Seznam 
Zápis
PDF 226kWORD 125k
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení Parlamentu
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (rozprava)
 6.Zpráva o pokroku Islandu (rozprava)
 7.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny (rozprava)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Hlasování
  
9.1.Evropský rybářský fond ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Společná obchodní politika ***I (hlasování)
  
9.4.Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise (hlasování)
  
9.5.Mandát zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (hlasování)
  
9.6.Soudní vzdělávání (hlasování)
  
9.7.Dětská práce v odvětví kakaa (hlasování)
  
9.8.Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Řešení epidemie diabetu v EU (hlasování)
  
9.10.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (hlasování)
  
9.11.Zpráva o pokroku Islandu (hlasování)
  
9.12.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Výsledek prezidentských voleb v Rusku (rozprava)
 14.Kazachstán (rozprava)
 15.Situace v Nigérii (rozprava)
 16.Situace v Bělorusku (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Námořní pirátství (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 14. BŘEZNA 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.

°
° ° °

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu na začátku hlasování uctí památku obětí nehody autobusu, ke které došlo dnes v noci ve Švýcarsku a při které zahynulo mnoho osob, mezi nimi i 22 dětí.

Vystoupily: Véronique De Keyser a Marianne Thyssen.


2. Složení Parlamentu

Příslušné finské orgány oznámily, že Petri Sarvamaa, kterým je nahrazen Risto E. J. Penttilä, byl s účinností od 1. března 2012 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Petri Sarvamaa v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise (EU), kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - lhůta: 28/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - lhůta: 01/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - lhůta: 01/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - lhůta: 22/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění přílohy II a III nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - lhůta: 22/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - lhůta: 22/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro látky bifenazát, bifenthrin, boscalid, kadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, klothianidin, cyprokonazol, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximát, flubendiamid, fludioxonil, glyfosát, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, thiamethoxam a triazof v některých produktech nebo na jejich povrchu (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - lhůta: 08/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - lhůta: 22/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a nařízení Komise (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 1178/2008, pokud jde o úpravy týkající se odstranění proměnných nových průmyslových objednávek (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - lhůta: 11/05/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise (EU) č. …/.., kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - lhůta: 09/06/2012)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN


4. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 23. 2. 2012, o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky - C(2012)1145 - lhůta: 23.4.2012

postoupeno věcně příslušný výbor: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 1. 3. 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost - C(2011)7585 - lhůta: 1.5.2012

postoupeno věcně příslušný výbor: ITRE


5. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Richard Howitt za skupinu S&D, Eduard Kukan za skupinu PPE, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Elmar Brok, Libor Rouček, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Andrey Kovatchev a György Schöpflin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Koumoutsakos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle a Vytautas Landsbergis.

Vystoupili: Štefan Füle a Nicolai Wammen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Richard Howitt za výbor AFET ke zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2011 (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 14.3.2012.


6. Zpráva o pokroku Islandu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Islandu

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Vystoupili: Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Mike Nattrass nezařazený, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons a Paul Rübig.

Vystoupili: Štefan Füle a Nicolai Wammen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda za výbor AFET o zprávě o pokroku Islandu za rok 2011 (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 14.3.2012.


7. Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny

Nicolai Wammen (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Doris Pack za skupinu PPE, která rovněž odpovědělá na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Ewald Stadler nezařazený, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth a Anna Ibrisagic.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, a Norica Nicolai, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ewald Stadler.

Vystoupili: Štefan Füle a Nicolai Wammen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Doris Pack za výbor AFET o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011 (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 14.3.2012.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:40, pokračovalo v 12:05.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti s nehodou belgického autobusu, ke které došlo v úterý 13. března ve večerních hodinách ve Švýcarsku a při které zahynulo nejméně 28 osob, z toho 22 dětí, a vyjádřil soustrast příbuzným obětí.

Parlament držel minutu ticha.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Evropský rybářský fond ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A7-0447/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0074)


9.2. Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0075)


9.3. Společná obchodní politika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0076)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0076)


9.4. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise (hlasování)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise [2012/2000(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0077)

Vystoupení

Anni Podimata a Francesco Enrico Speroni.


9.5. Mandát zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 184 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, složení a funkčním období (B7-0151/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2012)0078)

Vystoupení

Po hlasování Rosario Crocetta.


9.6. Soudní vzdělávání (hlasování)

Návrh usnesení B7-0150/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0079)


9.7. Dětská práce v odvětví kakaa (hlasování)

Návrh usnesení B7-0126/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0080)


9.8. Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0081)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.9. Řešení epidemie diabetu v EU (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 a B7-0148/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0145/2012

(nahrazující B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 a B7-0148/2012):

předložen těmito poslanci:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle a Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE,

Christel Schaldemose a Linda McAvan za skupinu S&D,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Marina Yannakoudakis za skupinu ECR,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0082)


9.10. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (hlasování)

Návrh usnesení B7-0127/2012/rev

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0083)


9.11. Zpráva o pokroku Islandu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0125/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0084)


9.12. Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny (hlasování)

Návrh usnesení B7-0129/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0085)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson a Michał Tomasz Kamiński

zpráva Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson a Michał Tomasz Kamiński

zpráva Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan

zpráva Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński a Anneli Jäätteenmäki

Soudní vzdělávání - B7-0150/2012

Kay Swinburne a Michał Tomasz Kamiński

Dětská práce v odvětví kakaa - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu a Michał Tomasz Kamiński

doporučení Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula a Kay Swinburne

Řešení epidemie diabetu v EU - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński a Seán Kelly

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie - B7-0127/2012

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński

Zpráva o pokroku Islandu - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu a Michał Tomasz Kamiński

Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Ewald Stadler


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Výsledek prezidentských voleb v Rusku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Výsledek prezidentských voleb v Rusku

Villy Søvndal (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler a Bart Staes, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Werner Schulz a Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi a Lena Kolarska-Bobińska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Vystoupil Villy Søvndal.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Hannes Swoboda za výbor AFET o výsledku prezidentských voleb v Rusku (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 15.3.2012.


14. Kazachstán (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Kazachstán

Villy Søvndal (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupil Paolo Bartolozzi za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Krzysztof Lisek, Piotr Borys, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Miloslav Ransdorf a Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz a Cristiana Muscardini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock a Jaroslav Paška.

Vystoupil Villy Søvndal.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o Kazachstánu (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný a Inese Vaidere za skupinu PPE o situaci v Kazachstánu (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o situaci v Kazachstánu (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari a Ana Gomes za skupinu S&D o Kazachstánu (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes a Keith Taylor za skupinu Verts/ALE o Kazachstánu (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Kazachstánu (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 15.3.2012.


15. Situace v Nigérii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nigérii

Villy Søvndal (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Mario Mauro za skupinu PPE a Véronique De Keyser za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Marietje Schaake za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Fiorello Provera za skupinu EFD, a Ewald Stadler nezařazený.

Vystoupil Villy Søvndal.

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok a Konrad Szymański

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrew Henry William Brons a Elena Băsescu.

Vystoupil Andris Piebalgs (člen Komise).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos a Niki Tzavela za skupinu EFD o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela a Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt a Michael Cashman za skupinu S&D o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 15.3.2012.


16. Situace v Bělorusku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Bělorusku

Andris Piebalgs (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Jacek Protasiewicz za skupinu PPE, Libor Rouček za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere a Justas Vincas Paleckis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný a Corina Creţu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek a Norica Nicolai.

Vystoupil Andris Piebalgs.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec za skupinu S&D o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis a Sonia Alfano za skupinu ALDE o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Bělorusku (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek a Lena Kolarska-Bobińska za skupinu PPE o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz a Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012);

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 15.3.2012.


17. Členství ve výborech a delegacích

Předsedající obdržel od skupin S&D, ALDE a EFD následující žádosti o jmenování:

výbor JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

výbor PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Edward Scicluna, kterým je nahrazena Olga Sehnalová

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Libor Rouček, kterým je nahrazen Hannes Swoboda

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko: Morten Messerschmidt, kterým je nahrazena Niki Tzavela

delegace pro vztahy s Izraelem: Niki Tzavela, kterou je nahrazen Morten Messerschmidt

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


18. Námořní pirátství (rozprava)

Prohlášení Komise: Námořní pirátství

Andris Piebalgs (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Georgios Koumoutsakos za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Izaskun Bilbao Barandica, aby zvednutím modré karty položil otázku Younousovi Omarjeemu, který na ni odpověděl, Mathieu Grosch, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro a Potito Salatto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke a Licia Ronzulli.

Vystoupil Andris Piebalgs.

Rozprava skončila.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 483.918 OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí