Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2884(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0125/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0125/2012

Συζήτηση :

PV 14/03/2012 - 6
CRE 14/03/2012 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

6. Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Ισλανδία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Ισλανδία

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mike Nattrass, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher και Francisco José Millán Mon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Nicolai Wammen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την Ισλανδία (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου