Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

5. Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Μαρτίου 2012 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2012).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012

- Marie-Christine Vergiat και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka και Joanna Katarzyna Skrzydlewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με διαδικτυακούς τόπους που προβαίνουν σε διακρίσεις και αντιδράσεις της κυβέρνησης (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn και Rovana Plumb, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012

- Renate Weber, Sarah Ludford και Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου