Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 224kWORD 131k
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus (keskustelu)
 6.Islantia koskeva laajentumiskertomus (keskustelu)
 7.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus (keskustelu)
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Äänestykset
  
9.1.Euroopan kalatalousrahasto ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.Yhteinen kauppapolitiikka ***I (äänestys)
  
9.4.Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat, pääluokka III – komissio (äänestys)
  
9.5.Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimeksianto (äänestys)
  
9.6.Oikeusalan koulutus (äänestys)
  
9.7.Lapsityövoima kaakaoalalla (äänestys)
  
9.8.Vuoden 2010 kansainvälinen kaakaosopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.9.EU:n diabetesepidemian torjuminen (äänestys)
  
9.10.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus (äänestys)
  
9.11.Islantia koskeva laajentumiskertomus (äänestys)
  
9.12.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Venäjän presidentinvaalien tulos (keskustelu)
 14.Kazakstan (keskustelu)
 15.Nigerian tilanne (keskustelu)
 16.Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Merirosvous (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies aikoo lausua äänestysten alussa muistosanat Sveitsissä viime yönä sattuneen ja lukuisia kuolonuhreja, joiden joukossa 22 lasta, vaatineen linja-auto-onnettomuuden uhreille.

Puheenvuorot: Véronique De Keyser ja Marianne Thyssen.


2. Parlamentin kokoonpano

Suomen toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Petri Sarvamaa on nimitetty parlamentin jäseneksi Risto E.J. Penttilän tilalle 1. maaliskuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Petri Sarvamaa osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus (EU) aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - määräaika: 28/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - määräaika: 01/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnikilometriraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - määräaika: 01/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission asetus maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteen III muuttamisesta (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - määräaika: 22/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1072/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - määräaika: 22/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 liitteen II muuttamisesta (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - määräaika: 22/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenatsaatin, bifentriinin, boskalidin, kadusafossin, kloroantraniiliprolin, klorotaloniilin, klotianidiinin, syprokonatsolin, deltametriinin, dikamban, difenokonatsolin, dinokappin, etoksatsolin, fenpyroksimaatin, flubendiamidin, fludioksoniilin, glyfosaatin, metalaksyyli-M:n, meptyylidinokappin, novaluronin, tiametoksaamin ja triatsofossin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - määräaika: 08/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sanomalehtipaperille (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - määräaika: 22/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 ja komission asetusten (EY) N:o 1503/2006, (EY) N:o 657/2007 ja (EY) N:o 1178/2008 muuttamisesta teollisuuden uusia tilauksia koskevien muuttujien poistamiseen liittyvien muutosten osalta (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - määräaika: 11/05/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission asetus lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - määräaika: 09/06/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/…, annettu 23.2.2012, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 tarkoitetuista valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä - C(2012)1145 - määräaika: 23/04/2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/…, annettu 1.3.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta - C(2011)7585 - määräaika: 01/05/2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE


5. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Libor Rouček, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Andrey Kovatchev ja György Schöpflin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle ja Vytautas Landsbergis.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Nicolai Wammen.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Richard Howitt AFET-valiokunnan puolesta entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012/rev.).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 9.10.


6. Islantia koskeva laajentumiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Islantia koskeva laajentumiskertomus

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Göran Färm S&D-ryhmän puolesta ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mike Nattrass, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher ja Francisco José Millán Mon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Nicolai Wammen.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Cristian Dan Preda AFET-valiokunnan puolesta Islantia koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 9.11.


7. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth ja Anna Ibrisagic.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt ja Norica Nicolai, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ewald Stadler.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Nicolai Wammen.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Doris Pack AFET-valiokunnan puolesta Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 9.12.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi lausuman Sveitsissä tiistai-iltana 13. maaliskuuta sattuneesta belgialaisen linja-auton onnettomuudesta, joka on vaatinut tähän mennessä jo 28 kuolonuhria, joista 22 on lapsia. Hän esitti surunvalittelut uhrien omaisille.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Euroopan kalatalousrahasto ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0447/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0074)


9.2. Korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2009 muuttamisesta [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0075)


9.3. Yhteinen kauppapolitiikka ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0076)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0076)


9.4. Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat, pääluokka III – komissio (äänestys)

Mietintö yleisistä suuntaviivoista vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten, pääluokka III – Komissio [2012/2000(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0077)

Puheenvuorot:

Anni Podimata ja Francesco Enrico Speroni.


9.5. Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimeksianto (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 184 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan perustamisesta ja sen valtuuksien, jäsenmäärän ja toimikauden määrittelemisestä (B7-0151/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0078)

Puheenvuoro:

Rosario Crocetta äänestyksen jälkeen.


9.6. Oikeusalan koulutus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0150/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0079)


9.7. Lapsityövoima kaakaoalalla (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0126/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0080)


9.8. Vuoden 2010 kansainvälinen kaakaosopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 2010 kansainvälisen kaakaosopimuksen tekemisestä [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0081)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.9. EU:n diabetesepidemian torjuminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 ja B7-0148/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0145/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 ja B7-0148/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle ja Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta

Christel Schaldemose ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0082)


9.10. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0127/2012/rev

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0083)


9.11. Islantia koskeva laajentumiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0125/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0084)


9.12. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0129/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0085).


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson ja Michał Tomasz Kamiński

Mietintö Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson ja Michał Tomasz Kamiński

Mietintö Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan

Mietintö Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński ja Anneli Jäätteenmäki

Oikeusalan koulutus - B7-0150/2012

Kay Swinburne ja Michał Tomasz Kamiński

Lapsityövoima kaakaoalalla - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu ja Michał Tomasz Kamiński

Suositus: Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula ja Kay Swinburne

EU:n diabetesepidemian torjuminen - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński ja Seán Kelly

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus - B7-0127/2012/rev.

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński

Islantia koskeva laajentumiskertomus - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu ja Michał Tomasz Kamiński

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Ewald Stadler


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Venäjän presidentinvaalien tulos (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venäjän presidentinvaalien tulos

Villy Søvndal (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen sinisen kortin kysymykseen, jotka hänelle esittivät Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler ja Bart Staes, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Werner Schulz ja Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi ja Lena Kolarska-Bobińska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Villy Søvndal käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Hannes Swoboda AFET-valiokunnan puolesta Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.3.


14. Kazakstan (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kazakstan

Villy Søvndal (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Paolo Bartolozzi käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krzysztof Lisek, Piotr Borys, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Miloslav Ransdorf ja Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz ja Cristiana Muscardini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock ja Jaroslav Paška.

Villy Søvndal käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta Kazakstanista (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Kazakstanin tilanteesta (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012)

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Kazakstanin tilanteesta (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012)

- Liisa Jaakonsaari ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Kazakstanista (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012)

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes ja Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Kazakstanista (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012)

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Kazakstanista (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.4.


15. Nigerian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nigerian tilanne

Villy Søvndal (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta ja Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Ewald Stadler.

Villy Søvndal käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok ja Konrad Szymański

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrew Henry William Brons ja Elena Băsescu.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012)

- Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012)

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos ja Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012)

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012)

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela ja Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta Nigerian tilanteesta (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.5.


16. Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Valko-Venäjän tilanne

Andris Piebalgs (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Jacek Protasiewicz PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere ja Justas Vincas Paleckis.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný ja Corina Creţu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek ja Norica Nicolai.

Andris Piebalgs käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012)

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012)

- Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek ja Lena Kolarska-Bobińska PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012)

- Werner Schulz ja Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2012, kohta 11.6.


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-, ALDE- ja EFD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

JURI-valiokunta: Rebecca Elisabeth Taylor

PETI-valiokunta: Rebecca Elisabeth Taylor

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Olga Sehnalován tilalle Edward Scicluna

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Hannes Swobodan tilalle Libor Rouček

valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Niki Tzavelan tilalle Morten Messerschmidt

suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Morten Messerschmidtin tilalle Niki Tzavela.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Merirosvous (keskustelu)

Komission julkilausuma: Merirosvous

Andris Piebalgs (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Georgios Koumoutsakos PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Younous Omarjeelle, joka vastasi kysymykseen, Mathieu Grosch, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro ja Potito Salatto.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke ja Licia Ronzulli.

Andris Piebalgs käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 483.918 OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa , Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö