Indeks 
Protokol
PDF 225kWORD 127k
Onsdag den 14. marts 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Udvidelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)
 6.Udvidelsesrapport for Island (forhandling)
 7.Udvidelsesrapport for Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.Den Europæiske Fiskerifond ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Den fælles handelspolitik ***I (afstemning)
  
9.4.Generelle retningslinjer for budgettet 2013 - Sektion III - Kommissionen (afstemning)
  
9.5.Mandat for det særlige udvalg om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning i Den Europæiske Union (afstemning)
  
9.6.Uddannelse af retsvæsenets aktører (afstemning)
  
9.7.Børnearbejde i kakaosektoren (afstemning)
  
9.8.Den internationale kakaooverenskomst 2010 *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.9.Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU (afstemning)
  
9.10.Udvidelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
  
9.11.Udvidelsesrapport for Island (afstemning)
  
9.12.Udvidelsesrapport for Bosnien-Hercegovina (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Resultatet af præsidentvalget i Rusland (forhandling)
 14.Kasakhstan (forhandling)
 15.Situationen i Nigeria (forhandling)
 16.Situationen i Hviderusland (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Sørøveri (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

°
° ° °

Formanden meddelte, at formanden for Parlamentet i forbindelse med afstemningstiden ville mindes ofrene for den busulykke, der havde fundet sted den foregående nat i Schweiz, hvor mange var omkommet, herunder 22 børn.

Talere: Véronique De Keyser og Marianne Thyssen.


2. Parlamentets sammensætning

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Petri Sarvamaa var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Risto E.J. Penttilä med virkning fra den 1. marts 2012.

Petri Sarvamaa deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - frist: 28/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/…om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - frist: 01/06/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - frist: 01/06/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - frist: 22/05/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II og III til forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - frist: 22/05/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - frist: 22/05/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bifenazat, bifenthrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprol, chlorothalonil, clothianidin, cyproconazol, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, fludioxonil, glyphosat, metalaxyl-M, meptyldinocap, novaluron, thiamethoxam og triazophos i eller på visse produkter (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - frist: 08/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til avispapir (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - frist: 22/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik og Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006, (EF) nr. 657/2007 og (EF) nr. 1178/2008 for så vidt angår tilpasninger i forbindelse med bortfaldet af variablerne for ordreindgang i industrien (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - frist: 11/05/2012)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - frist: 09/06/2012)
henvist til: kor.udv.: TRAN


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. af 23.2.2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning - C(2012)1145 - frist: 23.04.2012

henvist til: kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. af 1.3.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere - C(2011)7585 - frist: 01.05.2012

henvist til: kor. udv.: ITRE


5. Udvidelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Udvidelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Richard Howitt for S&D-Gruppen, Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Elmar Brok, Libor Rouček, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Andrey Kovatchev og György Schöpflin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle og Vytautas Landsbergis.

Talere: Štefan Füle og Nicolai Wammen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Richard Howitt for AFET om statusrapport 2011 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012/REV1).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 14.3.2012.


6. Udvidelsesrapport for Island (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Udvidelsesrapport for Island

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Göran Färm for S&D-Gruppen og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere: Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons og Paul Rübig.

Talere: Štefan Füle og Nicolai Wammen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Cristian Dan Preda for AFET om statusrapport 2011 for Island (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 14.3.2012.


7. Udvidelsesrapport for Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Udvidelsesrapport for Bosnien-Hercegovina

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Doris Pack for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth og Anna Ibrisagic.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, og Norica Nicolai, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ewald Stadler.

Talere: Štefan Füle og Nicolai Wammen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Doris Pack for AFET om statusrapport 2011 for Bosnien-Hercegovina (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 14.3.2012.

(Mødet udsat kl. 11.40 og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, fordi en belgisk bus var forulykket i Schweiz tirsdag den 13. marts om aftenen. Ulykken kostede mindst 28 mennesker livet, heraf 22 børn, og formanden kondolerede ofrenes familier.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Den Europæiske Fiskerifond ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A7-0447/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0074)


9.2. Et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0075)


9.3. Den fælles handelspolitik ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0076)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0076)


9.4. Generelle retningslinjer for budgettet 2013 - Sektion III - Kommissionen (afstemning)

Betænkning om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2013 – Sektion III – Kommissionen [2012/2000(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0077)

Talere

Anni Podimata og Francesco Enrico Speroni.


9.5. Mandat for det særlige udvalg om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning i Den Europæiske Union (afstemning)

Forslag til afgørelse indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 184 af Formandskonference, om nedsættelse af et særligt udvalg om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge dettes beføjelser, medlemstal og funktionsperiode (B7-0151/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0078)

Indlæg

Rosario Crocetta efter afstemningen.


9.6. Uddannelse af retsvæsenets aktører (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0150/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0079)


9.7. Børnearbejde i kakaosektoren (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0126/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0080)


9.8. Den internationale kakaooverenskomst 2010 *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om EU's indgåelse af den internationale kakaooverenskomst 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0081)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.9. Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 og B7-0148/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0145/2012

(erstatter B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 og B7-0148/2012):

stillet af:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle og Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen,

Christel Schaldemose og Linda McAvan for S&D-Gruppen,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen,

Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0082)


9.10. Udvidelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0127/2012/rev

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0083)


9.11. Udvidelsesrapport for Island (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0125/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0084)


9.12. Udvidelsesrapport for Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0129/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0085)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson og Michał Tomasz Kamiński

Betænkning: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson og Michał Tomasz Kamiński

Betænkning: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński og Adam Bielan

Betænkning: Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński og Anneli Jäätteenmäki

Uddannelse af retsvæsenets aktører - B7-0150/2012

Kay Swinburne og Michał Tomasz Kamiński

Børnearbejde i kakaosektoren - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu og Michał Tomasz Kamiński

Henstilling: Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula og Kay Swinburne

Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński og Seán Kelly

Udvidelsesrapport for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - B7-0127/2012

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan og Michał Tomasz Kamiński

Udvidelsesrapport for Island - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu og Michał Tomasz Kamiński

Udvidelsesrapport for Bosnien-Hercegovina - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński og Ewald Stadler


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Resultatet af præsidentvalget i Rusland (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Resultatet af præsidentvalget i Rusland

Villy Søvndal (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra hhv. Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler og Bart Staes, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra hhv. Werner Schulz og Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi og Lena Kolarska-Bobińska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari og Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Villy Søvndal tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Hannes Swoboda for AFET om resultatet af præsidentvalget i Rusland (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 15.3.2012.


14. Kasakhstan (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Kasakhstan

Villy Søvndal (formand for Rådet) afgav redegørelsen poå vegne af Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen).

Paolo Bartolozzi for PPE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krzysztof Lisek, Piotr Borys, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra hhv. Miloslav Ransdorf og Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz og Cristiana Muscardini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock og Jaroslav Paška.

Villy Søvndal tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen om Kasakhstan (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om situationen i Kasakhstan (2012/2553(RSP) (B7-0140/2012)

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen om situationen i Kasakhstan (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012)

- Liisa Jaakonsaari og Ana Gomes for S&D-Gruppen om Kasakhstan (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012)

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes og Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen om Kasakhstan (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012)

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Kasakhstan (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 15.3.2012.


15. Situationen i Nigeria (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nigeria

Villy Søvndal (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Mario Mauro for PPE-Gruppen, og Véronique De Keyser for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen og Ewald Stadler, løsgænger.

Villy Søvndal tog ordet.

Talere: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok og Konrad Szymański

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrew Henry William Brons og Elena Băsescu.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012)

- Judith Sargentini og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012)

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos og Niki Tzavela for EFD-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012)

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012)

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela og Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP) (B7-0139/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt og Michael Cashman for S&D-Gruppen om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 15.3.2012.


16. Situationen i Hviderusland (forhandling)

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Hviderusland

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen).

Talere: Jacek Protasiewicz for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere og Justas Vincas Paleckis.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný og Corina Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek og Norica Nicolai.

Andris Piebalgs tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012)

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012)

- Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek og Lena Kolarska-Bobińska for PPE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012)

- Werner Schulz og Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 15.3.2012.


17. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen, ALDE-Gruppen og EFD-Gruppen modtaget anmodning om følgende udnævnelser:

JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Edward Scicluna i stedet for Olga Sehnalová

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Libor Rouček i stedet for Hannes Swoboda

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet: Morten Messerschmidt i stedet for Niki Tzavela

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Niki Tzavela i stedet for Morten Messerschmidt

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. Sørøveri (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Sørøveri

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Georgios Koumoutsakos for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Younous Omarjee, der besvarede det, Mathieu Grosch, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro og Potito Salatto.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke og Licia Ronzulli.

Andris Piebalgs tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Afstemning: næste mødeperiode.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 483.918 OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik