Index 
Protokoll
PDF 236kWORD 197k
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument
 4.Avtalstexter översända av rådet
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012) (debatt)
 7.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget (debatt)
 8.Omröstning
  8.1.Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I (omröstning)
  8.4.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (omröstning)
  8.5.Kvinnor i politiskt beslutsfattande (omröstning)
  8.6.Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (omröstning)
  8.7.Bologna-processen (omröstning)
  8.8.Kvalitetsledning för den europeiska statistiken (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (debatt)
 13.Frågestund med frågor till kommissionen
 14.Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (debatt)
 15.2010 års internationella kakaoavtal *** - Barnarbete i kakaosektorn (debatt)
 16.Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (debatt)
 17.Parlamentets sammansättning
 18.Europeiska fiskerifonden ***I (debatt)
 19.Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet ***I (debatt)
 20.Gemensam handelspolitik ***I (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 134 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2012-2013.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/83/EG vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr726/2004 vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökanEGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings från Spanien) (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, ECON, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI, INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen (Flegt) (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI

- Utkast till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2010 (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2010 (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (tionde EUF) för räkenskapsåret 2010 (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Utkast till rådets rekommendationer - Beviljande av ansvarsfrihet för de gemensamma företagen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2010 (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Utkast till rådets rekommendationer - Beviljande av ansvarsfrihet för de organ som inrättats av Europeiska unionen vad avser genomförandet av budgeten för budgetåret 2010 (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Utkast till rådets rekommendationer - Beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för budgetåret 2010 (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Utkast till rådets rekommendation - Beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Förteckning över kandidater för överlämnande til rådet och Europaparlamentet inför utnämningen av sju ledamöter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (LIMITE) (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan Europeiska gemenskapen och Australien (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

2) från parlamentets utskott - ett betänkande

- Betänkande om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (2010/2285(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet mellan de två parterna

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om ändring av avtalet om ömsesidigt erkännande av bedömning av överensstämmelse, intyg och märkning mellan Europeiska gemenskapen och Australien


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas och Jaroslav Paška för EFD-gruppen, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin och Rovana Plumb, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0163/2012);

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W. (B7-0169/2012).

II.   Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler och Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, om Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza och Tanja Fajon för S&D-gruppen, om Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0164/2012);

- Charles Tannock och Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, om Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer (B7-0170/2012).

III.   Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om Bahrain (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik och Franck Proust för PPE-gruppen, om kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński och Ashley Fox för ECR-gruppen, om kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain (B7-0176/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


6. Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012) (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012)

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Nuttall, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans och Derk Jan Eppink.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski och Pervenche Berès.

Talare: José Manuel Barroso.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Herman Van Rompuy.

Talmannen lyckönskade Herman Van Rompuy till att ha blivit omvald som ordförande för Europeiska rådet.

Talare: Carl Haglund.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget (debatt)

Muntlig fråga (O-000014/2012) från Pervenche Berès och Marian Harkin, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, till rådet: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget (B7-0102/2012)

Pervenche Berès utvecklade den muntliga frågan.

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Frédéric Daerden för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė och Sergio Gutiérrez Prieto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Barbara Matera, Luís Paulo Alves och Franz Obermayr.

Talare: Nicolai Wammen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Sajjad Karim beklagade djupt attentatet den 12 mars 2012 mot en moské i en förort till Bryssel, vid vilket imamen omkom; Krisztina Morvai yttrade sig om frågan om hennes immunitet.


8.1. Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0066)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


8.2. Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet [2010/2285(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0067)

Inlägg

Andrew Henry William Brons yttrade sig före omröstningen om förfarandet för detta betänkande om immunitet.


8.3. Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0068)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0068)

Inlägg

Kurt Lechner (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.4. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (omröstning)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 [2011/2244(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0069)

Inlägg:

Sari Essayah yttrade sig före omröstningen om den finska versionen av detta betänkande.

Sophia in 't Veld (föredragande) yttrade sig om omröstningen om punkt 58.

Carl Schlyter yttrade sig om omröstningen om ändringsförslag 26S (avseende strykning).

Licia Ronzulli yttrade sig före slutomröstningen om innehållet i detta betänkande.

Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Joseph Daul tog upp ett tekniskt problem som inträffat under slutomröstningen.


8.5. Kvinnor i politiskt beslutsfattande (omröstning)

Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet [2011/2295(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0070)

Inlägg

Sirpa Pietikäinen (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till beaktandeled 8. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


8.6. Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (omröstning)

Betänkande om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande [2011/2116(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0071)


8.7. Bologna-processen (omröstning)

Betänkande om de europeiska institutionernas bidrag till konsolideringen av och framstegen för Bologna-processen [2011/2180(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0072)

Inlägg

Luigi Berlinguer (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.8. Kvalitetsledning för den europeiska statistiken (omröstning)

Betänkande om kvalitetsledning för den europeiska statistiken [2011/2289(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0073)

Inlägg

Sophia in 't Veld lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 1. Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kurt Lechner - A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi och Daniel Hannan.

Betänkande Sophia in 't Veld - A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ioannis Kasoulides, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly och Philip Claeys.

Betänkande Sirpa Pietikäinen - A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula och Philip Claeys.

Betänkande Sven Giegold - A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock och Jacky Hénin.

Betänkande Luigi Berlinguer - A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula och Anna Záborská.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.40 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Marian Harkin hade meddelat att hon varit närvarande vid sammanträdet den 12 mars 2012 men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

°
° ° °

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Andrew Henry William Brons, som yttrade sig om inlägget av Joseph Daul, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jacek Saryusz-Wolski och Emine Bozkurt, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Frank Vanhecke, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michał Tomasz Kamiński, samt Auke Zijlstra, som även besvarade fyra frågor ("blått kort") från Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Sophia in 't Veld och Lena Kolarska-Bobińska.

Talare: Viviane Reding och Nicolai Wammen.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 15.3.2012.


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

13. Frågestund med frågor till kommissionen

EU:s roll för att stimulera konkurrenskraften i de 27 medlemsstaternas ekonomier

Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen), Michel Barnier och László Andor (ledamöter av kommissionen)

László Andor, Michel Barnier och Siim Kallas besvarade frågor från följande ledamöter: Georgios Papanikolaou, Ramon Tremosa i Balcells, Ismail Ertug, Antonio Cancian, Vicky Ford, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter och Danuta Jazłowiecka.

Talmannen läste upp namnen på de ledamöter som hade begärt att få ställa frågor.

László Andor, Michel Barnier och Siim Kallas besvarade frågor från följande ledamöter: Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis, Petru Constantin Luhan, Frédéric Daerden, Philippe De Backer och Krisztina Morvai.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman


14. Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (debatt)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen [2012/2000(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet och José Manuel Fernandes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu och Andrew Henry William Brons.

Talare: Janusz Lewandowski och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 14.3.2012.


15. 2010 års internationella kakaoavtal *** - Barnarbete i kakaosektorn (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2010 års internationella kakaoavtal [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Uttalande av kommissionen: Barnarbete i kakaosektorn

Vital Moreira redogjorde för rekommendationen.

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen, Maria Badia i Cutchet för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş och David Martin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik och Gesine Meissner.

Talare: Andris Piebalgs och Vital Moreira.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Barnarbete i kakaosektorn

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Vital Moreira, för utskottet för internationell handel, om barnarbete i kakaosektorn (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 14.3.2012 och punkt 9.8 i protokollet av den 14.3.2012.


16. Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Åtgärder mot diabetesepidemin i EU

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška och Miroslav Mikolášik.

Talare: Andris Piebalgs, vilken även besvarade en begäran om klargörande från Sarah Ludford, samt Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Christel Schaldemose och Linda McAvan för S&D-gruppen, om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries och Giommaria Uggias för ALDE-gruppen, om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om en EU-strategi för diabetes (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 14.3.2012.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.50 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

17. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket hade meddelat att Rebecca Elisabeth Taylor hade valts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Diana Wallis.

Parlamentet noterade detta, med verkan från och med den 8 mars 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Rebecca Elisabeth Taylor fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


18. Europeiska fiskerifonden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Dolores García-Hierro Caraballo.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana och Geoffrey Van Orden.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Maria Damanaki och João Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 14.3.2012.


19. Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: George Lyon (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Jörg Leichtfried.

Talare: Dacian Cioloş och Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 14.3.2012.


20. Gemensam handelspolitik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Vital Moreira för S&D-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Elisabeth Köstinger och Jörg Leichtfried.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Dacian Cioloş och Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 14.3.2012.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 483.918 OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy