Kazalo 
Zapisnik
PDF 221kWORD 124k
Sreda, 14. marec 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sestava Parlamenta
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 87a poslovnika)
 5.Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (razprava)
 6.Poročilo o širitvi za Islandijo (razprava)
 7.Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino (razprava)
 8.Izjava predsedujočega
 9.Čas glasovanja
  9.1.Evropski sklad za ribištvo ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Skupna trgovinska politika ***I (glasovanje)
  9.4.Splošne smernice za proračun za leto 2013, oddelek III – Komisija (glasovanje)
  9.5.Mandat posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja (glasovanje)
  9.6.Izobraževanje pravosodnih organov (glasovanje)
  9.7.Delo otrok v sektorju kakava (glasovanje)
  9.8.Mednarodni sporazum o kakavu 2010 *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  9.9.Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU (glasovanje)
  9.10.Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (glasovanje)
  9.11.Poročilo o širitvi za Islandijo (glasovanje)
  9.12.Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Izid predsedniških volitev v Rusiji (razprava)
 14.Kazahstan (razprava)
 15.Razmere v Nigeriji (razprava)
 16.Razmere v Belorusiji (razprava)
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Pomorsko piratstvo (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.

°
° ° °

Predsedujoči je napovedal, da se bo predsednik Parlamenta pred časom glasovanja poklonil žrtvam avtobusne nesreče, ki se je zgodila v Švici in v kateri je umrlo veliko oseb, tudi 22 otrok.

Govorili sta Véronique De Keyser in Marianne Thyssen.


2. Sestava Parlamenta

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Rista E. J. Penttiläja za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Petri Sarvamaa z začetkom veljavnosti dne 1. marca 2012.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) poslovnika poslanec Petri Sarvamaa polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - rok: 28/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - rok: 01/06/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Uredba Komisije (EU) št. …/…o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - rok: 01/06/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - rok: 22/05/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1072/2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - rok: 22/05/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - rok: 22/05/2012)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, ciprokonazol, deltametrin, dikambo, difenokonazol, dinokap, etoksazol, fenpiroksimat, flubendiamid, fludioksonil, glifosat, metalaksil-M, meptildinokap, novaluron, tiametoksam in triazofos v ali na nekaterih proizvodih (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - rok: 08/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije z dne XXX o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za časopisni papir (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - rok: 22/05/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih in uredb Komisije (ES) št. 1503/2006, (ES) št. 657/2007 in (ES) št. 1178/2008 glede prilagoditev v zvezi z odstranitvijo spremenljivk novih industrijskih naročil (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - rok: 11/05/2012)
posredovano pristojni: ECON

- Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - rok: 09/06/2012)
posredovano pristojni: TRAN


4. Delegirani akti (člen 87a poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 23.2.2012 o postopkovnih pravilih za priznanje nadzornih organizacij in njihov preklic iz Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode - C(2012)1145 - rok: 23.4.2012

posredovano pristojni: ENVI

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 1.3.2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev - C(2011)7585 - rok: 1.5.2012

posredovano pristojni: ITRE


5. Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Richard Howitt v imenu skupine S&D, Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Elmar Brok, Libor Rouček, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Andrey Kovatchev in György Schöpflin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Koumoutsakos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle in Vytautas Landsbergis.

Govorili so Štefan Füle in Nicolai Wammen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Richard Howitt v imenu odbora AFET o poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2011 (2011/2887(RSP)) B7-0127/2012/REV1).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 14.3.2012.


6. Poročilo o širitvi za Islandijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o širitvi za Islandijo

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Göran Färm v imenu skupine S&D, in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

Govorili so Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Mike Nattrass samostojni poslanec, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher in Francisco José Millán Mon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons in Paul Rübig.

Govorila sta Štefan Füle in Nicolai Wammen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Cristian Dan Preda v imenu odbora AFET o poročilu o napredku Islandije za leto 2011 (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 14.3.2012.


7. Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino

Nicolai Wammen (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Doris Pack v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Ewald Stadler samostojni poslanec, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth in Anna Ibrisagic.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt in Norica Nicolai, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ewald Stadler.

Govorila sta Štefan Füle in Nicolai Wammen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Doris Pack v imenu odbora AFET o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2011 (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika z dne 14.3.2012.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.40, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o prometni nesreči belgijskega avtobusa, ki se je zgodila v torek, 13. marca, zvečer v Švici in je zahtevala najmanj 28 življenj, od tega 22 otrok, ter izrazil sožalje sorodnikom žrtev.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Evropski sklad za ribištvo ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A7-0447/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0074)


9.2. Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0075)


9.3. Skupna trgovinska politika ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0076)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0076)


9.4. Splošne smernice za proračun za leto 2013, oddelek III – Komisija (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija [2012/2000(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0077)

Govorila sta

Anni Podimata in Francesco Enrico Speroni.


9.5. Mandat posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 184 poslovnika vložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (B7-0151/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0078)

Govoril je

Rosario Crocetta po glasovanju.


9.6. Izobraževanje pravosodnih organov (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0150/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0079)


9.7. Delo otrok v sektorju kakava (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0126/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0080)


9.8. Mednarodni sporazum o kakavu 2010 *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010 [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0081)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.9. Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 in B7-0148/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0145/2012

(ki nadomešča B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 in B7-0148/2012):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle in Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE,

Christel Schaldemose in Linda McAvan v imenu skupine S&D,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE,

Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2012)0082)


9.10. Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0127/2012/rev

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0083)


9.11. Poročilo o širitvi za Islandijo (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0125/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0084)


9.12. Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0129/2012

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0085)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson in Michał Tomasz Kamiński

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson in Michał Tomasz Kamiński

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan

Poročilo: Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński in Anneli Jäätteenmäki

Izobraževanje pravosodnih organov - B7-0150/2012

Kay Swinburne in Michał Tomasz Kamiński

Delo otrok v sektorju kakava - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu in Michał Tomasz Kamiński

Priporočilo: Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula in Kay Swinburne

Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński in Seán Kelly

Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo - B7-0127/2012/rev

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan in Michał Tomasz Kamiński

Poročilo o širitvi za Islandijo - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu in Michał Tomasz Kamiński

Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Ewald Stadler


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Izid predsedniških volitev v Rusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izid predsedniških volitev v Rusiji

Villy Søvndal (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki so ga z dvigom modrega kartončka postavili Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler in Bart Staes, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Werner Schulz in Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavili Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi in Lena Kolarska-Bobińska.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govoril je Villy Søvndal.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Hannes Swoboda v imenu odbora AFET o izidu predsedniških volitev v Rusiji (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 15.3.2012.


14. Kazahstan (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kazahstan

Villy Søvndal (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govoril je Paolo Bartolozzi v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Krzysztof Lisek, Piotr Borys, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Miloslav Ransdorf in Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz in Cristiana Muscardini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock in Jaroslav Paška.

Govoril je Villy Søvndal.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o Kazahstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o razmerah v Kazahstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o razmerah v Kazahstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari in Ana Gomes v imenu skupine S&D o Kazahstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes in Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE o Kazahstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o Kazahstanu (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 15.3.2012.


15. Razmere v Nigeriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Nigeriji

Villy Søvndal (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorila sta Mario Mauro v imenu skupine PPE, in Véronique De Keyser v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, in Ewald Stadler samostojni poslanec.

Govoril je Villy Søvndal.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok in Konrad Szymański

Po postopku "catch the eye" sta govorila Andrew Henry William Brons in Elena Băsescu.

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos in Niki Tzavela v imenu skupine EFD o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela in Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt in Michael Cashman v imenu skupine S&D,o razmerah v Nigeriji (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 15.3.2012.


16. Razmere v Belorusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Belorusiji

Andris Piebalgs (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Jacek Protasiewicz v imenu skupine PPE, Libor Rouček v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere in Justas Vincas Paleckis.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný in Corina Creţu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek in Norica Nicolai.

Govoril je Andris Piebalgs.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin in Marek Siwiec v imenu skupine S&D o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL o Belorusiji (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek in Lena Kolarska-Bobińska v imenu skupine PPE o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz in Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012);

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika z dne 15.3.2012.


17. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D, ALDE in EFD prejel naslednje zahteve za imenovanja:

odbor JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

odbor PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Edward Scicluna namesto Olge Sehnalove

Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest: Libor Rouček namesto Hannesa Swobode

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija: Morten Messerschmidt namesto Nikija Tzavele

Delegacija za odnose z Izraelom: Niki Tzavela namesto Mortena Messerschmidta

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


18. Pomorsko piratstvo (razprava)

Izjava Komisije: Pomorsko piratstvo

Andris Piebalgs (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Georgios Koumoutsakos v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Izaskun Bilbao Barandica, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Younousu Omarjeeu, ki je nanj odgovoril, Mathieu Grosch, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro in Potito Salatto.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke in Licia Ronzulli.

Govoril je Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.

Predlogi resolucij, ki bodo vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo napovedani pozneje.

Glasovanje: na prihodnjem delnem zasedanju.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 483.918 OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov