Index 
Protokoll
PDF 226kWORD 129k
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 6.Utvidgningsrapport för Island (debatt)
 7.Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  
9.1.Europeiska fiskerifonden ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Gemensam handelspolitik ***I (omröstning)
  
9.4.Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (omröstning)
  
9.5.Mandat för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (omröstning)
  
9.6.Utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet (omröstning)
  
9.7.Barnarbete i kakaosektorn (omröstning)
  
9.8.2010 års internationella kakaoavtal *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (omröstning)
  
9.10.Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
9.11.Utvidgningsrapport för Island (omröstning)
  
9.12.Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Resultatet av presidentvalet i Ryssland (debatt)
 14.Kazakstan (debatt)
 15.Situationen i Nigeria (debatt)
 16.Situationen i Vitryssland (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Kapningar till sjöss (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

°
° ° °

Talmannen meddelade att parlamentets talman just före omröstningen skulle tala för att hedra minnet av dem som omkom i den bussolycka som inträffade i Schweiz föregående natt och som krävde många dödsoffer, varav 22 barn.

Talare: Véronique De Keyser och Marianne Thyssen.


2. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Finland hade meddelat att Petri Sarvamaa utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Risto E.J. Penttilä med verkan från och med den 1 mars 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Petri Sarvamaa fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EU) om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D016833/03 - 2012/2562(RPS) - tidsfrist: 28/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr …/.. om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (D017530/02 - 2012/2563(RPS) - tidsfrist: 01/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om kontroll av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometerrapporter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (D017531/02 - 2012/2564(RPS) - tidsfrist: 01/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (D017692/01 - 2012/2559(RPS) - tidsfrist: 22/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (D017702/01 - 2012/2557(RPS) - tidsfrist: 22/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (D017703/01 - 2012/2558(RPS) - tidsfrist: 22/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, fludioxonil, glyfosat, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, tiametoxam och triazofos i eller på vissa produkter (D018238/03 - 2012/2568(RPS) - tidsfrist: 08/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tidningspapper (D018340/03 - 2012/2556(RPS) - tidsfrist: 22/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik och kommissionens förordningar (EG) nr 1503/2006, (EG) nr 657/2007 och (EG) nr 1178/2008 vad gäller anpassningar som rör avlägsnandet av variablerna för orderingång i industrin (D018682/01 - 2012/2551(RPS) - tidsfrist: 11/05/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (D018701/01 - 2012/2579(RPS) - tidsfrist: 09/06/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


4. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 23.2.2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden - C(2012)1145 - tidsfrist: 23.4.2012

hänvisat till ansvarig utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 1.3.2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk - C(2011)7585 - tidsfrist: 1.5.2012

hänvisat till ansvarig utskott: ITRE


5. Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Richard Howitt för S&D-gruppen, Eduard Kukan för PPE-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Elmar Brok, Libor Rouček, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nikolaos Salavrakos, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Andrey Kovatchev och György Schöpflin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Koumoutsakos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Dimitar Stoyanov, Anna Záborská, Ivo Vajgl, Jaroslav Paška, Milan Zver, Csaba Sógor, Seán Kelly, Alojz Peterle och Vytautas Landsbergis.

Talare: Štefan Füle och Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Richard Howitt, för utskottet AFET, om 2011 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2011/2887(RSP)) (B7-0127/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 14.3.2012.


6. Utvidgningsrapport för Island (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvidgningsrapport för Island

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Mike Nattrass, grupplös, Gunnar Hökmark, Pat the Cope Gallagher och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Robert Atkins, Andrew Henry William Brons och Paul Rübig.

Talare: Štefan Füle och Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Cristian Dan Preda, för utskottet AFET, om 2011 års framstegsrapport om Island (2011/2884(RSP)) (B7-0125/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 14.3.2012.


7. Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Doris Pack för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth och Anna Ibrisagic.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt och Norica Nicolai, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ewald Stadler.

Talare: Štefan Füle och Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet AFET, om 2011 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 14.3.2012.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40 och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den olycka som en belgisk buss råkade ut för i Schweiz på kvällen tisdagen den 13 mars, i vilken minst 28 personer omkom, varav 22 barn; han framförde sina kondoleanser till offrens anhöriga.

Parlamentet höll en tyst minut.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Europeiska fiskerifonden ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0447/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0074)


9.2. Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0075)


9.3. Gemensam handelspolitik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0076)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0076)


9.4. Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (omröstning)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen [2012/2000(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0077)

Inlägg:

Anni Podimata och Francesco Enrico Speroni.


9.5. Mandat för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (omröstning)

Förslag till beslut, framlagt av talmanskonferensen i enlighet med artikel 184 i arbetsordningen, om tillsättning av ett särskilt utskott för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt och fastställande av dess ansvarsområde, sammansättning och mandatperiod (B7-0151/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2012)0078)

Inlägg

Rosario Crocetta yttrade sig efter omröstningen.


9.6. Utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0150/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0079)


9.7. Barnarbete i kakaosektorn (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0126/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0080)


9.8. 2010 års internationella kakaoavtal *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2010 års internationella kakaoavtal [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0024/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0081)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


9.9. Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 och B7-0148/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0145/2012

(ersätter B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 och B7-0148/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle och Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen,

Christel Schaldemose och Linda McAvan för S&D-gruppen,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0082)


9.10. Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0127/2012/rev

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0083)


9.11. Utvidgningsrapport för Island (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0125/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0084)


9.12. Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0129/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0085)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande João Ferreira - A7-0447/2011

Kay Swinburne, Anna Rosbach, Iva Zanicchi, Roberta Angelilli, Mario Pirillo, Peter Jahr, Charles Tannock, James Nicholson och Michał Tomasz Kamiński

Betänkande Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0025/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Charles Tannock, James Nicholson och Michał Tomasz Kamiński

Betänkande Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A7-0028/2012

Kay Swinburne, Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan

Betänkande Giovanni La Via - A7-0040/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Alfredo Antoniozzi, Marina Yannakoudakis, Diane Dodds, Peter Jahr, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński och Anneli Jäätteenmäki

Utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet - B7-0150/2012

Kay Swinburne och Michał Tomasz Kamiński

Barnarbete i kakaosektorn - B7-0126/2012

Emma McClarkin, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu och Michał Tomasz Kamiński

Rekommendation Vital Moreira - A7-0024/2012

Michał Tomasz Kamiński, Hannu Takkula och Kay Swinburne

Åtgärder mot diabetesepidemin i EU - RC-B7-0145/2012

Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis, Roberta Angelilli, Mitro Repo, Diane Dodds, Elena Băsescu, Charles Tannock, Hannu Takkula, Michał Tomasz Kamiński och Seán Kelly

Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - B7-0127/2012/rev

Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Mitro Repo, Mario Pirillo, Dimitar Stoyanov, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński

Utvidgningsrapport för Island - B7-0125/2012

Kay Swinburne, Daniel Hannan, Marina Yannakoudakis, Mitro Repo, David Campbell Bannerman, Diane Dodds, Elena Băsescu och Michał Tomasz Kamiński

Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina - B7-0129/2012

Eduard Kukan, Elena Băsescu, Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński och Ewald Stadler


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Resultatet av presidentvalet i Ryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Resultatet av presidentvalet i Ryssland

Villy Søvndal (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade tre frågor ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler och Bart Staes, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Edward McMillan-Scott, Michał Tomasz Kamiński, Nick Griffin, Elmar Brok, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Werner Schulz och Ewald Stadler, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski, Ewald Stadler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Nadezhda Neynsky, Csaba Sándor Tabajdi och Lena Kolarska-Bobińska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Corina Creţu, Norica Nicolai, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Tunne Kelam, Andrew Henry William Brons, Liisa Jaakonsaari och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Villy Søvndal.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Hannes Swoboda, för utskottet AFET, om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP)) (B7-0177/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 15.3.2012.


14. Kazakstan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kazakstan

Villy Søvndal (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Paolo Bartolozzi för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Wojciechowski, Elisabeth Jeggle, Alexander Mirsky, Leonidas Donskis, Keith Taylor, Paweł Robert Kowal, Miloslav Ransdorf, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Lisek, Piotr Borys, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Miloslav Ransdorf och Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Kristiina Ojuland, Anna Ibrisagic, Kristian Vigenin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miloslav Ransdorf, Metin Kazak, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Joachim Zeller, Evgeni Kirilov, Andrzej Grzyb, Maria Eleni Koppa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristiana Muscardini, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz och Cristiana Muscardini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Herbert Dorfmann, Richard Howitt, Charles Tannock och Jaroslav Paška.

Talare: Villy Søvndal.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Janusz Wojciechowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om Kazakstan (2012/2553(RSP)) (B7-0135/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Zeller, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný och Inese Vaidere för PPE-gruppen, om situationen i Kazakstan (2012/2553(RSP)) (B7-0140/2012);

- Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om situationen i Kazakstan (2012/2553(RSP)) (B7-0141/2012);

- Liisa Jaakonsaari och Ana Gomes för S&D-gruppen, om Kazakstan (2012/2553(RSP)) (B7-0142/2012);

- Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Bart Staes och Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, om Kazakstan (2012/2553(RSP)) (B7-0143/2012);

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Kazakstan (2012/2553(RSP)) (B7-0144/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 15.3.2012.


15. Situationen i Nigeria (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nigeria

Villy Søvndal (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Mario Mauro för PPE-gruppen, och Véronique De Keyser för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, och Ewald Stadler, grupplös.

Talare: Villy Søvndal.

Talare: Ria Oomen-Ruijten, Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Jean Lambert, Bastiaan Belder, Diane Dodds, Filip Kaczmarek, Thijs Berman, Niccolò Rinaldi, Barbara Lochbihler, Zbigniew Ziobro, Gay Mitchell, Corina Creţu, Alojz Peterle, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Alf Svensson, Peter Šťastný, Sari Essayah, Elmar Brok och Konrad Szymański

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrew Henry William Brons och Elena Băsescu.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0131/2012);

- Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0133/2012);

- Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos och Niki Tzavela för EFD-gruppen, om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0134/2012);

- Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0137/2012);

- Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela och Ria Oomen-Ruijten för PPE-gruppen, om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0138/2012);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0139/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt och Michael Cashman för S&D-gruppen, om situationen i Nigeria (2012/2550(RSP)) (B7-0149/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 15.3.2012.


16. Situationen i Vitryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Vitryssland

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Jacek Protasiewicz för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere och Justas Vincas Paleckis.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek och Norica Nicolai.

Talare: Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för S&D-gruppen, om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012);

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012);

- Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om Vitryssland (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek och Lena Kolarska-Bobińska för PPE-gruppen, om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012);

- Werner Schulz och Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen; om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012);

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 15.3.2012.


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D, ALDE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

utskottet PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Edward Scicluna i stället för Olga Sehnalová

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Libor Rouček i stället för Hannes Swoboda

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet: Morten Messerschmidt i stället för Niki Tzavela

delegationen för förbindelserna med Israel: Niki Tzavela i stället för Morten Messerschmidt

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


18. Kapningar till sjöss (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kapningar till sjöss

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Georgios Koumoutsakos för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica, ställde en fråga ("blått kort") till Younous Omarjee, som denne besvarade, Mathieu Grosch, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro och Potito Salatto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke och Licia Ronzulli.

Talare: Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 483.918 OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa , Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy