govorili Barbara Matera, Luís Paulo Alves in Franz Obermayr.

Govoril je Nicolai Wammen.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorila sta Sajjad Karim, ki je izrazil obžalovanje zaradi napada na mošejo v predmestju Bruslja 12. marca 2012, v katerem je bil ubit imam, ter Krisztina Morvai o vprašanju njene poslanske imunitete.


8.1. Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije ter njenega protokola iz leta 2001 [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0066)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.2. Zahteva za odvzem imunitete Krisztini Morvai (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Krisztini Morvai [2010/2285(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0067)

Govoril je

Andrew Henry William Brons pred glasovanjem o postopku glede tega poročila o poslanski imuniteti.


8.3. Zapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0068)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0068)

Govoril je

Kurt Lechner (poročevalec) pred glasovanjem.


8.4. Enakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011 (glasovanje)

Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2011 [2011/2244(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0069)

Govorili so

Sari Essayah pred glasovanjem o finski različici tega poročila.

Sophia in 't Veld (poročevalka) o glasovanju o odstavku 58.

Carl Schlyter o glasovanju o predlogu spremembe 26D.

Licia Ronzulli pred končnim glasovanjem o vsebini tega poročila.

Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Joseph Daul o tehnični težavi med končnim glasovanjem.


8.5. Ženske pri sprejemanju političnih odločitev (glasovanje)

Poročilo o ženskah pri sprejemanju političnih odločitev - kakovost in enakost [2011/2295(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0070)

Govorila je

Sirpa Pietikäinen (poročevalka), ki je podala ustni predlog spremembe k navedbi sklicevanja 8. Predlog spremembe je bil upoštevan.


8.6. Statut evropske zadruge glede udeležbe delavcev (glasovanje)

Poročilo o statutu evropske zadruge glede udeležbe delavcev [2011/2116(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0071)


8.7. Bolonjski proces (glasovanje)

Poročilo o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku bolonjskega procesa [2011/2180(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0072)

Govoril je

Luigi Berlinguer (poročevalec) pred glasovanjem.


8.8. Evropska statistika (glasovanje)

Poročilo o vodenju kakovosti za evropsko statistiko [2011/2289(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0073)

Govorila je

Sophia in 't Veld, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 1. Predlog spremembe ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Kurt Lechner - A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi in Daniel Hannan.

Poročilo: Sophia in 't Veld - A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ioannis Kasoulides, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly in Philip Claeys.

Poročilo: Sirpa Pietikäinen - A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula in Philip Claeys.

Poročilo: Sven Giegold - A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock in Jacky Hénin.

Poročilo: Luigi Berlinguer - A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula in Anna Záborská.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.40, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Marian Harkin je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča na seji dne 12. marca 2012.

°
° ° °

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) in Viviane Reding (podpredsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Andrew Henry William Brons o govoru Josepha Daula, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Jacek Saryusz-Wolski in Emine Bozkurt, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Frank Vanhecke, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michał Tomasz Kamiński, in Auke Zijlstra, ki je odgovoril tudi na štiri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Sophia in 't Veld in Lena Kolarska-Bobińska.

Govorila sta Viviane Reding in Nicolai Wammen.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 15.3.2012.


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

13. Čas za vprašanja Komisiji

Vloga EU pri spodbujanju konkurenčnosti gospodarstev 27 držav članic

Siim Kallas (podpredsednik Komisije), Michel Barnier in László Andor (komisarja)

László Andor, Michel Barnier in Siim Kallas so odgovorili na vprašanja, ki so jih postavili poslanci: Georgios Papanikolaou, Ramon Tremosa i Balcells, Ismail Ertug, Antonio Cancian, Vicky Ford, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter in Danuta Jazłowiecka.

Predsednik je navedel imena poslancev, ki so izrazili željo, da bi postavili vprašanja.

László Andor, Michel Barnier in Siim Kallas so odgovorili na vprašanja, ki so jih postavili poslanci: Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis, Petru Constantin Luhan, Frédéric Daerden, Philippe De Backer in Krisztina Morvai.

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik


14. Splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija (razprava)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija [2012/2000(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Giovanni La Via je predstavil poročilo.

Govoril je Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Alain Lamassoure v imenu skupine PPE, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet in José Manuel Fernandes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Janusz Lewandowski in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 14.3.2012.


15. Mednarodni sporazum o kakavu 2010 *** - Delo otrok v sektorju kakava (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Izjava Komisije: Delo otrok v sektorju kakava

Vital Moreira je predstavil priporočilo.

Andris Piebalgs (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, Maria Badia i Cutchet v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş in David Martin.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Miroslav Mikolášik in Gesine Meissner.

Govorila sta Andris Piebalgs in Vital Moreira.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Delo otrok v sektorju kakava

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Vital Moreira v imenu Odbora za mednarodno trgovino o delu otrok v sektorju kakava (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 14.3.2012 in točka 9.8 zapisnika z dne 14.3.2012.


16. Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) in Andris Piebalgs (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška in Miroslav Mikolášik.

Govorila sta Andris Piebalgs, ki je odgovoril tudi na zahtevo Sarah Ludford za pojasnilo, in Nicolai Wammen.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Christel Schaldemose in Linda McAvan v imenu skupine S&D o spopadanju z razmahom sladkorne bolezni v EU (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries in Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE o spopadanju z razmahom sladkorne bolezni v EU (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil in Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v imenu skupine PPE o spopadanju z razmahom sladkorne bolezni v EU (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis in Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL o oblikovanju strategije EU za sladkorno bolezen (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 14.3.2012.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.50, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

17. Sestava Parlamenta

Pristojni organi Združenega kraljestva so sporočili, da je bila Rebecca Elisabeth Taylor izvoljena v Evropski parlament namesto Diane Wallis.

Parlament se je s tem seznanil z veljavo od dne 8. marca 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) poslovnika poslanka Rebecca Elisabeth Taylor polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


18. Evropski sklad za ribištvo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira je predstavil poročilo.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Maria do Céu Patrão Neves v imenu skupine PPE, Kriton Arsenis v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Isabella Lövin v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, in Dolores García-Hierro Caraballo.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredsednik

Govorili so Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana in Geoffrey Van Orden.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Rareş-Lucian Niculescu in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Maria Damanaki in João Ferreira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 14.3.2012.


19. Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl je predstavila poročilo.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so George Lyon (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Diane Dodds samostojna poslanka, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea in Mairead McGuinness.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Elena Băsescu in Jörg Leichtfried.

Govorila sta Dacian Cioloş in Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 14.3.2012.


20. Skupna trgovinska politika ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl je predstavila poročilo.

Govoril je Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Vital Moreira v imenu skupine S&D, Silvana Koch-Mehrin v imenu skupine ALDE, Elisabeth Köstinger in Jörg Leichtfried.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govorila sta Dacian Cioloş in Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 14.3.2012.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 483.918 OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov