Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2012 - Strasbourg

5. Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa

Debatten hölls den 13 mars 2012 (punkt 12 i protokollet av den 13.3.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms och Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP)) (B7-0152/2012);

- Marie-Christine Vergiat och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP)) (B7-0153/2012);

- Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka och Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP)) (B7-0154/2012);

- Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn och Rovana Plumb för S&D-gruppen, om Europaparlamentets resolution om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP)) (B7-0155/2012);

- Renate Weber, Sarah Ludford och Metin Kazak för ALDE-gruppen, om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP)) (B7-0156/2012);

- Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP)) (B7-0157/2012).

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 15.3.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy