Indeks 
Protokół
PDF 232kWORD 131k
Środa, 14 marca 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (debata)
 6.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii (debata)
 7.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  
9.1.Europejski Fundusz Rybacki ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Wspólna polityka handlowa ***I (głosowanie)
  
9.4.Ogólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja (głosowanie)
  
9.5.Mandat specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy (głosowanie)
  
9.6.Szkolenia w sądownictwie (głosowanie)
  
9.7.Praca dzieci w sektorze kakao (głosowanie)
  
9.8.Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r. *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.9.Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (głosowanie)
  
9.10.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)
  
9.11.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii (głosowanie)
  
9.12.Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji (debata)
 14.Kazachstan (debata)
 15.Sytuacja w Nigerii (debata)
 16.Sytuacja na Białorusi (debata)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Piractwo morskie (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że na początku tury głosowań przewodniczący Parlamentu Europejskiego uczci pamięć ofiar wypadku autokarowego, który miał miejsce dzisiaj w nocy w Szwajcarii i w którym życie straciło wiele osób, w tym 22 dzieci.

Głos zabrały: Véronique De Keyser i Marianne Thyssen.


2. Skład Parlamentu

Właściwe organy Finlandii powiadomiły o powołaniu Petriego Sarvamaa w miejsce Rista E.J. Penttili na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 marca 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Petri Sarvamaa bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - termin: 28/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - termin: 01/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. w sprawie weryfikacji sprawozdań na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i sprawozdań dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - termin: 01/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - termin: 22/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załączniki II oraz III do rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - termin: 22/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - termin: 22/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, bifentryny, boskalidu, kadusafosu, chlorantraniliprolu, chlorotalonilu, klotianidyny, cyprokonazolu, deltametryny, dikamby, difenokonazolu, dinokapu, etoksazolu, fenpyroksymatu, flubendiamidu, fludioksonilu, glifosatu, metalaksylu-M, meptyldinokapu, nowaluronu, tiametoksamu oraz triazofosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - termin: 08/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi gazetowemu (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - termin: 22/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006, (WE) nr 657/2007 i (WE) nr 1178/2008 w zakresie zmian związanych z usunięciem zmiennych dotyczących nowych zamówień w przemyśle (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - termin: 11/05/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 Komisji w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - termin: 09/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN


4. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/.. z dnia 23.2.2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna - C(2012)1145 - termin: 23.04.2012

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/.. z dnia 1.3.2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych - C(2011)7585 - termin: 01.05.2012

odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE


5. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Dimitara Stoyanova, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Elmar Brok, Libor Rouček, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nikolaosa Salavrakosa, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, Andrey Kovatchev i György Schöpflin, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Georgiosa Koumoutsakosa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle i Vytautas Landsbergis.

Głos zabrali: Štefan Füle i Nicolai Wammen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Richard Howitt w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2011 r. (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 14.3.2012.


6. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Mike Nattrass niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons i Paul Rübig.

Głos zabrali: Štefan Füle i Nicolai Wammen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristian Dan Preda w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2011 r. (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 14.3.2012.


7. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny

Nicolai Wammen (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Ewald Stadler niezrzeszony, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth i Anna Ibrisagic.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, i Norica Nicolai, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Ewalda Stadlera.

Głos zabrali: Štefan Füle i Nicolai Wammen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2011 r. (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 14.3.2012.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:40 i wznowione o 12:05.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z wypadkiem belgijskiego autokaru we wtorek 13 marca wieczorem, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 28 osób, w tym 22 dzieci. Przewodniczący złożył również kondolencje bliskim ofiar.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Europejski Fundusz Rybacki ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0447/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0074)


9.2. Autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0075)


9.3. Wspólna polityka handlowa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0076)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0076)


9.4. Ogólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2013 – Sekcja 3 – Komisja [2012/2000(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0077)

Wystąpienia

Anni Podimata i Francesco Enrico Speroni.


9.5. Mandat specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 184 regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania Specjalnej komisji ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania brudnych pieniędzy oraz w sprawie określenia jej kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania (B7-0151/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0078)

Wystąpienie

Rosario Crocetta, po głosowaniu.


9.6. Szkolenia w sądownictwie (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0150/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0079)


9.7. Praca dzieci w sektorze kakao (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0126/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0080)


9.8. Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r. *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0081)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.9. Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 i B7-0148/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0145/2012

(zastępujący B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 i B7-0148/2012):

który złożyli następujący posłowie:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle i Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE,

Christel Schaldemose i Linda McAvan w imieniu grupy S&D,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0082)


9.10. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0127/2012/rev

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0083)


9.11. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0125/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0084)


9.12. Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0129/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0085)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson i Michał Tomasz Kamiński

Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson i Michał Tomasz Kamiński

Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan

Sprawozdanie Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński i Anneli Jäätteenmäki

Szkolenia w sądownictwie - B7-0150/2012

Kay Swinburne i Michał Tomasz Kamiński

Praca dzieci w sektorze kakao - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu i Michał Tomasz Kamiński

Zalecenie Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula i Kay Swinburne

Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński i Seán Kelly

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii - B7-0127/2012

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Islandii - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu i Michał Tomasz Kamiński

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Bośni i Hercegowiny - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Ewald Stadler


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:00 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wyniki wyborów prezydenckich w Rosji

Villy Søvndal (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na trzy pytania zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Ewalda Stadlera i Barta Staesa, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Wernera Schulza i Ewalda Stadlera, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Henryka Migalskiego, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi i Lena Kolarska-Bobińska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Głos zabrał Villy Søvndal.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hannes Swoboda w imieniu komisji AFET, w sprawie wyniku wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 15.3.2012.


14. Kazachstan (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Kazachstan

Villy Søvndal (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrał Paolo Bartolozzi w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Janusza Wojciechowskiego, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krzysztofa Liska, Piotr Borys, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Miloslava Ransdorfa i Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Miloslava Ransdorfa, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Cristianę Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz i Cristiana Muscardini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Villy Søvndal.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie Kazachstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Kazachstanie (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Kazachstanie (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari i Ana Gomes w imieniu grupy S&D, w sprawie Kazachstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes i Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Kazachstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Kazachstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 15.3.2012.


15. Sytuacja w Nigerii (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Nigerii

Villy Søvndal (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Mario Mauro w imieniu grupy PPE i Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, i Ewald Stadler niezrzeszony.

Głos zabrał Villy Søvndal.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok i Konrad Szymański

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrew Henry William Brons i Elena Băsescu.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos i Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela i Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt i Michael Cashman w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Nigerii (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 15.3.2012.


16. Sytuacja na Białorusi (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja na Białorusi

Andris Piebalgs (członek Komisji) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE, Libor Rouček w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere i Justas Vincas Paleckis.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný i Corina Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek i Norica Nicolai.

Głos zabrał Andris Piebalgs.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin i Marek Siwiec w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Białorusi (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek i Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz i Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 15.3.2012.


17. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D, ALDE i EFD wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

komisja PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Edward Scicluna w miejsce Olgi Sehnalovej

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Libor Rouček w miejsce Hannesa Swobody

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja: Morten Messerschmidt w miejsce Niki Tzaveli

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem: Niki Tzavela w miejsce Mortena Messerschmidta

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


18. Piractwo morskie (debata)

Oświadczenie Komisji: Piractwo morskie

Andris Piebalgs (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Georgios Koumoutsakos w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Izaskun Bilbao Barandica, aby zadać pytanie zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Younousowi Omarjee, który na nie odpowiedział, Mathieu Grosch, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Petera van Dalena, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Georgiosa Koumoutsakosa, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro i Potito Salatto.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke i Licia Ronzulli.

Głos zabrał Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Głosowanie: podczas kolejnej sesji.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 483.918 OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21:10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności