Index 
Proces-verbal
PDF 231kWORD 138k
Miercuri, 14 martie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa Parlamentului
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 6.Raportul privind extinderea pentru Islanda (dezbatere)
 7.Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina (dezbatere)
 8.Declaraţia Preşedintelui
 9.Votare
  9.1.Fondul european pentru pescuit ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Un contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Politica comercială comună ***I (vot)
  9.4.Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia (vot)
  9.5.Mandatul comisiei speciale pentru probleme de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani (vot)
  9.6.Formarea judiciară (vot)
  9.7.Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao (vot)
  9.8.Acordul internațional privind cacaua din 2010 *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.9.Combaterea epidemiei de diabet în UE (vot)
  9.10.Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  9.11.Raportul privind extinderea pentru Islanda (vot)
  9.12.Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia (dezbatere)
 14.Kazahstan (dezbatere)
 15.Situația din Nigeria (dezbatere)
 16.Situația din Belarus (dezbatere)
 17.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 18.Pirateria maritimă (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.

°
° ° °

Preşedintele a anunţat că, înainte de votare, Preşedintele Parlamentului va aduce un omagiu victimelor accidentului de autocar care a avut loc noaptea trecută în Elveţia şi care s-a soldat cu un număr mare de persoane decedate, printre care 22 de copii.

Au intervenit: Véronique De Keyser şi Marianne Thyssen.


2. Componenţa Parlamentului

Autorităţile din Finlanda competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Petri Sarvamaa, în locul lui Risto E.J. Penttilä, ca deputat în Parlament, cu efect de la 1 martie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Petri Sarvamaa se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - termen: 28/05/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - termen: 01/06/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - termen: 01/06/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - termen: 22/05/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - termen: 22/05/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - termen: 22/05/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea limitelor maxime de reziduuri pentru bifenazat, bifentrin, boscalid, cadusafos, clorantraniliprol, clorotalonil, clotianidin, ciproconazol, deltametrin, dicamba, difenoconazol, dinocap, etoxazol, fenpiroximat, flubendiamidă, fludioxonil, glifosat, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam și triazofos în sau pe anumite produse (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - termen: 08/05/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de ziar (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - termen: 22/05/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei din XXX de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt și a Regulamentelor (CE) nr. 1503/2006, (CE) nr. 657/2007 și (CE) nr. 1178/2008 ale Comisiei privind adaptările legate de eliminarea variabilelor pentru comenzi noi din industrie (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - termen: 11/05/2012)
retrimis fond: ECON

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - termen: 09/06/2012)
retrimis fond: TRAN


4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat (UE) nr. …/.. al Comisiei din 23.2.2012 privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn - C(2012)1145 - termen: 23.4.2012

retrimis fond : ENVI

- Regulament delegat (UE) nr. …/.. al Comisiei din 1.3.2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic - C(2011)7585 - termen: 1.5.2012

retrimis fond : ITRE


5. Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Elmar Brok, Libor Rouček, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Tannock, Andrey Kovatchev şi György Schöpflin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Koumoutsakos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle şi Vytautas Landsbergis.

Au intervenit: Štefan Füle şi Nicolai Wammen.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Richard Howitt, în numele Comisiei AFET, referitoare la Raportul privind evoluția Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în 2011 (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 14.3.2012.


6. Raportul privind extinderea pentru Islanda (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul privind extinderea pentru Islanda

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Göran Färm, în numele Grupului S&D, şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Mike Nattrass, neafiliat, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher şi Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons şi Paul Rübig.

Au intervenit: Štefan Füle şi Nicolai Wammen.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, în numele Comisiei AFET, referitoare la raportul de țară pentru 2011 privind Islanda (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 14.3.2012.


7. Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina

Nicolai Wammen (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Doris Pack, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Ewald Stadler, neafiliat, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth şi Anna Ibrisagic.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt şi Norica Nicolai, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ewald Stadler.

Au intervenit: Štefan Füle şi Nicolai Wammen.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Comisiei AFET, referitoare la raportul pe 2011 privind progresele Bosniei și Herțegovina (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 14.3.2012.

(Şedinţa, suspendată la 11.40, a fost reluată la 12.05.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

8. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie privind accidentul în care a fost implicat un autobuz belgian în Elveţia, în cursul serii de marţi, 13 martie 2012, şi care s-a soldat cu moartea a cel puţin 28 de persoane, dintre care 22 de copii, şi a exprimat condoleanţele sale familiilor şi apropiaţilor victimelor.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Fondul european pentru pescuit ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau ameninţate de dificultăţi grave legate de stabilitatea lor financiară [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0447/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0074)


9.2. Un contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 617/2009 al Consiliului de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0075)


9.3. Politica comercială comună ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0076)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0076)


9.4. Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2013 - secțiunea III - Comisia [2012/2000(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0077)

Intervenţii

Anni Podimata şi Francesco Enrico Speroni.


9.5. Mandatul comisiei speciale pentru probleme de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul de procedură, de către Conferinţa preşedinţilor, privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale privind crima organizată, corupția și spălarea de bani (B7-0151/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2012)0078)

Intervenţie

Rosario Crocetta, după votare.


9.6. Formarea judiciară (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0150/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0079)


9.7. Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0126/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0080)


9.8. Acordul internațional privind cacaua din 2010 *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional privind cacaua din 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0081)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.9. Combaterea epidemiei de diabet în UE (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 şi B7-0148/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0145/2012

(care înlocuieşte B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 şi B7-0148/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle şi Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE,

Christel Schaldemose şi Linda McAvan, în numele Grupului S&D,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0082)


9.10. Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0127/2012/rev

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0083)


9.11. Raportul privind extinderea pentru Islanda (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0125/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0084)


9.12. Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0129/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0085)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson şi Michał Tomasz Kamiński

Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson şi Michał Tomasz Kamiński

Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan

Raport Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński şi Anneli Jäätteenmäki

Formarea judiciară - B7-0150/2012

Kay Swinburne şi Michał Tomasz Kamiński

Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu şi Michał Tomasz Kamiński

Recomandare Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula şi Kay Swinburne

Combaterea epidemiei de diabet în UE - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński şi Seán Kelly

Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - B7-0127/2012

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński

Raportul privind extinderea pentru Islanda - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu şi Michał Tomasz Kamiński

Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Ewald Stadler


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia

Villy Søvndal (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler şi Bart Staes, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Werner Schulz şi Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi şi Lena Kolarska-Bobińska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

A intervenit Villy Søvndal.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Hannes Swoboda, în numele Comisiei AFET, referitoare la rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 15.3.2012.


14. Kazahstan (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Kazahstan

Villy Søvndal (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

A intervenit Paolo Bartolozzi, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Liisa Jaakonsaari, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krzysztof Lisek, Piotr Borys, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Miloslav Ransdorf şi Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz şi Cristiana Muscardini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock şi Jaroslav Paška.

A intervenit Villy Søvndal.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný şi Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes şi Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Kazahstan (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Kazahstan (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 15.3.2012.


15. Situația din Nigeria (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Nigeria

Villy Søvndal (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, şi Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, şi Ewald Stadler, neafiliat.

A intervenit Villy Søvndal.

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok şi Konrad Szymański

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrew Henry William Brons şi Elena Băsescu.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos şi Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela şi Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 15.3.2012.


16. Situația din Belarus (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Belarus

Andris Piebalgs (membru al Comisiei) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Jacek Protasiewicz, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere şi Justas Vincas Paleckis.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný şi Corina Creţu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek şi Norica Nicolai.

A intervenit Andris Piebalgs.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin şi Marek Siwiec, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Belarus (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Belarus (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Belarus (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek şi Lena Kolarska-Bobińska, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Belarus (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz şi Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE; referitoare la situația din Belarus (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012);

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 15.3.2012.


17. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor S&D, ALDE şi EFD solicitările de numire următoare:

JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana : Edward Scicluna în locul Olgăi Sehnalová

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest: Libor Rouček în locul lui Hannes Swoboda

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia: Morten Messerschmidt în locul lui Niki Tzavela

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel: Niki Tzavela în locul lui Morten Messerschmidt

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


18. Pirateria maritimă (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Pirateria maritimă

Andris Piebalgs (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Georgios Koumoutsakos, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Izaskun Bilbao Barandica, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Younous Omarjee, care a răspuns la aceasta, Mathieu Grosch, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro şi Potito Salatto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke şi Licia Ronzulli.

A intervenit Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.

Propunerile de rezoluţie care urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunţate ulterior.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 483.918 OJJE).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 21.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Secretar General

vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate