Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 130k
Trečiadienis, 2012 m. kovo 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 5.Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (diskusijos)
 6.Pažangos ataskaita. Islandija (diskusijos)
 7.Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Europos žuvininkystės fondas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Aukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Bendra prekybos politika ***I (balsavimas)
  
9.4.Bendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija (balsavimas)
  
9.5.Specialiojo komiteto įgaliojimai organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo klausimais (balsavimas)
  
9.6.Teisėjų mokymas (balsavimas)
  
9.7.Vaikų darbas kakavos sektoriuje (balsavimas)
  
9.8.2010 m. Tarptautinis kakavos susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.9.Kova su diabeto epidemija ES (balsavimas)
  
9.10.Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (balsavimas)
  
9.11.Pažangos ataskaita. Islandija (balsavimas)
  
9.12.Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai (diskusijos)
 14.Kazachstano Respublika (diskusijos)
 15.Padėtis Nigerijoje (diskusijos)
 16.Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Piratavimas jūroje (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.

°
° ° °

Pirmininkas nurodė, kad Europos Parlamento Pirmininkas (prieš balsavimą) pagerbs aukų, žuvusių per avariją šiąnakt Šveicarijoje, atminimą. Įvykio metu tarp daugelio žuvusiųjų buvo ir 22 vaikai.

Kalbėjo: Véronique De Keyser ir Marianne Thyssen.


2. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Suomijos valdžios institucijos pranešė apie Petri Sarvamaa išrinkimą Parlamento nariu nuo 2012 m. kovo 1 d., jis pakeis Risto E.J. Penttilä.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Petri Sarvamaa įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - terminas: 28/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - terminas: 01/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir tikrintojų akreditacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - terminas: 01/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles, III priedas (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - terminas: 22/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių II ir III priedai (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - terminas: 22/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių II priedas (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - terminas: 22/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenazato, bifentrino, boskalido, kadusafoso, chlorantraniliprolio, chlortalonilo, klotianidino, ciprokonazolio, deltametrino, dikambos, difenokonazolio, dinokapo, etoksazolio, fenpiroksimato, flubendiamido, fludioksonilo, glifosato, metalaksilo-M, meptildinokapo, novalurono, tiametoksamo ir triazofoso likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 396/2005 II ir III priedai (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - terminas: 08/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą laikraštiniam popieriui (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - terminas: 22/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl keitimų, susijusių su pramonės naujų užsakymų rodiklių pašalinimu, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1503/2006, (EB) Nr. 657/2007 ir (EB) Nr. 1178/2008 (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - terminas: 11/05/2012)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - terminas: 09/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotų aktų projektai:

- 2012 m. vasario 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos – C(2012)1145 - terminas iki: 2012 04 23

perduota atsakingam komitetui : ENVI

- 2012 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../.., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus - C(2011)7585 - terminas : 2012 05 01

perduota atsakingam komitetui: ITRE


5. Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Dimitar Stoyanov pateiktą klausimą), Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Elmar Brok, Libor Rouček, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nikolaos Salavrakos pateiktą klausimą), Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), Andrey Kovatchev ir György Schöpflin, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Koumoutsakospateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle ir Vytautas Landsbergis.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Nicolai Wammen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Richard Howitt AFET komiteto vardu dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2011 m. pažangos ataskaitos (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012/REV).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.10 protokolo 14.3.2012.


6. Pažangos ataskaita. Islandija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pažangos ataskaita. Islandija

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Mike Nattrass , nepriklausomas Parlamento narys, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher ir Francisco José Millán Mon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Nicolai Wammen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cristian Dan Preda AFET komiteto vardu dėl Islandijos 2011 m. pažangos ataskaitos (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.11 protokolo 14.3.2012.


7. Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina

Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Doris Pack PPE frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Emine Bozkurt S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth ir Anna Ibrisagic.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą) ir Norica Nicolai, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ewald Stadler pateiktą klausimą).

Kalbėjo: Štefan Füle ir Nicolai Wammen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Doris Pack AFET komiteto vardu dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2011 m. pažangos ataskaitos (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. kovo 14 d..

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl Belgijos autobuso avarijos, įvykusios 2012 m. kovo 13 d. naktį Šveicarijoje. Jos metu žuvo ne mažiau kaip 28 asmenys, įskaitant 22 vaikus, ir išreiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Europos žuvininkystės fondas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0447/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0074)


9.2. Aukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0075)


9.3. Bendra prekybos politika ***I (balsavimas)

Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0076)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0076)


9.4. Bendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrųjų gairių sudarant 2013 m. biudžetą, III skirsnis. Komisija [2012/2000(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0077)

Kalbėjo:

Anni Podimata ir Francesco Enrico Speroni.


9.5. Specialiojo komiteto įgaliojimai organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo klausimais (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį, vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsniu pateikė Pirmininkų sueiga dėl specialiojo organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės (B7-0151/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0078)

Kalbėjo

Rosario Crocetta po balsavimo.


9.6. Teisėjų mokymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0150/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0079)


9.7. Vaikų darbas kakavos sektoriuje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0126/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0080)


9.8. 2010 m. Tarptautinis kakavos susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2010 m. Tarptautinio kakavos susitarimo sudarymo projekto [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0081)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.9. Kova su diabeto epidemija ES (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 ir B7-0148/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0145/2012

(keičiama B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 ir B7-0148/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle ir Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu,

Christel Schaldemose ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,

Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0082)


9.10. Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0127/2012/rev

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0083)


9.11. Pažangos ataskaita. Islandija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0125/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0084)


9.12. Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0129/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0085)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson ir Michał Tomasz Kamiński

Pranešimas: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson ir Michał Tomasz Kamiński

Pranešimas: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński ir Adam Bielan

Pranešimas: Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński ir Anneli Jäätteenmäki

Teisėjų mokymas - B7-0150/2012

Kay Swinburne ir Michał Tomasz Kamiński

Vaikų darbas kakavos sektoriuje - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu ir Michał Tomasz Kamiński

Rekomendacija: Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula ir Kay Swinburne

Kova su diabeto epidemija ES - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński ir Seán Kelly

Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija - B7-0127/2012

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński

Pažangos ataskaita. Islandija - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu ir Michał Tomasz Kamiński

Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ir Ewald Stadler


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai

Villy Søvndal (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, (jis (ji) taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler ir Bart Staes pateiktus klausimus), Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, (jis (ji) taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelęWerner Schulz ir Ewald Stadler pateiktus klausimus) , Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski pateiktą klausimą), Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi ir Lena Kolarska-Bobińska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Kalbėjo Villy Søvndal.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hannes Swoboda AFET komiteto vardu dėl Rusijos Prezidento rinkimų rezultatų (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.3 protokolo 15.3.2012.


14. Kazachstano Respublika (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kazachstano Respublika

Villy Søvndal (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo Paolo Bartolozzi PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Janusz Wojciechowski pateiktą klausimą), Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krzysztof Lisek pateiktą klausimą), Piotr Borys, (jis (ji) taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Miloslav Ransdorf ir Nicole Kiil-Nielsen pateiktus klausimus), Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Miloslav Ransdorf pateiktą klausimą), Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Cristiana Muscardini pateiktą klausimą), Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz ir Cristiana Muscardini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Villy Søvndal.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu dėl Kazachstano (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl padėties Kazachstane (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl padėties Kazachstane (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu dėl Kazachstano (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes ir Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu dėl Kazachstano (2012/2553(RSP)) B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kazachstano (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.4 protokolo 15.3.2012.


15. Padėtis Nigerijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nigerijoje

Villy Søvndal (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Mario Mauro PPE frakcijos vardu, ir Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, ir Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Villy Søvndal.

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok ir Konrad Szymański

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrew Henry William Brons ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos ir Niki Tzavela EFD frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje(2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela ir Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Nigerijoje (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu dėl padėties Nigerijoje (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.5 protokolo 15.3.2012.


16. Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Baltarusijoje

Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos irSąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Jacek Protasiewicz PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere ir Justas Vincas Paleckis.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný ir Corina Creţu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek ir Norica Nicolai.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ir Marek Siwiec S&D frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, dėl Baltarusijos (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek ir Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz ir Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu,dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012);

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.6 protokolo 15.3.2012.


17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo S&D, ALDE ir EFD frakcijų prašymus dėl šių paskyrimų:

JURI komitete: Rebecca Elisabeth Taylor

PETI komitete: Rebecca Elisabeth Taylor

į parlamentinės Viduržemio šalių sąjungos asamblėjos delegaciją :Edward Scicluna vietoj Olga Sehnalová

į parlamentinę Euronest asamblėjos delegaciją : Libor Rouček vietoj Hannes Swoboda

į delegaciją ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Morten Messerschmidt vietoj Niki Tzavela

į delegaciją ryšiams su Izraeliu: Niki Tzavela vietoj Morten Messerschmidt

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Piratavimas jūroje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Piratavimas jūroje

Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Georgios Koumoutsakos PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica, (jis (ji), pakėlęs (pakėlusi) mėlynąją kortelę pateikė klausimą) Younous Omarjee , jis (ji) į jį atsakė, Mathieu Grosch, Ana Gomes, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Peter van Dalen pateiktą klausimą), Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Koumoutsakos pateiktą klausimą), Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro ir Potito Salatto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke ir Licia Ronzulli.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.

Apie pasiūlymus dėl rezoliucijų, kurie bus pateikti vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi, bus pranešta vėliau.

Balsavimas vyks kitos sesijos metu.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 483.918 OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.10 val.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika