Index 
Jegyzőkönyv
PDF 231kWORD 132k
2012. március 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament tagjai
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 5.Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (vita)
 6.Bővítési jelentés Izlandról (vita)
 7.Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról (vita)
 8.Az elnök nyilatkozata
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az Európai Halászati Alap ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.3.A közös kereskedelempolitika ***I (szavazás)
  
9.4.A 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság (szavazás)
  
9.5.A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság megbízatása (szavazás)
  
9.6.Igazságügyi képzés (szavazás)
  
9.7.Gyermekmunka a kakaóágazatban (szavazás)
  
9.8.A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.9.A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban (szavazás)
  
9.10.Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)
  
9.11.Bővítési jelentés Izlandról (szavazás)
  
9.12.Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az oroszországi elnökválasztás eredménye (vita)
 14.Kazahsztán (vita)
 15.A nigériai helyzet (vita)
 16.A fehéroroszországi helyzet (vita)
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.A tengeri kalózkodás (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

°
° ° °

Az elnök bejelenti, hogy a Parlament elnöke a szavazások órája kezdetén meg fog emlékezni az előző éjszaka Svájcban történt, sok utas, köztük 22 gyermek életét követelő buszbaleset áldozatairól.

Felszólal: Véronique De Keyser és Marianne Thyssen.


2. A Parlament tagjai

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Petri Sarvamaa kinevezését Risto E. J. Penttilä helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2012. március 1.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Petri Sarvamaa elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - határidő: 2012/05/28)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - határidő: 2012/06/01)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - határidő: 2012/06/01)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

- A Bizottság .../.../EU rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet III. mellékletének módosításáról (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - határidő: 2012/05/22)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - határidő: 2012/05/22)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet II. mellékletének módosításáról (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - határidő: 2012/05/22)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, bifentrin, boszkalid, kaduzafosz, klórantraniliprol, klórtalonil, klotianidin, ciprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpiroximát, flubendiamid, fludioxonil, glifozát, metalaxil-M, meptildinokap, novaluron, tiametoxam és triazofosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - határidő: 2012/05/08)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata az újságpapír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - határidő: 2012/05/22)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - határidő: 2012/05/11)
utalva illetékes: ECON

- A Bizottság .../.../EU rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - határidő: 2012/06/09)
utalva illetékes: TRAN


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság 2012. február 23-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról – C(2012)1145 – határidő: 2012.4.23.

utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság 2012. március 1-jei .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről – C(2011)7585 – határidő: 2012.5.1.

utalva illetékes: ITRE


5. Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Elmar Brok, Libor Rouček, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Andrey Kovatchev és Schöpflin György, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Koumoutsakos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Koumoutsakos, Tabajdi Csaba Sándor, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Sógor Csaba, Seán Kelly, Alojz Peterle és Vytautas Landsbergis.

Felszólal: Štefan Füle és Nicolai Wammen.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Richard Howitt, az AFET bizottság nevében, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2011. évi jelentésről (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.10. pont.


6. Bővítési jelentés Izlandról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Bővítési jelentés Izlandról

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Göran Färm, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

Felszólal: Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mike Nattrass, független, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons és Paul Rübig.

Felszólal: Štefan Füle és Nicolai Wammen.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Cristian Dan Preda, az AFET bizottság nevében, az Izland által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.11. pont.


7. Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth és Anna Ibrisagic.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jan Kozłowski, Gurmai Zita, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt és Norica Nicolai, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ewald Stadler.

Felszólal: Štefan Füle és Nicolai Wammen.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Doris Pack, az AFET bizottság nevében, a Bosznia-Hercegovina által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.12. pont.

(A 11.40-kor megszakított ülést 12.05-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz egy belga autóbusz március 13-án este Svájcban történt balesetével kapcsolatban, amely legalább 28 személy, köztük 22 gyermek életét követelte, és részvétét nyilvánítja az áldozatok családtagjainak.

A Parlament egyperces csendet tart.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


9.1. Az Európai Halászati Alap ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0447/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0074)


9.2. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Javaslat a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0075)


9.3. A közös kereskedelempolitika ***I (szavazás)

Jelentés a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0076)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0076)


9.4. A 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról – III. szakasz – Bizottság [2012/2000(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0077)

Felszólalások

Anni Podimata és Francesco Enrico Speroni.


9.5. A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság megbízatása (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat, előterjesztette az Elnökök Értekezlete az eljárási szabályzat 184. cikkének alapján a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság felállításáról, hatásköréről, összetételéről és megbízatásának idejéről (B7-0151/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2012)0078)

Felszólalás

Rosario Crocetta, a szavazás után.


9.6. Igazságügyi képzés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0150/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0079)


9.7. Gyermekmunka a kakaóágazatban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0126/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0080)


9.8. A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0081)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.9. A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 és B7-0148/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0145/2012

(amely a B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 és B7-0148/2012):

előterjesztették a következő képviselők:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle és Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Christel Schaldemose és Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2012)0082)


9.10. Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0127/2012/rev

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0083)


9.11. Bővítési jelentés Izlandról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0125/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0084)


9.12. Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2012

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0085)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

João Ferreira-jelentés - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson és Michał Tomasz Kamiński

Godelieve Quisthoudt-Rowohl-jelentés - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson és Michał Tomasz Kamiński

Godelieve Quisthoudt-Rowohl-jelentés - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński és Adam Bielan

Giovanni La Via-jelentés - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński és Anneli Jäätteenmäki

Igazságügyi képzés - B7-0150/2012

Kay Swinburne és Michał Tomasz Kamiński

Gyermekmunka a kakaóágazatban - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu és Michał Tomasz Kamiński

Vital Moreira-ajánlás - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula és Kay Swinburne

A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński és Seán Kelly

Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról - B7-0127/2012

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan és Michał Tomasz Kamiński

Bővítési jelentés Izlandról - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu és Michał Tomasz Kamiński

Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński és Ewald Stadler


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.00-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Oldřich VLASÁK alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az oroszországi elnökválasztás eredménye (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az oroszországi elnökválasztás eredménye

Villy Søvndal (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő három képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler és Bart Staes, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Werner Schulz és Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi és Lena Kolarska-Bobińska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari és Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Felszólal: Villy Søvndal.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Hannes Swoboda, az AFET bizottság nevében, az oroszországi elnökválasztás eredményéről (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.15-i jegyzőkönyv, 11.3. pont.


14. Kazahsztán (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Kazahsztán

Villy Søvndal (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének) nevében.

Felszólal: Paolo Bartolozzi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
László SURJÁN alelnök

Felszólal: Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krzysztof Lisek, Piotr Borys, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Miloslav Ransdorf és Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz és Cristiana Muscardini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock és Jaroslav Paška.

Felszólal: Villy Søvndal.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kazahsztánról (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Gál Kinga, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný és Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni helyzetről (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kazahsztáni helyzetről (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazahsztánról (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes és Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kazahsztánról (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kazahsztánról (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.15-i jegyzőkönyv, 11.4. pont.


15. A nigériai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nigériai helyzet

Villy Søvndal (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Mario Mauro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Ewald Stadler, független.

Felszólal: Villy Søvndal.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok és Konrad Szymański

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrew Henry William Brons és Elena Băsescu.

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos és Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela és Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt és Michael Cashman, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.15-i jegyzőkönyv, 11.5. pont.


16. A fehéroroszországi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A fehéroroszországi helyzet

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének) nevében

Felszólal: Jacek Protasiewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere és Justas Vincas Paleckis.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný és Corina Creţu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek és Norica Nicolai.

Felszólal: Andris Piebalgs.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin és Marek Siwiec, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Belaruszról (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek és Lena Kolarska-Bobińska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz és Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében; a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012);

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.15-i jegyzőkönyv, 11.6. pont.


17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D, ALDE és EFD képviselőcsoport:

JURI bizottság: Rebecca Elisabeth Taylor

PETI bizottság: Rebecca Elisabeth Taylor

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Olga Sehnalová helyére Edward Scicluna

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Hannes Swoboda helyére Libor Rouček

Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség: Niki Tzavela helyére Morten Messerschmidt

Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Morten Messerschmidt helyére Niki Tzavela

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. A tengeri kalózkodás (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A tengeri kalózkodás

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Georgios Koumoutsakos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Younous Omarjee, aki válaszol a kérdésre, Mathieu Grosch, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro és Potito Salatto.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke és Licia Ronzulli.

Felszólal: Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

Szavazás: A szavazásra egy későbbi ülésen kerül sor.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 483.918 OJJE).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Isabelle Durant

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat